اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامحسین ریاضی

بیوارگانیک استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ibb.ut.ac.ir/fa/~riazi
ghriaziibb.ut.ac.ir
0000-0001-5434-4042

h-index: 24  

اعضای هیات تحریریه

اسکندر رستگار پویانی

زیست شناسی (فیلوژنی و تکامل) استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری

www.hsu.ac.ir/bio/academics
rastegarpouyani45gmail.com
0000-0002-9639-2058

h-index: 16  

عباسعلی مطلبی

دامپزشکی استاد، موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

a.motalebiareo.ir
0000-0002-6805-3075

تورج ولی نسب

شیلات استاد، موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

t_valinassabyahoo.com
0000-0002-4825-5024

h-index: 18  

غلامرضا رفیعی

شیلات استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ghrafieeut.ac.ir
0000-0002-0621-8890

h-index: 20  

آریا اشجع اردلان

زیست شناسی دریا دانشیار، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

a_ashjaardalanyahoo.com
0000-0002-6741-1555

h-index: 10  

حمید راشدی

بیوتکنولوژی استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/hrashedi
hrashediut.ac.ir
0000-0002-8460-0841

h-index: 24  

سیامک یوسفی سیاه کلرودی

شیلات استاد، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

siamak_yousefi1yahoo.com
0000-0002-8729-4050

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

هانیه سعیدی

علوم دریایی Biodiversity Information Section Head, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum

www.senckenberg.de/en/institutes/senckenberg-research-institute-natural-history-museum-frankfurt/division-marine-zoology/biodiversity-information/team/
hanieh.saeedigmail.com
0000-0002-4845-0241

h-index: 13  

پریسا نوروزی طلب

علوم زیستی کاربردی Department of Animal Nutrition and Management, Faculty of Veterinary Sciences. Swedish University of Agricultural Sciences, Ulls väg 26, Uppsala.

www.slu.se/en/ew-cv/parisa-norouzitallab
parisa.norouzitallabslu.se
0000-0002-1740-0444

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه پیشین

غلامحسین وثوقی

جانورشناسی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

gh_vosoghiyahoo.com

فریده زینی

قارچ شناسی پزشکی استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

za28_14yahoo.com