دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1391 
مطالعه زیستی لاک پشت خزری (mauremys caspica caspica)

صفحه 1-10

حاجی قلی کمی؛ رضا یدالله وند؛ محمدرضا کلباسی


اولین گزارش از فانوس ماهی اعماق مزوپلاژیک diaphus effulgens در آب های ایرانی دریای عمان

صفحه 131-136

نرگس جوادزاده؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ سید محمدرضا فاطمی؛ اصغر عبدلی