نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شیرین کن توسعه سواحل مکران و آلودگی های زیست محیطی حاصل از آن در دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 307-316]
 • آلژینات کلسیم اثرات پری بیوتیکی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر روی زنده مانی باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobasilus acidophilus) و لاکتوباسیلوس کازیی (Lactobacilus casei) در فرایند کپسوله کردن در آب آلبالو [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 345-354]
 • آلودگی زیست محیطی توسعه سواحل مکران و آلودگی های زیست محیطی حاصل از آن در دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 307-316]
 • آماستیگوت بررسی اثر درمانی داروی گیاهی فنکون (Fenchone) بر روی لیشمانیا ماژور در مدل برون تنی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 339-344]

ا

 • اسانس اسطخدوس بررسی سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 113-122]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس اثرات پری بیوتیکی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر روی زنده مانی باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobasilus acidophilus) و لاکتوباسیلوس کازیی (Lactobacilus casei) در فرایند کپسوله کردن در آب آلبالو [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 345-354]
 • اکوسیستم های حساس و با ارزش منطقه مکران توسعه سواحل مکران و آلودگی های زیست محیطی حاصل از آن در دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 307-316]

پ

 • پروبیوتیک ها اثرات پری بیوتیکی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر روی زنده مانی باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobasilus acidophilus) و لاکتوباسیلوس کازیی (Lactobacilus casei) در فرایند کپسوله کردن در آب آلبالو [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 345-354]
 • پروماستیگوت بررسی اثر درمانی داروی گیاهی فنکون (Fenchone) بر روی لیشمانیا ماژور در مدل برون تنی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 339-344]

خ

 • خیار دریایی اثر عصاره کلروفرم خیار دریایی (Holothuria Parva) در پیشگیری از بیماری باکتریایی ویبریو هارویی (Vibrio harveyi) و تغییرات فاکتورهای ایمنی و بقا در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 329-338]

د

 • دریای عمان توسعه سواحل مکران و آلودگی های زیست محیطی حاصل از آن در دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 307-316]

ژ

 • ژن MUC2 بررسی سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 113-122]

س

 • سواحل مکران توسعه سواحل مکران و آلودگی های زیست محیطی حاصل از آن در دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 307-316]

ط

 • طیور بررسی سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 113-122]

ع

 • عصاره کلروفرم اثر عصاره کلروفرم خیار دریایی (Holothuria Parva) در پیشگیری از بیماری باکتریایی ویبریو هارویی (Vibrio harveyi) و تغییرات فاکتورهای ایمنی و بقا در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 329-338]

ف

 • فاکتورهای ایمنی اثر عصاره کلروفرم خیار دریایی (Holothuria Parva) در پیشگیری از بیماری باکتریایی ویبریو هارویی (Vibrio harveyi) و تغییرات فاکتورهای ایمنی و بقا در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 329-338]
 • فعالیت ضدلیشمانیایی بررسی اثر درمانی داروی گیاهی فنکون (Fenchone) بر روی لیشمانیا ماژور در مدل برون تنی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 339-344]
 • فنکون بررسی اثر درمانی داروی گیاهی فنکون (Fenchone) بر روی لیشمانیا ماژور در مدل برون تنی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 339-344]

ک

 • کپسول سین بیوتیک اثرات پری بیوتیکی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر روی زنده مانی باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobasilus acidophilus) و لاکتوباسیلوس کازیی (Lactobacilus casei) در فرایند کپسوله کردن در آب آلبالو [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 345-354]
 • کپسوله سازی اثرات پری بیوتیکی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر روی زنده مانی باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobasilus acidophilus) و لاکتوباسیلوس کازیی (Lactobacilus casei) در فرایند کپسوله کردن در آب آلبالو [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 345-354]

گ

 • گلوکانتیم بررسی اثر درمانی داروی گیاهی فنکون (Fenchone) بر روی لیشمانیا ماژور در مدل برون تنی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 339-344]

م

 • میگوی پا سفید غربی اثر عصاره کلروفرم خیار دریایی (Holothuria Parva) در پیشگیری از بیماری باکتریایی ویبریو هارویی (Vibrio harveyi) و تغییرات فاکتورهای ایمنی و بقا در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 329-338]

و

 • ویبریو هارویی اثر عصاره کلروفرم خیار دریایی (Holothuria Parva) در پیشگیری از بیماری باکتریایی ویبریو هارویی (Vibrio harveyi) و تغییرات فاکتورهای ایمنی و بقا در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 329-338]