بررسی مقایسه ای استفاده از Streptococcinum و اریترومایسین در درمان ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به بیماری استرپتوکوکوزیس تجربی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

دراین مطالعه، مقایسه تاثیر داروی هومیوپاتی Streptococcinum با اریترومایسین را بر روی بچه‌ ماهیان قزل‌ آلای رنگین‌ کمان پرورشی که به‌ طور تجربی بیمار شدند، میزان مرگ و میر و بازماندگی بچه‌ ماهیان موردبررسی قرارگرفت. برای این منظور، 4تیمار هر یک با 2 تکرار در دمای 15 درجه سانتی‌ گراد درنظر گرفته شد. هر تکرار دارای 40 عدد بچه‌ ماهی با میانگین وزنی 5 ± 25 گرم در زوک‌ های 300 لیتری بود. تیمار 1 حاوی اریترومایسین، تیمار 2 حاوی استرپتوکوکسینوم، تیمار 3 بدون تزریق باکتری و بدون تجویز دارو و تیمار 4 با تزریق باکتری و بدون تجویز دارو بود.
روزانه دمای آب، اکسیژن محلول، PH و شوری محیط آزمایشی تیمارها در شرایط کنترل‌ شده برای قزل‌ آلا ثبت گردید. بررسی روزانه علائم کلینیکی ناشی از استرپتوکوکوزیس؛ نکروز،هایپرپلازی در برانشها، ملانوما، نقاط ملانوزه در برانش ‌ها، کبد وکلیه‌ ها،پرخونی درقلب و کلیه ‌ها، خونریزی در احشاء،هم‌ چنین خونریزی زیر پوستی، زیرچشم، زیر باله‌ ها، آبشش‌ ها و اگزوفتالمی، از عمده ‌ترین علائم کلینیکی در بچه ‌ماهیان بیمار مشاهده گردید. در این مطالعه، تیمار 1(حاوی اریترومایسین) نسبت به تیمار 2 (حاوی Streptococcinum)، هم‌ چنین نسبت به تیمار 4 (شاهد منفی) و تیمار 3 (شاهد مثبت)، اختلاف معنی‌ دار داشت (0/05 > P).

کلیدواژه‌ها