بررسی مقدماتی و شناسایی پرندگان شهر کرج با تاکید بر مدیریت گونه‌های آسیب‌رسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ ‌اراک، ‌ایران

2 اداره پایش و ارزیابی آلاینده‌های زیست محیطی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست، شهرداری کرج، کرج، ایران

3 کمیته ثبت پرندگان ایران

4 گروه محیط زیست، ‌دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

5 دانشکده آب و مهندسی محیط زیست، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

6 گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، ‌تهران، ‌ایران

10.22034/aej.2022.326737.2746

چکیده

با توجه به توسعه سکونت گاه‌های انسانی پرندگان نیز به این نوع زیستگاه سازگار و در آن ساکن شده‌اند. بوم سازگان های شهری نقش مهمی را در حفاظت از تنوع زیستی محلی، گونه های نادر، تهدید شده و ارزشمند ایفا می‌کنند. حضور پرندگان در مناطق شهری به ارزش زیبایی شناختی این مناطق می‌افزاید. اما حضور برخی پرندگان در مناطق شهری بدون آسیب و ایجاد مشکل برای شهروندان و مدیران شهری نیست. این دسته از پرندگان در تراکم‌های بالای جمعیت با ایجاد سروصدا و مختل نمودن آسایش فکری و روانی شهروندان، ساخت آشیانه در برخی نقاط (از جمل دودکش‌ها) و مسدود نمودن آن ها و خطرات جانی حاصل از آن، تجمع سرگین در پارک ها و فضاهای سبز و نازیبا نمودن این مناطق، دفع سرگین بر ساختمان ها، خودروها و غیره و نازیبا نمودن منظر، انتقال بیماری به انسان و غیره لقب پرنده آسیب‌رسان به خود می‌گیرند. در این پژوهش پرندگان شهر کرج با استفاده از بازدیدهای میدانی شناسایی و فراوانی و پراکنش آن ها در فصل بهار، تابستان و پاییز 1399 ثبت شد. تمامی بازدیدهای میدانی توسط یک فرد آشنا با پرندگان انجام گرفت تا اریبی در برآورد ها به دست نیاید. در نتیجه این مطالعه 72 گونه پرنده متعلق به 15 راسته و 33 خانواده شناسایی شد که از میان آن ها راسته گنجشک‌شکلان با 45 گونه بیش ترین فراوانی را به خود اختصاص داد. نتایج این مطالعه نشان داد که شش گونه از پرندگان شامل کبوتر چاهی، قمری خانگی، کلاغ سیاه، کلاغ ابلق، گنجشک خانگی و سار مشکلات بهداشتی، روانی و اقتصادی را برای ساکنان شهر ایجاد می‌کنند. تعداد 20 گونه پرنده نیز در لندفیل حلقه‌دره مشاهده گردید. نتایج تابع تراکم کرنل مناطق پرتراکم از نظر پرندگان آسیب رسان را نشان داد. راهکارهای مختلف کنترل جمعیت پرندگان بررسی گردید. بهترین روش ها عبارت بودند از استفاده از موانع فیزیکی، استفاده از مواد عقیم کننده و به ویژه استفاده از روش های تلفیقی (نامطلوب ساختن زیستگاه با استفاده از تکنیک‌های فیزیکی، شیمیائی و زیستی). معایب و فواید هر یک از روش ها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای قابل استفاده برای کشور مشخص و ارزش گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of birds in Karaj city with emphasis on the management of harmful species

نویسندگان [English]

