دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-118 
4. جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger

صفحه 25-33

ملیحه امینی؛ حبیب اله یونسی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی