بر اساس نویسندگان

آ

 • آبادیان، شادی [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان، رشت، صندوق پستی: 775-14515
 • آبتین، الهام [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
 • آبتین، الهام [1] گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، اهواز، ایران
 • آیت اللهی، محمد [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی: 1841
 • آتشبار، بهروز [1] گروه اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • آتشبار، بهروز [1] دانشگاه ارومیه, پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی, ایران
 • آتشبار کنگرلویی، بهروز [1] گروه اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • آداودی، رویا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • آدینه، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گنبد گاووس، ایران
 • آدینه، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163
 • آذر، سحر [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵
 • آذری مرحبی، مایا [1] دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735
 • آذرین، هاجر [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آذینی، محمودرضا [1] مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران
 • آرامون، امیر [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، صندوق پستی: 135
 • آریایی نژاد، شهره [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آزادی، حامد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • آژیر، محمدتقی [1] مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، پژوهشی، تنکابن، ایران
 • آژنگ، بیژن [1] مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور ، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران
 • آشتاب، داریوش [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • آشوری، صدیقه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 • آفریدون، فاطمه [1] گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • آق، ناصر [3] گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • آق، ناصر [1] پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه. صندوق پستی: 57153165
 • آق، ناصر [1] پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی 165-57153
 • آق، ناصر [1] دانشگاه ارومیه, پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی, ایران
 • آق، ناصر [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • آق، ناصر [1] گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • آق، ناصر [1] گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آق، ناصر [1] گروه شیلات، پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آق، ناصر [2] مرکز تحقیقات حیوانات آرتمیا و آبزیان ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران
 • آقا زاده، علی [1] گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه ، صندوق پستی: 57153-165 ، ارومیه ، ایران
 • آقاشاهی، علیرضا [1] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • آقاشاهی، علیرضا [2] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • آقایی مقدم، عباسعلی [1] مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • آقایی مقدم، عباسعلی [1] مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • آقایی مقدم، عباسعلی [1] مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • آقایی مقدم، عباسعلی [1] مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر، گرگان , ایران
 • آقایی مقدم، عباسعلی [1] مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر، گرگان, ایران
 • آقا نجفی، شیرین [3] گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران
 • آقا نجفی، شیرین [1] گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
 • آقائی، علی [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • آگاه، همیرا [1] گروه علوم زیستی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 • آلبوشوکه، سید نادر [1] گروه علوم دامی، پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735
 • آناهید، تهمینه [1] مرکز آموزش جهاد کشاورزی هرمزگان، صندوق پستی: 1886
 • آناهید، تهمینه [1] مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی 1886
 • آیین جمشید، خسرو [2] پژوهشکده میگو کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374
 • آهنی آذری، مجتبی [1] دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • آهنی آذری، مجتبی [1] دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739
 • آهنی آذری، مجتبی [1] دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739
 • آهنی آذری، مجتبی [1] دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • آهنگرزاده، مینا [2] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • آوخ کیسمی، مهران [2] گروه شیلات و آبزیان، واحد بهدان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران، رشت، ایران

ا

 • ابی، گرتا [1] موسسه زیست شناسی دریا هاوایی، کانیوهه، امریکا
 • ابدالی، سورنا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • ابراهیمی، احسان [1] گروه شیلات دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • ابراهیمی، الهام [1] گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ابراهیمی، پونه [1] گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • ابراهیمی، سکینه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • ابراهیمی، سهیلا [1] دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم، ایران، صندوق پستی: 18414-79561
 • ابراهیمی، سهیلا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم، قشم، ایران
 • ابراهیمی، عیسی [1] ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
 • ابراهیمی، عیسی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ابراهیمی، عیسی [3] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابراهیم او، شایق [1] لابراتوار ماهی شناسی، دانشکده جانورشناسی، آکادمی علوم آذربایجان، باکو، جمهوری آذربایجان، صندوق پستی: 1073
 • ابراهیمی باغبانان، علی [1] دانشگاه لرستان, خرم آباد، ایران
 • ابراهیم پور، رضا [1] دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده برق و کامپیوتر, ایران
 • ابراهیمی پور، غلامحسین [1] گروه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷهید بهشتی
 • ابراهیمی رهنما، مونا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • ابراهیمی رهنما، مونا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران، کدپستی: 3699631113
 • ابراهیم زاده، سید مرتضی [1] مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی شهید حسن پور بابلسر, ایران
 • ابراهیمی یزدان آباد، طاهره [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • ابریشمی، زهرا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • ابرغانی، اکبر [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • ابرغانی، اکبر [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • ابرغانی، اکبر [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • ابطحی، بهروز [1] گروه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷهید بهشتی
 • ابطحی، بهروز [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ابوالقاسمی، سیدجواد [1] گروه شیلات، واحدتالش، دانشگاه آزاداسلامی، تالش، ایران، صندوق پستی: 65143-43711
 • ابوالقاسمی، سیدجواد [1] گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران، صندوق پستی: 65143-43711
 • ابوالقاسمی، سید جواد [1] گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران. کدپستی: 65143-43711
 • ابوعلی درویش طاهری، مریم [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ، صندوق پستی: ۱۵۵-۸۴۵۱۵
 • اتفاق دوست، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144
 • اتفاق دوست، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • اجاق، سید مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اجلالی، کیوان [1] پژوهشکده خلیج فارس, ایران
 • اجلالی خانقاه، کیوان [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597
 • احتشامی، فریبرز [1] سازمان تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران
 • احتشامی، فریبرز [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران
 • احتشامی، فریبرز [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی:6116 – 14155
 • احتشامی، فریبرز [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احتشامی، فریبرز [3] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احسانی، پوریا [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • احسانی، علی [1] گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی و گروه بیوتکنولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 44514-57159
 • احمدی، رحیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران
 • احمدی، لیلی [1] دانشگاه گلستان, دانشکده علوم, ایران
 • احمدی، محسن [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، کدپستی: 8415683111
 • احمدی، محمد [1] اداره حفاظت محیط زیست بوکان
 • احمدی، محمد جواد [1] سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران
 • احمدی، محمدرضا [1] گروه بهداشت و بیماری ها، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 1318-13145
 • احمدیان، سید امیر [3] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • احمدیان، سید امیر [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهرن شمال، تهران، ایران
 • احمدیان، شادی [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد
 • احمدیان، شهین [1] مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ایران، دانشگاه تهران، صندوق پستی:13145-1384
 • احمدپور، آسیه [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
 • احمدپور، محسن [3] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • احمدپور، محسن [1] مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • احمدی دستجردی، محمدرضا [1] گروه طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، صندوق پستی: 118-31746
 • احمدزاده، فراهم [1] گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدزاده، فراهم [1] گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ­ها، پژوهکشده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، صندوق پستی : 1983969411
 • احمدی زاده، سید سعید [1] دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه بیرجند، صندوق پستی: 2254041
 • احمدی فر، احسان [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • احمدی فر، احسان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • احمدی فرد، نصرااله [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی فگجور، حجت [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • احمدمرادی، مریم [1] بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • احمدنیای مطلق، حمیدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • احمدنیای مطلق، حمیدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • احمدنیای مطلق، حمیدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • احمدنیای مطلق، حمیدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • احمدی ندوشن، مژگان [1] گروه محیط زیست، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • احمدنژاد، محدثه [1] پژوهشکده آبزی پروری آب‏ های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران، صندوق پستی: 61
 • احمدنژاد، محدثه [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • احمدنژاد، محدثه [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • احمدی نژاد، محسن [1] موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1783-13145
 • احمدوند، شیدا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • احمدوند، شراره [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • اخلی، نجمه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155
 • اخلی، نجمه [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155
 • اخلی، نجمه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان
 • اخلی، نجمه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، کد پستی: 155
 • اخلاقی، مصطفی [1] بخش آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اخلاقی، مصطفی [1] بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • ادیبی، محمدعلی [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده انرژی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران
 • ادیبی، محمدعلی ادیبی [1] اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان
 • ادهمی، بتول [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • ایرانی، مهرداد [1] گروه علوم دامی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، ایران
 • ایران زاده، سلیمان [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • ایران‌نژاد پاریزی، محمد‌حسین [1] گروه محیط زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پـستی: 741- 89195
 • ایرجی، طناز [1] واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران
 • ارچنگی، بیتا [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران
 • ارچنگی، بیتا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان، خرمشهر
 • ارچنگی، بیتا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ارکیا، سحر [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • اروجی، الهه [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • اروجی، فرشید [1] گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • ایزدیان، منا [3] شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,
 • ایزدیان، منا [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی : 64199-43175
 • ایزدیان، منا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران
 • ایزدیان، منا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران
 • ایزدیان، منا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669
 • ایزدیان، منا [1] گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست
 • ایزدیان، منا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران
 • ایزدخواستی، زهرا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356
 • ازمانی، احد [1] مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اژدری، دانیال [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • استواری، حامد [2] دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس, ایران
 • استوان، هادی [1] گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • استوان، هادی [3] گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • استوان، هادی [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی یاسوج، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • اسحاقی، محمدرضا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • اسحق زاده، حمید [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسحق زاده، حمید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • اسدی، زینب [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسدی، عاطفه [1] آزمایشگاه بیوجغرافی و اکولوژی مهره‌داران، مرکز مطالعات علمی ملی مونت‌پلیه، مونت‌پلیه، فرانسه
 • اسدی، محمدرضا [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اسدی، مهین [1] گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران
 • اسداله نصرآبادی، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • اسدیان نارنجی، سمیه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • اسدپور، یوسفعلی [1] مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، ارومیه، صندوق پستی: 368