 • Bahman Shams-Esfandabad 1
 • Somayeh Heidari 2
 • Mohsen Mallah 3
 • Ali Shahbazi 4 5
 • Zeinab Asadi 6
 • Mohammad Kaboli 4
1 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Monitoring and Evaluation of Environmental Pollutants, Vice-Chancellor of Municipal Services and Environment, Karaj Municipality, Karaj, Iran
3 Birds identification of Iran
4 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran
5 Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
6 Department of Environment, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increase in urbanization has resulted in residency and adaptability of birds to this habitat and high population of birds inhabit urban areas. These areas play an important role in conservation of local biodiversity, rare and threatened species. Their presence is not without harm and problem for residence and urban managers. These birds in high density make loud noises and disrupt mental health of residents and break the silence needed for calmness of humans. They make their nests on the chimneys and block them, which threatens life of humans. There are gatherings of their feces in parks and green spaces, and on buildings, vehicles that lower the beauty of scenes in these areas and makes problem for the owner of properties. These undesirable impacts make the humans call some species of the birds harmful. In this research, birds of Karaj city were identified and their frequency and distribution were recorded in summer and autumn of 2020 by field surveying. Our aim was to identify harmful birds. All the field surveys were carried out by the same person to lower the individual error and increase the reliability of results. As a result, 72 species of birds belonging to 15 orders and 33 families were observed. Passeriformes had the highest number of species with 45 species. This study indicated that rock dove, laughing dove, rook, hooded crow, house sparrow and common starling were the harmful birds, which brought hygiene, economical and psychological problems for residents. There were 20 bird species present in Halghe-Darreh Landfill. Results of Kernel density function indicated the areas with high density of these harmful birds. Different approaches to controlling the bird population were investigated and the most efficient ones were physical barriers, sterilization and making habitat unsuitable by applying physical, chemical and biological techniques. All the methods were evaluated based on their applicability in the country. The most usable methods for the country were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • birds
 • harmful
 • Kernel density function
 • Karaj city
 • landfill
 1. Ramalho, C. and Hobbs, R.J., 2012. Time for a change: dynamic urban ecology. Trends in Ecology and Evolution. 27(3): 179-188.
 2. Reynolds, S.J., Ibanez-Alamo, J., Sumasgutner, P. and Mainwaring, M.C., 2019. Urbanisation and nest building in birds: a review of threats and opportunities. Journal of Ornithology. 60: 841-860.
 3. Adams, L.W., 2005. Urban wildlife ecology and conservation: a brief history of the discipline. Urban Ecosystems. 8: 139-156.
 4. Crooks, K.R., Suarez, A.V. and Bolger, D.T., 2004. Avian assemblages along a gradient of urbanization in a highly fragmented landscape. Biol Conserv. 115:
  451-462.
 5. Sadeghian, M. and Vardanyan, Z., 2013. The Benefits of Urban Parks, a Review of Urban Research.
 6. Pudyatmoko, S. and Nurvianto, S.K., 2009. Role of Urban Environment on Conservation of Bird Diversity in Java, Indonesia. Journal of Biological Sciences. 9: 345-350.
 7. Ansari, A., Kalangari, M. and Faraji, Z., 2018. Identification of birds of Meighan wetland hunting prohibited area. Journal of Animal Environment. 10(2): 65-72. (In Persian)
 8. Tashakor, Sh., Riazi, B. and Jafari, R., 2013. Effect of green space parameter on birds species richness in urban parks, case study: Isfahan city. Environment and Science Technology. 15(1):137-149. (In Persian)
 9. Askari, R., Behrouzi-Rad, B., Khalilipur, A. and Yahaghi, A., 2010. Investigation of changes in diversity indices of birds in parks and green spaces in Ahvaz city. Journal of Animal Environment. 2(2): 41-56. (In Persian)
 10. Fitzwater, W.D., 1988. Solutions to urban bird problems. Proceedings of the Thirteenth Vertebrate Pest Conference. 52. Available from: https://digitalcommons.unl.edu/ vpcthirteen/52.
 11. Johnson, R.J., 2000. Management of pest birds in urban environment. Other Publications in Wildlife Management. 16. Available from: https://digitalcommons.unl.edu/ icwdmother/16.
 12. Rodrigues, A.S.L., 2011. Improving coarse species distribution data for conservation planning in biodiversity-rich, data-poor, regions: no easy shortcuts. Animal Conservation. 14(2): 108-110.
 13. https://fa.wikipedia.org/wiki
 14. Leshem, Y. and Bahat, O., 1999. Flying with the birds. Yedioth Ahronoth and Chemed Books Ltd, Tel Aviv, Israel.
 15. Aliabadian, M., Roselaar, C.S., Nijman, V., Sluys, R. and Vences, M., 2005. Identifying contact zone hotspots of passerine birds in the Palearctic region. Biology Letters. https://doi.org/10.1098/rsbl.2004.0258.
 16. Tabasian, H., Behruzi Rad, B. and Rasekh, A., 2012. Identification and comparison of abundance and diversity of Park Mellat and Ghaem Pardis in Mashhad city in summer and autumn. Journal of Animal Environment. 4(4) 79-90. (In Persian)
 17. Mansouri, J., 2013. Field guide of Iran birds. Publications of Farzaneh. (In Persian)
 18. Clucas, B. and Marzluff, J.M., 2012. Attitudes and actions toward birds in urban areas: human cultural differences influence bird behavior. The Auk. 129(1): 8-16.
 19. Kaboli, M., Aliabadian, M., Tohidifar, M., Hashemi, A. and Roselar, K., 2016. Atlas of Iran birds. Publications of Department of Environment. (In Persian)
 20. Silverman, B.W., 1986. Density estimation for statistics and data analysis. London: chapman hall.
 21. Williamson, D., McLafferty, S., Goldsmith, V. and Mollenkorpf, J., 1998. Smoothing crime incident data: new methods for determining the bandwidth in kernel estimation. Available from: http://gis.esri.com/library/ userconf/proc98/proceed/to850/pap829/p829.htm.
 22. Tracey, J., Bomford, M., Hart, Q., Saunders, G. and Sinclair, R., 2007. Managing Bird Damage to Fruit and Other Horticultural Crops. Bureau of Rural Sciences: Canberra.
 23. Rivadeneira, P., Kross, S., Navarro-Gonzalez, N. and Jay-Russell, M., 2018. A review of bird deterrents used in agriculture. Proc 28th Pest Conf. 218-223.
 24. Cook, A., Rushton, S., Allan, J. and Baxter, A., 2008. An evaluation of techniques to control bird species on landfill sites. Environmental Management. 41: 834-843. DOI 10.1007/s00267-008-9077-7.
 25. Bosch, M., Oro, D., Cantos, F.J. and Zabala, M., 2000. Short-term effects of culling on the ecology and population dynamics of the yellow legged gull. Journal of Applied Ecology. 37: 369-395.