دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1390 
2. اثرات احداث سد البرز در رودخانه بابلرود بر برخی از خصوصیات زیست شناختی ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus)

صفحه 7-20

حجت الله بی نیاز؛ صابر وطن دوست؛ مجتبی کشاورز؛ سید مرتضی ابراهیم زاده؛ آرش جولاده


4. پیش بینی الگوی پراکنش ماهی حسون (Saurida tumbil) براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)

صفحه 33-44

علیرضا رضوانی گیل کلایی؛ تورج ولی نسب؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ فرهاد کیمرام؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


6. بررسی اثر فلز سرب بر بافت کبدی و آبششی ماهی کُلمه (Rutilus rutilus caspius)

صفحه 59-68

پرشیا محمدزاده؛ شهلا جمیلی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباس متین فر؛ مینا رستمی