بررسی جامعه پرندگان در لکه های جنگلی با مساحت های مختلف (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صندوق پستی:487-49175

3 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

پرندگان به ‌عنوان  شاخص‌ های مهم تنوع زیستی و زیستگاهی محسوب می‌شوند. این تحقیق در جنگل‌ های شهرستان گرگان در طول فصل بهار 1391انجام شده است. تراکم، شاخص‌ های تنوع پرندگان و همبستگی گونه‌ های پرندگان با متغیرهای محیط‌ زیستی در لکه ‌های جنگلی با مساحت‌ های کم ‌تر از 1 هکتار، 1 تا 10 هکتار، 10 تا 25 هکتار و لکه جنگلی با مساحت بیش ‌تر از 300 هکتار مطالعه شد. نتایج نشان داد که پارامترهای زیستگاهی شامل تیپ پوشش گیاهی، تعدادخشکه ‌دار، تعداد درختان مرده افتاده، تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 0 تا 20، 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی‌ متر و مساحت پایه‌ ای درختان پارامترهای موثر بر حضور گونه پرندگان در منطقه مورد مطالعه هستند (0/05> p). این تحقیق اهمیت لکه ‌های جنگلی در حفاظت پرندگان و نیز حفاظت از بوم‌ سازگان‌ های جنگلی را نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها