دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399 
8. ارتباط چندشکلی ژن PIT-I با صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

صفحه 59-64

10.22034/aej.2020.103997

ابوالفضل قربانی؛ سعید پرنعمت خانقاه؛ ناصر ماهری سیس؛ مهدی تقی نژاد رودبنه


25. بررسی تراکم‌های مختلف پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در استخرهای میگو چوئبده آبادان

صفحه 201-208

10.22034/aej.2020.105172

مهرداد محمدی دوست؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ فاطمه حکمت پور؛ سیدعبدالصاحب مرتضوی؛ لفته محسنی نژاد