ارزیابی مقایسه نانوسیل (پراکسید هیدروژن با یون نقره) و مالاشیت گرین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3516-41335

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3464-41635

چکیده

این تحقیق به ­منظور بررسی کارایی نانوسیل با مالاشیت­ گرین جهت کنترلآلودگی­ های قارچی تخم تاس ماهی ایرانی و ازون ­برون ارزیابی شد. تیمارنانوسیل با غلظت­ های 40،80،100 میلی ­گرم در لیتر،تیمار مالاشیت­ گرین با غلظت ppm 2 و تیمار شاهد هر کدام با سه تکرار در انکوباتورهای یوشچنکو به ­مدت سه روز جهت مقایسه و کنترل آلودگی قارچی و تعیین بهترین غلظت در تیمارهای مختلف روی تخم ماهیان قره ­برون و ازون ­برون در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهیدبهشتی سدسنگر از ماه­ های فروردین تا خرداد سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا مولدین بالغ انتخاب شده و پس از عملیات لقاح، تعداد کل تخم کشت شده، درصد لقاح، درصد تخم ­های قارچ زده، سالم و ناسالم، تخم ­های لقاح یافته، تعداد کل لارو استحصالی و درصد هچ محاسبه گردید. نتایج مقایسه تیمارهای مختلف در قره ­برون نشان داد که کم ­ترین درصد تخم ­های لقاح نیافته، بیش ­ترین درصد تخم­ های سالم، کم­ ترین درصد تخم ­های قارچ زده و بیش ­ترین درصد تفریخ مربوط به تیمار نانوسیل 80 میلی ­گرم در لیتر می­ باشد (0/05>P).هم­ چنین نتایج مقایسه تیمارهای مختلف در ازون ­برون نشان داد که کم ­ترین درصد تخم ­های لقاح نیافته، کم ­ترین درصد تخم ­های قارچ زده و بیـش ­ترین درصد تفریخ مربوط به تیمار نانوسیل 80 میلی­ گرم در لیتر می ­باشد (0/05>P). در یک نتیجه­ گیری کلی می ­توان گفت که داروی نانوسیل با غلظت 80 میلی­ گرم در لیتر اثر موثرتری در درصد تفریخ و ضدعفونی تخم ماهیان خاویاری دارد. لذا با توجه به مضرات مالاشیت­ گرین پیشنهاد می­ گردد از نانوسیل به­ عنوان ماده ضدعفونی کننده جدید استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابطحی، ب.؛ نظری، ر.م.؛ رسولی، ع. و شفیع ­زاده ­سماکوش، پ.، 1384. مقایسه شاخص درمانی داروهای ضدقارچی فرمالین، سبز مالاشیت و پرمنگنات پتاسیم در تاس­ماهی ایرانی. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 67، صفحات 42 تا 49.
 2. آذری­ تاکامی، ق. و کهنه ­شهری، م.، 1353. تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری. انتشارات دانشگاه تهران. 298 صفحه.
 3. آذری ­تاکامی، ق.، 1386. گزارش نهایی پروژه معرفی ماده ضد عفونی کننده جایگزین مالاشیت گرین در مزارع تکثیر ماهیان سردآبی. 30 صفحه.
 4. آذری ­تاکامی، ق.، 1388. تکثیر و پرورش تاس­ماهیان (ماهیان خاویاری). انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. 406 صفحه.
 5. بنوره، ا.، 1386. اثرات پراکسید هیدروژن بر عفونت ­های قارچی، درصد تخم ­گشایی و ناهنجاری ­های قزل­ آلای رنگین­ کمان. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. 45 صفحه.
 6. عبدلی، ا. و نادری، م.، 1387. تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. تهران. انتشارات علمی آبزیان. 242 صفحه.
 7. غلام ­قاسمی،م.،1388. بررسی مقایسه­ ای داروهای ضدقارچ فرمالین، مالاشیت­ گرین و نانوسیل در تیمار تخم ماهـی آزاد دریـای خـزر (Salmo trutta caspius). پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. صفحات 5 تا 30.
 8. قزوینی، ا.؛ وهاب­ زاده رودسری، ح.؛ چمن ­آرا، و.؛ آذری­ تاکامی، ق. و شناورماسوله، ع.ر.، 1392. مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامین­T در کاهش فلور قارچی لارو تاس­ماهی ایرانی (Acipenserpersicus). مجله شیلات. سال 7، شماره 1، صفحات 13 تا 20.
 9. کهیش ­اسفندیاری، م.؛ سلطانی، م. و سجادی، م.م.، 1389. اثرات ضدقارچی تراف نانوسیلور روی تخم ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) و لارو تا وزن یک گرمی. مجله آبزیان و شیلات. سال 1، شماره 2، صفحات 63 تا 74.
 10. نوری، م.، 1389. مقایسه اثر ضدقارچی نانوسیل و پراکسید هیدروژن بر تخم ­های لقاح یافته ماهی کپورمعمولی. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد شیلات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 75 صفحه.
 11. وهاب ­زاده، ح.؛ احمدی، م.؛ کیوان، ا.؛ معصومیان، م. و منجمی، ب.، 1381. مقایسه کارایی پراکسیدهیدروژن و مالاشیت­گرین در مقابله با قارچ­ های آبی در تکثیر مصنوعی کپورمعمولی (Cyprinus carpio). مجله علوم و فنون دریایی ایران. دوره 2، شماره 1، صفحات 77 تا 85.
 12. وهاب ­زاده،ح.، 1382. ارزیابی کارایی پراکسیدهیدروژن و لوامیزول هیدروکلراید در تیمار تخم­ ها و نوزاد تاس­ماهی ایرانی و کپور ماهیان چینی. رساله دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 107 صفحه.
 13. Dawson, V.K.; Rach, J.J. and Schreier, T.M., 1994. Hydrogen peroxide as a fungicide for fish culture. Bulletion of the Aquaculture Association of Canada. Vol. 94, No. 2, pp: 54-56.