 • اسدپور، یوسفعلی [1] مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365
 • اسدپوراوصالو، یوسفعلی [1] مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365
 • اسدی جمنانی، فرزاد [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، صندوق پستی:1318-13145
 • اسدزاده، نادر [1] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • اسدی شریف، احسان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • اسعدی، رضا [1] دانشکده شیلات و علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • اسعدی تهرانی، گلناز [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • اسفندیاری، کاوه [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135
 • اسفنده، سرور [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • اسکندری، غلامرضا [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645
 • اسلامی، لیلا [1] مرکز تحقیقاتی آینده محیط زیست، دانشگاه گریفت، کوئینزلند، استرالیا
 • اسلامی زاده، احسان [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵
 • اسماعیلی، امیرحسین [1] مجتمع آموزش جهاد کشاورزی اصفهان
 • اسماعیلی، حمیدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 71345-1585
 • اسماعیلی، حمید رضا [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 1585-71345
 • اسماعیلی، علی رضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اسماعیلی، فریبا [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965
 • اسماعیلی، مینا [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر ، ملایر، ایران
 • اسماعیلی، مینا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • اسماعیل پور، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اسماعیل‌پور، یحیی [1] انشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • اسماعیل پور پوده، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • اسماعیل زادگان، اسماعیل [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسماعیل زاده، امید [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356
 • اسماعیلی ساری، عباس [1] دانشگاه تربیت مدرس، نور, ایران
 • اسماعیلی ساری، عباس [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356
 • اسماعیلی ساری، عباس [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356
 • اسماعیلی ساری، عباس [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356
 • اسمعیلیان، امین [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • اسمعیلی رینه، سمیه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • اسمعیل زاده سوخته سرایی، زینب [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • اسمعیل نژاد، بیژن [1] بخش پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • اشجع اردلان، آریا [2] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • اشجع اردلان، آریا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران، صندوق پستی: 181- 19735
 • اشجع اردلان، آریا [3] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • اشجع اردلان، آریا [2] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی:181-19735
 • اشجع اردلان، آریا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران, دانشکده علوم وفنون دریایی, گروه زیست شناسی دریا, ایران
 • اشجع اردلان، آریا [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 73133-19879
 • اشجع اردلان، آریا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • اشیدری، سیروس [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • اشرفی، ایرج [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • اشرفی، سهراب [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 38816
 • اشرفی، سهراب [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • اشرفی، سهراب [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • اشرف زاده، محمدرضا [2] گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • اصغری، ثمانه [1] گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311-79159
 • اصغری، حمید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
 • اصغری، سید محسن [1] گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اصغری اسفدن، بتول [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • اصغرزاده، صمد [1] گروه شیلات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • اصل گوگانی، علی رضا [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • اعتمادی، هانا [1] گروه محیط زیست، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • اعظمی، جابر [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم،دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • افتخاریان، سمیه السادات [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • افتخارمعنوی، شادی [1] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 145- 61355
 • افرایی، محمدعلی [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، فرح آباد، صندوق پستی: 961
 • افرائی، محمدعلی [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • افسر، علی [1] گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
 • افشار، طاهره [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • افشار، مجید [1] بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان تهران، ورامین، صندوق پستی: 16738-33716
 • افشاری، علیرضا [1] اداره کل شیلات سیستان، زابل، صندوق پستی: 16998-98616
 • افشاری، علیرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، صندوق پستی: 1311- 79158
 • افشارکاظمی، محمدعلی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 • افشارنسب، محمد [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149- 14965
 • افشارنسب، محمد [1] بخش بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • افشارهزارخانی، وحید [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، کدپستی: 5714944514
 • افشارهزارخانی، وحید [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، کد پستی: 5714944514
 • اقتصادی عراقی، پیمان [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران
 • اقطاری، حسین [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران
 • اکاتی، نرجس [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • اکبری، پریا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • اکبری، پریا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، بندر چابهار، ایران
 • اکبری، پریا [5] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • اکبری، حسن [2] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • اکبری، حسن [1] گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبری، حسن [1] گروه محیط زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پـستی: 741- 89195
 • اکبری، حسن [1] گروه محیط‌ زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پـستی: 741- 89195
 • اکبری، حسن [1] گروه محیط‌ زیست، دانشگاه یزد، صندوق پـستی: 741- 89195
 • اکبری، حمید [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اکبری، رضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، ایران، صندوق پستی: 19395-1495
 • اکبری، معصومه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
 • اکبریان موغاری، علی [1] مرکز تحقیقات صنایع شیر ایران، تهران، ایران
 • اکبرزاده، آرش [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • اکبرزاده، آرش [3] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • اکبرزاده، آرش [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • اکبرزاده، آرش [2] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • اکبرزاده، آرش [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 3995
