دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مرداد 1388 
4. تخمین شاخص‌های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره‌برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان

صفحه 29-34

کاظم درویش بسطامی؛ مجید شکاری؛ احمد هاشمی؛ علیرضا خوانساری؛ محمود سینایی؛ سمیه پورعلی مطلق


5. آلودگی لوله گوارش میگوی سفید هندی مولد (Penaeus indicus) به نماتود در منطقه جاسک

صفحه 35-42

فخرالسادات رضایی مهریزی؛ بابا مخیر؛ عبدالرحیم وثوقی؛ غلامعباس زرشناس


6. بررسی تغییرات اکسیژن، دما و جمعیت‌های ماکروبنتوزهای رودخانه شهرستانک

صفحه 43-52

ریحانه قانع؛ مارال علیمرادی نصر آبادی؛ بهروز عباس زاده