دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-182 
14. بررسی برخی فاکتورهای ساختار جمعیت سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب همدان

صفحه 113-124

الهام علی جانپور؛ صابر وطن دوست؛ مهدی نادری جلودار؛ محمدحسین گرجیان عربی


17. مطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهای جنس Zoanthus در برخی جزایر مرجانی خلیج فارس (قشم، لارک و کیش)

صفحه 145-152

آتوسا نوری کوپائی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ سیدمحمدرضا فاطمی


18. اولین گزارش آلودگی به گلوشیدیا در جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) رودخانه سفیدرود

صفحه 153-157

لادن جهانگیری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ علی شعبانی؛ محمد فروهر واجارگاه