 • اکبرزاده، غلامعلی [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • اکبرزاده چماچائی، غلامعلی [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • اکبری شریف، عباس [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • اکبر نژاد، فرزاد [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
 • اکرامی، بهرنگ [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران
 • اکرامی، رضا [1] گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، آزاد شهر، ایران
 • اکرمی، رضا [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، صندوق پستی: 30
 • اکرمی، رضا [1] گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • اکملی، وحید [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 38816
 • ایگدری، سهیل [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4111
 • ایگدری، سهیل [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 6619-14155
 • ایگدری، سهیل [4] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایگدری، سهیل [3] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • ایگدری، سهیل [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • ایگدری، سهیل [3] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • ایلخانی پور، مینو [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • الصاق، اکبر [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده شیمی، گروه شیمی، تهران، ایران
 • اللهیارخان خراسانی، دامون [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا
 • الماسی، معصومه [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311-79159
 • الماسی بردمیری، برزو [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • الماسیه، کامران [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • الماسیه، کامران [1] گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی
 • الهیاری، سینا [1] دانشکده دامپزشکی، واحد علوم وحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • الهامی راد، اعظم [1] گروه محیط زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، صندوق پستی: 397
 • الهامی راد، اعظم [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • امام جمعه گاشان، ناصر [1] گروه علوم دامی،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امام وردی، مجتبی [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایمانی، احمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4314-31585
 • ایمانی، مهین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندق پستی: 44514-57159
 • ایمانی باران، عباس [1] گروه پاتوبیولوژی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ایمانی بوژانی، فرزانه [1] گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صندوق پستی:487-49175
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۱۵۷۳۹-۴۹۱۳۸، گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمدرضا [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • ایمانپور، محمدرضا [4] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • ایمانپور، محمدرضا [4] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 386
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمدرضا [9] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ایمانپور، محمد رضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمد رضا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمد رضا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمد رضا [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمانپور، محمد رضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمان پور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • ایمان پور، محمدرضا [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • ایمانپورنمین، جاوید [3] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • ایمانپور نمین، جاوید [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • ایمانپور نمین، جاوید [2] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • ایمانپور نمین، جاوید [1] گروه شیلات، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • امانی دنجی، کیا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امانی نژاد، پریسا [1] دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال, ایران
 • امانی نژاد، پریسا [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 1477893855
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده انرژی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران، ایران
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی، صندوق پستی: 14515-775
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی، صندوق پستی: 14515-775
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • ایمانی هرسینی، جلیل [1] گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امتیازجو، مژگان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران,
 • امتیازجو، مژگان [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • امتیازجو، مژگان [1] دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال, ایران
 • امتیازجو، مژگان [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • امجدیان، طیبه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • امیدی، سهیلا [1] پژوهشکده میگو کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374
 • امیدی، سهیلا [1] پژوهشکده میگوی کشور، موسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • امیری، امید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • امیری، بهجت [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • امیری، پریسا [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام، ایلام، ایران
 • امیری، رقیه [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برازجان
 • امیری، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • امیری، محسن [1] اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، خرم آباد
 • امیری، محسن [1] گروه محیط‌ زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • امیری، محسن [1] واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، ایران
 • امیری، محمدجواد [1] گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6135
 • امراللهی بیوکی، نرگس [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • امرالهی، نرگس [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • امیرخانی، عارف [1] گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
 • امیری مقدم، جمشید [1] پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، کرج، صندوق پستی:13465-1498
 • امیری نسب، فرزاد [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • امینی، ُسمانه [1] گروه محیط زیست، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • امینی، کورش [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، گرگان
 • امینی، کوروش [1] مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، صندوق پستی: 139
 • امینی، ملیحه [2] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • امینی، ملیحه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • امینی، ملیحه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، صندوق پستی: 364
 • امینی، مهرنوش [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • امین افشار، مهدی [3] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی
 • امین افشار، مهدی [1] گروه علوم دامی،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امین پور، عباس [1] سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران
 • امینی چرمهینی، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء، بهبهان، ایران
 • امینی خوئی، زهرا [1] مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران
 • امینی شیرازی، نرگس [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران
 • امینی فر، سارا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان
 • امینی نسب، سید مهدی [1] دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان, ایران
 • اندرز، بیژن [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • انیسیان، علی [1] گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • انیسیان، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, ایران
 • انصاری، امیر [1] دانشکده محیط زیست و انرژی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران,
 • انصاری، امیر [1] دانشگاه اراک: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، گروه محیط زیست، کد پستی 8349- 8- 38156
 • انصاری، امیر [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
 • انوار، امیرعلی [1] گروه بهداشت، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • انوار، امیرعلی [1] گروه بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • انوری فر، حسین [1] دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، گرگان
 • انوری فر، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دام وشیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: ۵۷۸
 • اوجی فرد، امین [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برازجان
 • اورجی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • اورجی، حسین [1] دانشکده شیلات و علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

ب

 • بابایی، زهرا [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران، کدپستی: 4641776489
 • باباپور، محمد [1] گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 66876-51559
 • باباخانی، آریا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • باباخانی، اریا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • بیابانی، آبتین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • بابائی، مینا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • بابائی سواسری، رضا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران
 • بابائی سواسری، رضا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • بیات غیاثی، لیلا سادات [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بادبرین، نجات [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • بایزیدی آذر، سهیلا [1] گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بازرگانی گیلانی، بهناز [1] گروه بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی، دانشکدة پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • بازرگانی گیلانی، بهناز [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکدة پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • باغبانی آرانی، فهیمه [1] گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • باغبانی آرانی، فهیمه [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • باغبانی آرانی، فهیمه [1] گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • باغفلکی، مریم [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • باقری، حسین [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و جوی (INIOAS) ، تهران ، ایران
 • باقری، حسین [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران
 • باقری، دارا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، برازجان، ایران
 • باقری، دارا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر صندوق پستی: 7516913817
 • باقری، زهرا [1] دانشگاه تربیت مدرس, نور، ایران
 • باقری، زهرا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • باقری، سامره [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • باقری، سیامک [1] پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • باقری، طاهره [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • باقری، طاهره [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 4971799151
 • باقری، طاهره [2] مرکز تحقیقات آب های دور، موسسه تحقیقات شیلات ایران، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، چابهار، ایران
 • باقریان یزدی، علی اکبر [2] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • باقریان یزدی، علی اکبر [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران، صندوق پستی: 155
 • باقری پور، مهری [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، ایران، تهران
 • باقری توانی، مصطفی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تنکابن، ایران
 • باقری نجف آباد، مرجان [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • بالی، پرستو [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495
 • بانی، علی [1] پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بانی، علی [1] دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه گیلان ، صومعه سرا ، ایران
 • بانی، علی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 19141-41335
 • بانی، علی [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، صندوق پستی:19141-41335
 • بانشی، علی رضا [1] دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • ببری نقده، دورنا [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • بیتا، سراج [1] دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • بجلی، آزاده [1] گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران
 • بحری، اسلام [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بحری، امیرهوشنگ [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، صندوق پستی: 1311-79159
 • بحری، امیر هوشنگ [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311-79159
 • بحری، امیر هوشنگ [2] گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • بحرکاظمی، معصومه [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، صندوق پستی: 61964-47651
 • بحرکاظمی، معصومه [1] گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎ شهر، ایران
 • بحرکاظمی، معصومه [1] گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران، صندوق پستی: 163
 • بخت آزاد، شراره [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بخشی، حمید [2] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • بخشی، فریده [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندق پستی: 44514-57159
 • بخشی، مرجان [1] ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ، واﺣﺪ تهرانﺷﻤﺎل، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران
 • بخشایش، ساحل [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بخشی پور، رامین [1] گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بخشعلی زاده، شیما [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بدری، مهدی [1] گروه محیط زیست و انرژی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بدیعی، ادریس [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • بدلی، رضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بذرافشان، هادی [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، کدپستی: 5714944514
 • براتی، محبوبه [1] گروه محیط‌ زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پـستی: 741- 89195
 • برادران نویری، شهروز [1] بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 9343-37491
 • برازپور، منصور [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • بیرامی، نازیلا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 356-64414
 • برزگر، سیما [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • برزین، پاراخات [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 1841
 • برزو، آرش [1] گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران
 • برقعی، سید مهدی [1] دانشکدة مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
