مطالعه پراکنش و فراوانی جوامع مروپلانکتون در جنوب دریای خزر، منطقه بندرانزلی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

مطالعه ساختار مروپلانکتون، تغییرات فراوانی و تعیین زمان شکوفائی آن ­ها در سال­ ها و فصول مختلف در جنوب دریای خزر در 4 ایستگاه واقع در محدوده بندرانزلی بررسی و ارزیابی شد، نمونه­ ها به ­صورت فصلی از اعماق 5، 10، 20 و 50 متر طی سال­ های 1375 و 1380 تا 1392 گرفته شد. تعداد 15 گروه مروپلانکتونی شناسائی گردیدند. گروه­ های غالب مروپلانکتون شامل لاروهای Bivalvia ، Balanus improvises و diversicolorNereis بوده ­اند. فراوانی لارو دوکفه ­ای در سال 1375 افزایش بسیار نامتعارف داشت، به­ طوری ­که میانگین فراوانی آن حد 26000 عدد در مترمکعب رسید. فراوانی بارناکل تغییراتی را بعد از شکوفائی شانه ­دار بین سال ­های 1380 تا 1392 داشته است، به ­طوری ­که میزان فراوانی بارناکل  بین  98 و 4700 عدد در مترمکعب در سال 1380 و 1389 در نوسان بود. هم ­چنین شکوفائی فصلی بارناکل در بهار با میزان 3100 عدد در مترمکعب بوده است. فراوانی لارو نرئیس بین 1500 تا 60 عدد در متر مکعب به ­ترتیب در سال های 1380 و 1385 متغییر بوده است و در سال­ های قبل از شکوفائی شانه­ دار (1375) مشاهده نشد. شکوفائی فصلی لارو نرئیس در تابستان با میزان فراوانی 500 عدد در متر مکعب ثبت شد. بیش ­ترین پراکنش عمودی مروپلانکتون در عمق 50 متر در لایه ­های سطحی آب بود. یافته ­ها نشان داد، فراوانی مروپلانکتون از ساحل به سمت دریا کاهش می­ یابد. احتمالاً عوامل محیطی و گونه ­های غیربومی دلیل مهم در پراکنش زمانی و مکانی مروپلانکتون در جنوب دریای خزر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of distribution and abundance of meroplankton in the southern Caspian Sea, offshore Anzali

نویسنده [English]

 • Siamak Bagheri
Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), BandarAnzali, Iran
چکیده [English]