 14. Dettlaff, T.A.; Ginsburg, A.S. and Schmalhausen, O.I., 1993. Sturgeon fishes. Translated by Gause, G.G. and Vassetzky, S.G. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 300 P.
 15. Durborow, R.M.; Wise, D.J. and Terhune, J.S., 2003. Saprolegniasis (Winter Fungus) and Branchiomycosis of commercially Cultured Channel Catfish. SRAC Publication. 4700 P.
 16. Edgell, P.; Lawseth, D.; Mclean, W.E. and Britton, E.W., 1993. The use of salt solution to control fungus (Saprolegnia) infestation on salmon eggs. The Progressive Fish-Culturist. Vol. 55, pp: 48-52.
 17. Farmen, E.; Mikkelsen, H.N.; Evensen, O.; Einset, J.; Heier, L.S.; Rosseland, B.O.;Salbu, B.; Tollefsen, K.E. and Oughton, D.H., 2012. Acute and sub-lethal effects in juvenile Atlantic salmon exposed to low μg/L concentrations of Ag nanoparticles. Aquat. Toxicol. Vol. 108, pp: 78-84.
 18. Hanjavanit, C.; Kitancharoen, N. and Rakmanee, C., 2008. Experimental Infection of Aqauatic Fungi on Eggs of African Catfish (clariass gariepinus). KKU Science Journal. Vol. 36, pp: 36-43.
 19. Kitancharoen, N.; Yamamoto, A. and Hatai, K., 1998. Effect of Sodium Chlorid, Hydrogen peroxide and Malachit green on fungal infection in Rainbow trout eegs. Biocontrol Science. Vol. 3, No. 2, pp: 113-115.
 20. Moghim, M., 2013. Isolation, characterization and application of micro-satellite markers in Persian sturgeon, Acipenser persicus. Ph.D. Thesis. University Putra Malaysia. 277 P.
 21. Montgomery-Brock, D.; Sylvester, J.Y.; Tamaru, C.T. and Brock, J., 2000. Hydrogen peroxide treatment for Amyloodinium sp. on Mullet (Mugil cephalus) fry. The oceanic institute and the university of Hawaii. Vol. 11, No. 4, pp: 4-6.
 22. Neish, G.A., 1977. Observations on Saprolegniasis of adult Sockeye salmon, oncorhynchus nerka (walbaum). Journal of Fish Biology. Vol. 10, No. 4, pp: 513-522.
 23. Rach, J.J.; How, G.E. and Schreier, T.M., 1997. Safety of formalin treatments on warm and coolwater fish eggs. Aquaculture. Vol. 149, pp: 183-191.
 24. Rach, J.J.; Schreier, T.M.; Howe, G.E. and Redman, S.D., 1997. Effect of Species, life Stage, and water Temperature on the Toxicity of Hydrogen peroxide to Fish. The Progressive Fish-Culturist. Vol. 59, pp: 41-46.
 25. Rach, J.J.; Valentine, J.J.; Schreier, T.M.; Gaikowski, M.P. and Crawford, T.G. 2004. Efficacy of hedrogen peroxide to control Saprolegniasis on channel catfish (Ichtalurus Punctatus) eggs. Aquaculture. Vol. 238, pp: 135-142.
 26. Robarts, J.R., 2011. Fish pathology. Third edition. Sunders: UK. pp: 380-412.
 27. Saez, J.A. and Bowser, P.R., 2001. Hydrogen Peroxide Concentration in Hatchery Culture Units and Effluent During and after treatment. North American Journal of Aquaculture. Vol. 63, pp: 74-78.
 28. Saygi, Y., 2003. EffectS of Hydrogen Peroxide, Cold Storage and Decapsulation on the Hatching Success of Artemia Cysts. The Israeli Journal of Aquaculture Bamigdeh. Vol. 55, No. 2, pp: 107-113.
 29. Shahbazian, N.; Ebrahimzadeh Mousavi, H.A.; Soltani, M.; Khosravi, A.R.; Mirzargar, S.S. and Sharifpour, I., 2010. Fungal contamination in rainbow trout eggs in Kermanshah province propagations with emphasis on Saprolegniaceae. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 9, No. 1, pp: 151-160.
 30. Shahbazzadeh, D.; Ahar, H.; Mohammad Rahimi, N.; Dastmalchi, F.; Soltani, M.; Rahmannya, J.; Khorasani, N. and Fotovat, M. 2009. The effects of Nanosilver (Nanocid) on Survival percentage of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Pakistan Journal of Nutrition. Vol. 8, No. 8, pp: 1178-1179.
 31. Tort, M.J.; Jennings-Bashore, C.; Wilson, D.; Wooster, G.A. and Bowser, P.R., 2002. Assessing the Effect of Increasing Hydrogen Peroxide Dosage on Rainbow Trout Gill Utilizing a Digitized Scoring Methodology. Journal of Aquatic Animal Health. Vol. 14, pp: 95-103.
 32. Vanwest, P., 2006. Saproleegnia Parasitica, an Oomycete Pathogen with a fishy appetite: New challenges for an old problem. Mycologist. Vol. 20, pp: 99-104.
 33. Woo, P.T.K. and Bruno, D.W., 2011. Fish diseases and disorders. In: viral, bacterial and fungal infections. CAB international publication. 930 P.