 • برهانی، صدیقه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، واحد قم
 • بزرگی، سپیده [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بزرگی ماکرانی، عاطفه [1] گروه زیست شناسی و علوم پزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • بزرگ نیا، عباس [1] گروه شیلات، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران
 • بساکی، مهدی [1] گروه علوم پایه، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • بشارتی، مقصود [3] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
 • بشارتی، مقصود [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تبریز، اهر، ایران
 • بشیری، نسیم [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155
 • بصیر، زهرا [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران
 • بصیر، زهرا [4] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139
 • بقایی، فهیمه [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • بیک اینالویی، ذبیح اله [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، صندوق پستی: 1311-79159
 • بیک زاده، آذر [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • بکشلو، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ورامین-پیشوا
 • بکشلو، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
 • بیگی، مصطفی [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بیگتن، ابراهیم [1] اداره کل شیلات استان گیلان، بندرانزلی، ایران
 • بیگدلی، محمدرضا [1] گروه علوم و زیست فناوری جانوری، دانشکده علوم و فن آوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بلاش، عبدالحلیم [1] اداره کل حفاظت و محیط زیست استان گلستان
 • بلالی، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بلقیس زاده، حمید [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، ایران، صندوق پستی: 19395-1495
 • بلقیس زاده، حمید [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بلقیس زاده، حمید [1] گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495
 • بلوکی، مهدی [1] معاونت دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران
 • بمانی، اکرم [1] مرکز تحقیقات آبزیان آب های شور بافق، موسسه تحقیقات شیلات ایران
 • بنایی، مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، بهبهان، صندوق پستی: 151-63615
 • بنایی، مهدی [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، صندوق پستی: 47189-63616
 • بنایی، مهدی [1] گروه شیلات، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، صندوق پستی: 151-63615
 • بنایی، مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • بینایی، محمد [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • بی نیاز، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل, ایران
 • بندانی، غلامعلی [1] مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • بندعلی، محمد [1] گروه تنوع زیستی و زیستگاه ها، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بندعلی، محمد [1] موسسه بوم شناسان هیرکان، تهران، صندوق پستی: 1648813413
 • بنده پور، مژگان [1] مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ، دانشکده پزشکی ، شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ، تهران، ایران
 • بنی‌عقیل، حورا السادات [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495
 • بنی مسنی، محمود [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهادری، رعنا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بهادری، گلناز [1] گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بهادری امجز، فاطمه [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • بهادری امجز، فاطمه [1] گروه محیط زیست،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه اردکان، اردکان،ایران
 • بهداروند، ندا [1] دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران
 • بهداروند، ندا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • بهرامی، محمدرضا [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • بهرام بیگی، مسعود [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه. صندوق پستی: 57153165
 • بهرام پور، جمیل [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت. جیرفت. ایران
 • بهرام پور، راحیل [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بهرامی فر، نادر [1] دانشگاه پیام نور, تهران، ایران
 • بهرامی فر، نادر [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356
 • بهرامی فر، نادر [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، کد پستی: 46414- 365
 • بهرامی نژاد، میثم [1] دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران
 • بهره بر، احمد [1] محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت، دهدشت
 • بهره بر، علی [1] بیماری شناسی گیاهی- نماتود شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت، دهدشت
 • بهره بر، مصطفی [1] فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت، دهدشت
 • بهروزی راد، بهروز [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, گروه محیط زیست, ایران
 • بهروزی راد، بهروز [1] گروه محیط‌زیست ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی : 775-14515
 • بهروزی راد، بهروز [1] گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، صندوق پستی: 61555-163
 • بهروزی راد، بهروز [1] گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، اهواز، ایران
 • بهروزی راد، بهروز [1] گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران
 • بهروزی راد، بهروز [3] گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بهروزی راد، بهروز [1] گروه محیط‌زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بهروزی راد، بهروز [1] گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بهروزی راد، بهروز [1] گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بهروزلک، مرتضی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بهزادی، سیامک [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • بهزادی، سیامک [2] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • بهزادی، سیامک [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • بهزادی، سیامک [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، ایران
 • بهزادی، صفیه [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن
 • بهزادی، صفورا [1] دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، صندوق پستی:14451-75317
 • بهزادیان، شهریار [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، تبریز
 • بهلکه، ارسلان [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • بهلکه، ارسلان [1] گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: 163
 • بهلولی، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • بهمنی، محمود [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، رشت، ایران
 • بهمنی، محمود [1] موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دادمان ، سازمان تحقیقات شیلات ایران ، رشت ، ایران
 • بهمنی، محمود [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 • بهمنی، محمود [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, تهران، ایران
 • بهمنی، محمود [2] مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بهمن پور، صهبا [1] گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، صندوق پستی: 1983969411
 • بهمنش، علی [1] گروه محیط زیست، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران
 • بهمنش، مکرمه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، کدپستی: 8415683111
 • بهنام، غلامرضا [1] گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • بهنام، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات محیط زیست استان سمنان، ایران