Study of meroplankton structure, abundance variationsanddetermined of bloom them were assessed in different years and seasons in the offshore Anzali, at the 4 stations. The samples have taken seasonal at the 5, 10, 20 and 50 m depth in 1996 and between 2001 and 2013. The fifteen meroplankton groups were identified. In the study, dominant meroplankton were Bivalvia larvae, Balanus improvisus and  Nereis diversicolor. The abundance of Bivalvia larvae increased sharply in 1996, average abundance of Bivalvia larvae was measured about 26000 ind.m-3. There were increased and declined in Balanus improvisus abundance after Mnemiopsis leidyi bloom between 2001 and 2013.The abundance of B. improvises varied from 98 to 4700 ind.m-3 in 2001 and 2010, respectively. In addition, the bloom of B. improvises was recorded amount 3100 ind.m-3 in spring. The abundance of N. diversicolor varied between 60 and 1500 ind.m-3 in 2001 and 2006, respectively. The N. diversicolor did not show before M. leidyi bloom (1996). The seasonal bloom of N. diversicolor was observed amount 500 ind.m-3 in summer. The vectoral distribution of meroplankton was observed at 50 m depth in surface layers. The finding displayed, meroplankton abundance decreased from inshore to off shore. The environmental parameters and exotic species could be important reason in temporal and spatial of meroplankton in the southern Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meroplankton
 • distribution
 • abundance
 • Caspian Sea
 • Anzali
 1. روحی، ا.، 1386.  بررسی جامع اکولوژیک امکان کنترل جمعیت شانه ­دار مهاجم دریای خزر، فعالیت بررسی پراکنش و فراوانی شانه ­دار در سواحل ایرانی دریای خزر. موسسه تحقیقات شیلات ایران. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر. 60 صفحه.
 2. روشن ­طبری، م.؛ تکمیلیان، ک.؛ سبک ­آرا، ج.؛ روحی، ا. و رستمیان. م.، 1382. بررسی پراکنش زئوپلانکتون­ ها در حوضه جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران.دوره 12، شماره 3، صفحات 83 تا 96.
 3. APHA. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater, 21th ed. Washington, D.C: American public health association publication. 1193 P.
 4. Bagheri, S., 2006. Study of stomach contents of ctenophore Mnemiopsis leidyi in Iranian waters of Caspian Sea (Guilan waters). Iran Journal of Fisheries Sciences. Vol. 14, No. 4, pp: 1-16.
 5. Bagheri, S.; Mansor, M.; Makaremi, M.; Mirzajani A.R.; Babaei, H.; Negarestan, H. and Wan Maznah, W.O., 2010. Distribution and composition of phytoplankton in the southwestern Caspian Sea during 2001-2002, a comparison with evious surveys. World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 2, No. 5, pp: 416-426.
 6. Bagheri, S.; Mansor, M.; Marzieh, M.; Sabkara, J.; Mirzajani, A.; Khodaparast, S.H.; Negaresatan, H.; Wan Maznah, W.O.; Ghandi, A., Z. and Khalilpour, A., 2011. Fluctuations of Phytoplankton Community in the Coastal waters of Caspian Sea in 2006. American Journal of Applied Sciences. Vol. 8, No. 12, pp: 1328-1336.
 7. Bagheri, S., 2012.  Ecological assessment of plankton and effect of alien species in the south western Caspian Sea. PhD thesis. Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia. 233 p.
 8. Bagheri, S.; Niermann, U.; Sabkara, J.; Mirzajani, A. and Babaei, H., 2012. State of Mnemiopsis leidyi (Ctenophora: Lobata) and mesozooplankton in Iranian waters of the Caspian Sea during 2008 in comparison with previous surveys. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 11, No. 4, pp: 732-754.
 9. Bagheri, S.; Niermann, U.; Mansor, M. and Yeok, S.W., 2014. Biodiversity, distribution and abundance of zooplankton in the Iranian waters of the Caspian Sea off Anzali during 1996-2010. The Journal of the Marine Biological Association of the UnitedKingdom. Vol. 94, No. 1, pp: 129-140.
 10. Bagirov, R.M., 1989. The Azov and Black Sea species introduced to the Caspian benthos and biofouling. Doctoral dissertation, University of Baku. 158 p.
 11. Birshtain, Y.A.; Vinogradova, L.G.; Kondakov, N.N.; Koon, M.S.; Astakhova, T.V. and Romanova, N.N., 1968. Invertebrait Atlas Caspian Sea. Moscova: Industry food publisher. 610 p.
 12. Dumont, H.J., 1998. The Caspian Lake: History, biota, structure, and function. Limnol Oceanogr. Vol. 43, pp: 44-52.
 13. Fallahi, M., 1993. Plankton survey in the southern part of the Caspian Sea. Iran Journal of Fisheries Sciences. Vol. 4, pp: 19-38.
 14. Harris, R.P.; Wiebe, P.H.; Lenz, J. and Skjoldal, H.R., 2000. Zooplankton methodology manual. Printed in Great Britain: Academic Press. 684 p.
 15. Hosseini, A., 2011. Hydrology and hydrobiology of the southern Caspian Sea. Iraninan Fisheries Research Organization. Tehran, Iran: IFRO publisher. 296 p.
 16. IFGO. 2003. Culture of geography Iran Rivers and the Caspian Sea catchment. Tehran, Iran: Iranian force power geography organization publisher. 312 p.
 17. Jafari, N., 2009. Ecological integrity of wetland, their functions and sustainable use. Journal of Ecology and Natural Environmen. Vol. 1, No. 3, pp: 45-54.
 18. Kamakin, A.M. and Khodorevskaya, R.P., 2018. Impact of the Alien Species Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 on Fish of the Caspian Sea. Inland Water Biology. Vol. 11, No. 2, pp: 173-178.
 19. Kasimov, A., 2000. Methods of monitoring in Caspian Sea. Baku, Azerbaijan: QAPP–POLIQRAF. 57 p.
 20. Kideys, A.E.; Roohi, A. and Bagheri, S., 2001. Monitoring Mnemiopsis leidyi in the Caspian Sea waters of Iran. Final report prepared for the Caspian environment programme, Baku, Azerbaijan: CEP publisher. 15 p.
 21. Kosarev, A.N. and Yablonskaya, E.A., 1994. The Caspian Sea. Russia: SPB Academic publisher. 259 p.
 22. Laloei, F., 2002. Caspian Sea investigation of hydrology and hydrobiology (Iranian coast, 10 m depth). Iranian Fisheries Research Organization. Tehran, Iran: IFRO publisher. 392 p.
 23. Mirzajani, A.; Hamidian, A.; Bagheri, S. and Karami, M., 2016. Possible effect of Balanus improvisus on Cerastoderma glaucum distribution in the south-western Caspian Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 96, No. 5, pp: 1031-1040.
 24. Nasrollahzadeh, H.S., 2009. The study of Nodularia spumigena bloom event in the Southern Caspian Sea. Applied Ecology and Environmental Research. Vol. 9, No. 2, pp: 141-155.
 25. Pourang, N.; Eslami, F.; Nasrollahzadeh Saravi, H. and Fazli, H., 2016. Strong biopollution in the southern Caspian Sea: the comb jelly Mnemiopsis leidyi case study. Biological Invasions. Vol. 18, No. 8, pp: 2403-2414.
 26. Roohi, A., 1993. Study of distribution and seasonal of Copepoda in the southern Caspian Sea. Iran Journal of Fisheries Sciences. Vol. 3, No. 3, pp: 53-56.
 27. Roohi, A.; Yasin, Z.; Kideys, A.E.; Hwai, A.T.; Khanari, A.G. and Eker-Develi, E., 2008. Impact of a new invasive ctenophore (Mnemiopsis leidyi) on the zooplankton community of the Southern Caspian Sea. Marine Ecology. Vol. 29, No. 4, pp: 421-434.
 28. Roohi, A.; Kideys, A.E.; Sajjadi, A.; Hashemian, A.; Pourgholam, R.; Fazli, H.; Khanari, A.G. and Eker, E., 2010. Changes in biodiversity of phytoplankton, zooplankton, fishes and macrobenthos in the Southern Caspian Sea after the invasion of the ctenophore Mnemiopsis leidyi. Biological Invasions. Vol. 12, No. 7, pp: 2343-2361.
 29. Ruttner-Kolisko, A., 1974. Plankton Rotifera biology and taxonomy. Stuttgardt, Germany: E. Schweizerbart, Verlagsbuchhandlung. 146 p.
 30. Sabkara, J. and Makaremi, M., 2007. Identification of Cladocera in the Caspian Sea. Iran Journal of Fisheries Sciences. Vol. 15, No. 2, pp: 1-14.
 31. UNEP. 2006. The Caspian Sea, GIWA Regional Assessment 23. University of Kalmar, Kalmar, Sweden. 26 p.