دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1389 
5. بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز

صفحه 41-56

ریحانه عسکری؛ بهروز بهروزی راد؛ اولیا قلی خلیل پور؛ اعظم یاحقی


7. مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه تنگ صیاد و کرایی

صفحه 67-72

کاوان نیک دل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی