مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

ماهی شاه کولی با نام علمی Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) متعلق به خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر است. بررسی زمان شروع غذادهی، یکی از موارد قابل توجه درخصوص رشد لارو می باشد. در واقع، مشخص کردن روز باز شدن دهان ماهی و روز شروع تغذیه فعال و غذای مصنوعی (پلت) بر رشد ماهی موثر است مخصوصاً این­ که ماهی شاه کولی بیش ­تر از منابع پروتئینی تغذیه می‌کند و این سرعت هضم و جذب مواد غذایی را افزایش می‌دهد. ماهی شاه کولی از روز پنجم بعد از تفریخ دهانش باز شد و به شکل یک شکاف دیده می‌شد. به ­منظور بررسی ویژگی‌ های ریخت‌ شناسی لاروها و بچه­ ماهی‌ها 10 عدد نمونه درنظر گرفته شد. طول لارو در این روز 2/2±4/6 میلی ­متر و وزن 0/010 گرم است و در این روز لارو می‌تواند از غذای محیطی داخل آب استفاده کند اما با توجه به این ­که سایز دهان این ماهی در روز هشتم به اندازه مناسبی می‌رسد و این اندازه 84 میکرومتر است (طول 4/4±5/5 میلی­ متر و وزن 0/013 گرم). این روز به ­عنوان شروع تغذیه پلت محاسبه شد که می‌توان علاوه بر غذای محیطی از غذای پلت (دستی) نیز برای لارو استفاده کرد. هدف از انجام این تحقیق تعیین زمان مناسب شروع غذادهی به ماهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Chakrabarti, R.; Rathore, R.M.; Mittal, P. and Kumar, S., 2006. Functional changes in digestive enzymes and characterization of proteases of silver carp and bighead carp hybrid, during early ontogeny. Aquaculture. Vol. 253, pp: 694-702.
 2. Chapman, D.C. and George, A., 2011. Developmental rate and behavior of early life stages of Bighead Carp and Silver Carp. 62 p.
 3. Dabrowski, K. and Bardega, R., 1984. Mouth size and predicted food size preferences of larvae of three cyprinid fish species. Aquaculture. Vol. 40, pp: 41-46.
 4. Dos-Santos, M.; Arantes, F.; Santiago, K. and Dos-santos, E.J., 2015. Morphological characteristics of the digestive tract of Schizodon knerii (Steindachner, 1875), (Characiformes: Anostomidae): An anatomical, histological and histochemical study. Vol. 87, No. 2, pp: 867-878.
 5. Gawlicka, A.; Parent, B.; Horn, M.H.; Ross, N.; Opstad, I. and Torrissen, O.J., 2000. Activity of digestive enzymes in yolk-sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus): indication of readiness for first feeding. Aquaculture.Vol. 184, pp: 303-314.
 6. Gozlan, E.R.; Gordon, H. and Noel, T., 1999. Early development of the sofie, Chondrostoma toxostoma. Environmental biology of fishes. Vol. 56, pp: 67-77.
 7. Hazzaa, R. and Hussein, A., 2007. Larval Development of Himri, Barbus luteus (Cyprinidae: Cypriniformes) Reared in the Laboratory. Turkish Journal of Zoology. Vol. 31, pp: 27-33.
 8. He, T.; Xiao, Zh.; Liu, Q.; Ma, D.; Xu, Sh.; Xiao, Y. and Li, J., 2012. Ontogeny of the digestive tract and enzymes in rock bream Oplegnathus fasciatus larvae. J. Fish Physiol Biochem. Vol. 38, pp: 297-308.
 9. Jafari, M.; Kamarudin, M.S.; Saad, C.R.; Arshad, A.; Oryan, S. and Bahmani, M., 2009. Development of Morphology in Hatchery-Reared Rutilus frisii kutum Larvae. European Journal of Scientific Research. Vol. 38, No. 2, pp: 296-305.
 10. Kim, B.G.; Divakaran, S.; Brown, C.L. and Ostrowski, A., 2001. Comparative digestive enzyme ontogeny in two marine larval fishes: Pacific threadfin (Polydactylus sexfilis) and bluefin trevally (Caranx melampygus). Journal of Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 24, pp: 225-241.
 11. Khoshnood, Z.; Jamili, SH.; Khodabandeh, S.; Mashinchian moradi, A. and Motalebi, A., 2014. Studying the Structure and Ultrastructure and Immunolocalization of the Gill Chloride cells in Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum Fry. Journal of Animal Researches, Vol. 27, No. 4,
  pp: 498- 508.
 12. Rajabi Nezhad, R. and Azari Takami, G., 2009. A study of feeding habits of Caspian Shemaya (Shah-Koolee) Chalcalburnus chalcoides (Guldenstadt, 1772) in the Sefidrood river. Journal of marine biology. Vol. 1, No. 3, pp: 45-63.
 13. Ramezani-Fard, E.; Kamarudin, M.S.; Harmin, S.A.; Saad, C.R.; Abd Satar, M.K. and Daud, S.K., 2011. Ontogenic development of the mouth and digestive tract in larval Malaysian mahseer, Tor tambroides Bleeker,1854. Applied Ichthyology. Vol. 27, pp: 920-927.
 14. Ronnestad, R.; Dominguez, R.P. and Tanaka, M., 2000. Ontogeny of digestive tract functionality in Japanese flounder, Paralichthys olivaceus studied by in vivo microinjection: pH and assimilation of free amino acids. Fish physiology and biochemistry. Vol. 22, pp: 225-235.
 15. Ronnestad, I.; Koven, W.M.; Tandler, A.; Harel, M. and Fyhn, H.J, 1998. Utilisation of yolk fuels in developing eggs and larvae of European sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture. Vol. 162, pp: 157-170.
 16. Theilacker, A., 1978. Effect of star vatton on the histological and morphological characteristics of jack mackerel, Trachurus symmetricus larvae. Fishery bulletin. Vol. 76, No. 2, pp: 403-414.
 17. Okan Kamaci, H.; Suzer, C.; Coban, D.; Saka, S. and Firat, K., 2010. Organogenesis of exocrine pancreas in sharpsnout sea bream (Diplodus puntazzo) larvae: characterization of trypsin expression. J. Fish Physiol Biochem. Vol. 36, pp: 993-1000.
 18. Winkler, H. and Orellana, C.P., 1992. The costs of mixed prey for a planktivorous cyprinid, Chalcalburnus chalcoides mento. Journal of biology Environmental Fish. Vol. 35, No. 1, pp: 85-93.
 19. Yaghoubi, M.; Amiri, B.; Nematollahi, M.A. and Yelghi, S., 2014. Histological development of the alimentary channel of Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus). Journal of Fisheries. Vol. 67, No. 4, pp: 625- 639.