دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 
3. مقایسه و رابطه ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون در کپور دریایی Cyprinus carpio (Linnaeus 1758

صفحه 21-26

کاظم درویش بسطامی؛ محمدرضا ایمانپور؛ محمد رضایی؛ سید حسین حسینی فر؛ محمود سینایی؛ علیرضا خوانساری


6. اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 57-68

شیدا عزیزی؛ پریتا کوچنین؛ رحیم پیغان؛ حسن مروتی؛ علیرضا خوانساری؛ کاظم درویش بسطامی