بررسی رابطه تنوع گونه ای خزندگان با وضعیت توپوگرافی در شمال غربی اصفهان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی گونه های خزنده موجود و بررسی رابطه احتمالی بین تنوع گونه ای خزندگان و شرایط توپوگرافی در منطقه شمال غرب شهر اصفهان به صورت پیمایشی از بهار تا پاییز 1388انجام شد. در مجموع 118 نمونه متعلق به 11 گونه و 5 خانواده از خزندگان شناسایی شد. رابطه میان تنوع گونه ای با ارتفاع با استفاده از مقایسه شاخص های تنوع گونه ای (شاخص سیمسون، هیل و شانون وینر) و یکنواختی (شاخص یکنواختی سیمسون، کامارگو و اسمیت و ویلسون) بررسی شد. علاوه بر این از روش جزء نادر برای همگن کردن داده ها و برآورد غنای گونه ای استفاده شد. مقایسه شاخص های محاسبه شده نشان داد که با افزایش ارتفاع غنای گونه ای و تنوع گونه ای کاهش و یکنواختی افزایش می یابد. در بین شاخص های تنوع گونه ای محاسبه شده شاخص شانون- وینر بیش ترین مقدار همبستگی (r = - 0.89 و R2 = 0.792) و سیمسون کم ترین مقدار (r = -0.691 وR2= 0.477 ) را نشان داد. در بین شاخص های یکنواختی نیز کامارگو بیش ترین
(r = +0.815 وR2= 0.665) و سیمسون کم ترین مقادیر همبستگی (r = +0.769 وR2= 0.592) را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the correlation between reptile species diversity and topographic condition in North West of Isfahan

نویسنده [English]

  • Mansoureh Malekian
Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

The current study was conducted to identify reptile species in North West of Isfahan city and investigate the possible correlation between reptile species diversity and altitude from April to October 2010. Overall, 118 specimens belong to 11 species and 5 families of reptiles were identified. The correlation between altitude and species diversity was estimated using the indices of species diversity (Simpson, Shannon-Wiener and Hill indices) and evenness (Camargo, Simpson and Smith &Wilson indices). In addition, Rarefaction Method was used to equate the data and measure the species richness. The results of different indices showed that there was a significant negative correlation between altitude and species richness and species diversity. However, this correlation between altitude and lizard’s species evenness was positive. Among the species diversity indices, Shannon-Wiener (R2=0.792, r =-0.89) showed the highest correlation value and Simpson (R2=0.477, r =-0.691) the lowest value. Also among the species evenness indices, Camargo (R2=0.665, r =+0.815) had the highest and Simpson (R2=0.592, r =+0.769) the lowest correlation values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species diversity
  • Species richness
  • Species evenness
  • Altitude
  • Lizard
  • Isfahan