اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامحسین ریاضی

بیوارگانیک استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران

ghriaziibb.ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اسکندر رستگار پویانی

زیست شناسی (فیلوژنی و تکامل) استاد گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

www.hsu.ac.ir/bio/academics
rastegarpouyani45gmail.com

عباسعلی مطلبی

دامپزشکی استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی

a.motalebiareo.ir

تورج ولی نسب

شیلات استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی

t_valinassabyahoo.com

غلامرضا رفیعی

شیلات استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghrafieeut.ac.ir

آریا اشجع اردلان

زیست شناسی دریا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

a_ashjaardalanyahoo.com

حمید راشدی

بیوتکنولوژی دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/hrashedi
hrashediut.ac.ir

h-index: 22  

سیامک یوسفی سیاه کلرودی

شیلات دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

siamak_yousefi1yahoo.com
0000-0002-8729-4050

اعضای هیات تحریریه پیشین

غلامحسین وثوقی

جانورشناسی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

gh_vosoghiyahoo.com

فریده زینی

قارچ شناسی پزشکی استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

za28_14yahoo.com