اثر سطوح مختلف زیره سیاه (Carum carvi) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

چکیده

در این پژوهش اثر استفاده از پودر زیره‌ سیاه به ‌عنوان افزودنی طبیعی غذایی، بر رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی (0/057±2/457گرم) مطالعه شد. ماهیان در چهار گروه در سطوح مختلف0، 0/5، 1، 1/5 حاوی زیره‌سیاه درصد مدت 10 هفته تعذیه شدند. مکمل غذایی زیره سیاه رشد ماهیان را نسبت به رژیم غذایی شاهد به ‌طور معنی‌ داری افزایش داد (0/05>P). نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 1% زیره سیاه به ‌طور معنی ‌داری بالاترین عملکرد رشد (افزایش وزن، افزایش نرخ رشد ویژه) را داشتند (0/05>P) و کم ‌ترین رشد ماهیان در گروه شاهد مشاهده شد. ضریب تبدیل غذا به‌ طور معنی‌ داری در جیره 1% زیره‌سیاه کاهش یافت (0/05>P). گلبول‌ های سفید در ماهیان تغذیه شده با زیره‌ سیاه در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌ داری کاهش یافت (0/05>P). میزان گلبول‌ های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین در بین گروه ‌های مورد آزمایش تفاوت معنی ‌داری نداشت (0/05>P). علاوه براین، بین پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهیان تغذیه شده با زیره ‌سیاه در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌ داری وجود داشت (0/05>P). بالاترین سطوح گلوکز و کلسترول در گروه شاهد و بالاترین میزان پروتئین کل در جیره 1% زیره ‌سیاه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 1% زیره‌سیاه به جیره ماهی می‌ تواند عملکرد رشد را افزایش دهد و سلامتی ماهی را ارتقاء بخشد.

کلیدواژه‌ها