دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1395 
3. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه جمعیت‌های زمستان گذران هوبره آسیایی (Chlamydotis macqueenii) در استان فارس

صفحه 19-28

داود پاک نیت؛ محمودرضا همامی؛ سعیده ملکی؛ محبوبه توحیدی؛ لیلا جولائی


17. کاربرد شاخص های زیستی - جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی

صفحه 145-158

عباس محمودی فرد؛ جاوید ایمانپور نمین؛ حمید علاف نویریان؛ کامیاب غلامی دشتکی


24. تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 207-214

صبا حسینی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محسن حیدری؛ معصومه قدمی؛ جواد مهدوی؛ زینب صالحپور


29. اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخص های رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus, Agassiz, 1831)

صفحه 245-250

علینقی سرپناه؛ آرزو مشکوه روحانی؛ مهران یاسمی؛ مهران پارسا


31. بررسی هیستوپاتولوژیک حشره کش مالاتیون بر بافت های کبد و آبشش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

صفحه 259-264

فرزانه فرخی؛ شهلا جمیلی؛ مریم شهیدی؛ علی ماشینچیان؛ غلامحسین وثوقی