بررسی دو فنوتیپ مختلف سمندر غارزی گرگانی (Paradactylodon gorganensis) با استفاده از توالی‏ یابی ناحیه D-loop میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1113-19395

چکیده

سمندر غارزی گرگانی (Paradactylodon gorganensis) یکی از گونه‏ های در معرض خطر است که یگانه زیستگاه این گونه در غاری در شیرآباد استان گلستان است. به‏ منظور بررسی ژنتیکی دو فنوتیپ مختلف سمندر غارزی گرگانی، پس از نمونه ‏برداری از دو فنوتیپ مختلف و استخراجDNA  از بافت شکمی 10 سمندر، از ناحیه D-loop میتوکندری استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه‏ 504 جفت‏ بازی به ‏وسیلۀ PCR، کلیه نمونه‏ ها توالی‏ یابی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که کلیه الگوهای توالی‏ یابی ناحیه D-loop در بین دو فنوتیپ مورد مطالعه با یکدیگر مشابه بودند که به‌ دلیل عدم مشاهده الگوهای متفاوت می‏ توان چنین نتیجه‏ گیری نمود که جایگاه‏ مورد بررسی در دو فنوتیپ گونه‏ تحت مطالعه دارای یک هاپلوتیپ بوده و ظاهر امر حکایت از عدم تفاوت در جمعیت‏ مذکور و شباهت ژنتیکی دو فنوتیپ مذکور به یکدیگر دارد. 

کلیدواژه‌ها