 • بهنام رسولی، مرتضی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی:91775-1436
 • بهنود، مینا [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • بیواره، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • بوالحسنی، مژگان [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بویر، ولی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • بویری، سکینه [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی:163
 • بورچی، مهرداد [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • بوژمهرانی، فاهمه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • بوستان، آزاده [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی، مغان، ایران
 • بوستان، آزاده [1] گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

پ

 • پایا، حمید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پایا، حمید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 5166616471
 • پاپی، نادر [1] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • پاپهن، فروغ [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • پاپهن شوشتری، فروغ [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • پاپهن شوشتری، فروغ [2] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات و جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، صندوق پستی: 163
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • پاتیمار، رحمان [2] گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: 163
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: 163
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • پاتیمار، عبدالرحمن [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، صندوق پستی: 163
 • پارسی، بنفشه [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 1585-71345
 • پارسا، مهران [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، صندوق پستی: 1311-79159
 • پارسا، مهران [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • پازوکی، جمیله [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • پازوکی، جمیله [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پازوکی، جمیله [1] گروه زیست دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پازوکی، جمیله [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • پاسندی، علی اکبر [2] اداره کل شیلات استان گلستان، گرگان
 • پاشایی راد، شاهرخ [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
 • پاشایی راد، شاهرخ [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • پاشایی راد، شاهرخ [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پاشایی راد، شاهرخ [4] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پاشایی راد، شاهرخ [2] گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • پاشایی راد، شاهرخ [1] گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • پاشایی راد، شاهرخ [3] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پاشایی راد، شاهرخ [1] گروه بیوسیستماتیک جانوری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 • پاشایی راد، شاهرخ پاشایی راد [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
 • پاشا زانوسی، حسین [1] پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • پاشائی راد، شاهرخ [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • پاکباز، سمیرا [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • پاکروان، محمد هادی [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163
 • پاک روان، سمیه [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • پاکزادتوچایی، ساحل [2] پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615
 • پاکزادتوچایی، ساحل [1] گروه مدیریت اکوسیستم های طبیعی، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615
 • پاکزاد توچایی، ساحل [1] دانشگاه زابل, پژوهشکده تالاب بین المللی هامون, ایران
 • پاک نیت، داود [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • پاکنژاد، حامد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پاک نژاد، حامد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پاک نژاد، حامد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پاک نژاد، حامد [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پاک نژاد، حامد [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پاینده، خوشناز [1] گروه خاک شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • پذیر، محمدخلیل [1] پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374
 • پذیرا، عبدالرحیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران
 • پرافکنده حقیقی، فرخ [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • پرافکنده حقیقی، فرخ [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • پیربیگی، عارف [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پیرعلی، اسماعیل [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، صندوق پستی: 115
 • پرنعمت خانقاه، سعید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پیروی لطیف، شیوا [1] گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • پژند، ذبیح اله [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • پژوهی الموتی، محمدرضا [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکدة پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • پژوهی الموتی، محمدرضا [1] گروه بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی، دانشکدة پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • پسرکلو، علیرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
 • پسرکلو، علیرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • پیغان، رحیم [1] بخش بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • پیغان، رحیم [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 139
 • پیغان، رحیم [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 145-61355
 • پیغان، رحیم [1] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 145- 61355
 • پیغان، رحیم [2] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران
 • پیغمبری، سید یوسف [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • پیغمبری، سید یوسف [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • پیغمبری، سید یوسف [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۱۵۷۳۹-۴۹۱۳۸، گرگان، ایران
 • پیغمبری، سید یوسف [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • پیغمبری، سید یوسف [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • پیغمبری، سید یوسف [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پیغمبری، یوسف [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • پیغمبرنژاد، محمد [1] گروه علوم دامی ، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پیکان حیرتی، فاطمه [2] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156
 • پناهی صاحبی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • پناهنده، محمد [1] پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
 • پناهنده، محمد [1] گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۶۱۹
 • پناهنده، مریم [1] پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی واحد گیلان،رشت
 • پهلوانی، پردیس [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صندوق پستی: 755
 • پورابراهیم، شراره [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پورابراهیم، شراره [1] گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران، صندق پستی: 4314-3158777878
 • پورابراهیم، شراره [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پورباقر، هادی [2] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • پورباقر، هادی [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پورباقر، هادی [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • پورحسینی، شهناز [1] گروه بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • پورخواجه، محمدرضا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • پوردهقانی، محمد [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان خاویاری، رشت، ایران
 • پورزارع، میلاد [1] مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365
 • پورصوفی، طاهر [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آب های داخلی گرگان، گرگان، ایران
 • پورصوفی، طاهر [1] مرکز تحقیقات ذخایر آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • پورعلی مطلق، سمیه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 • پورغفور لنگرودی، پرستو [1] سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، صندوق پستی: 85799
 • پورغفور لنگرودی، پرستو [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • پورغلام، رضا [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران
 • پورغلامی مقدم، اکبر [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • پورکاظمی، محمد [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • پورمظفر، سجاد [1] ایستگاه تحقیقاتی نرم تنان خلیج فارس، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر لنگه، ایران
 • پورمظفر، سجاد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • پورمعافی اصفهانی، الهام [1] دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد، صندوق پستی: 3995
 • پورمنافی، سعید [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • پورمنافی، سعید [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • پوریونس، بهمن [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پوشنگ باقری، کامران [1] انستیتو پاستور ایران, مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی, آزمایشگاه ونوم و توکسین, ایران
 • پولادی، مجتبی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • پولادی، مجتبی [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ت

 • تابان، پریسا [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تابنده، محمدرضا [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • تابنده، محمد رضا [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تابنده، محمد رضا [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، صندوق پستی: 135
 • تاج آبادی ابراهیمی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده علوم پایه, ایران,
 • تاج بخش، فاطمه [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113
 • تاج زاده نمین، مونا [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تاجیک، زینب [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، صندوق پستی: 83111-84156، ایران
 • تازه، مهدی [1] گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • تبارکی، نسیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه بیولوژی دریا, ایران
 • تجری، محسن [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تحسینی، هادی [2] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • تحسینی، هادی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • تحسینی، هادی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 5986144741
 • تحقیقی، مرجان [1] دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • تحقیقی، هدیه [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران
 • ترابی جفرودی، حر [1] گروه زیست شناسی دریا،دانشکده علوم دریایی واقیانوسی، پردیس دانشگاه مازندران، بابلسر، صندوق پستی: 95447 - 47716
 • ترابی گودرزی، سعیده [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • تراهی، رقیه [1] گروه جنگلداری، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 • ترکش اصفهانی، مصطفی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ترنج زر، حمید [1] گروه محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • تیزکار، بابک [1] بخش تحقیقات شیلات و آبزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3394- 41635
 • تیزکار، بابک [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • تسلیمی، فرهاد [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • تسلیمی، فرهاد [1] مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، صندوق پستی: 44711-14359
 • تقی پور، شهریار [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • تقی پور، شهریار [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • تقدیری، محمدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران
 • تقدسی، وحیده [1] بخش پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • تقدیسی، محمد [1] واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14515
 • تقی زاده، اکبر [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • تقی زاده، اکبر [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 5166616471
 • تقی زاده، روح ا... [1] گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • تقی زاده، وحید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • تقی زاده، وحید [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • تقی زاده، وحید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175
 • تقی زاده، وحید [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • تقی زاده، وحید [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • تقی زاده، وحید [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • تقی زاده، وحید [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 386
 • تقی زاده، وحید [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635
 • تقی نژاد رودبنه، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • تقوی، حسن [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • تقوی، لعبت [1] دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515
 • تقوی، لعبت [1] گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515
 • تقویان اول، آزاده [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • تقویمی، سینا [1] گروه جانور شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • تک تهرانی، عطیه [1] گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515
 • تکش، مهسا [1] گروه محیط زیست، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران
 • تمدنی جهرمی، سعید [1] بخش ژنتیک، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597
 • تیموری، باقر [1] معاونت محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران
 • تیموری، هومن [1] گروه عمل آوری فرآورده های شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • تیموری یانسری، اسداله [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • تیموری یانسری، مهدی [1] دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163
 • تیمورنژاد، ناصر [1] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • تنها، نفیسه [1] گروه بیولوژی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان،ایران، صندوق پستی: 1616
 • تهامی، فاطمه سادات [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، فرح آباد، صندوق پستی: 961
 • تهامی، محدثه السادات [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 1585-71345
 • تهرانی فرد، اکرم [1] گروه زیست شناسی دریا، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • تهرانی فرد، اکرم [1] گروه زیست شناسی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • توتونچی، جلیل [1] گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • توحیدی، محبوبه [1] سازمان حفاظت محیط زیست ایران
 • توحیدی فر، محمد [1] گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • توسلی، سیدپیمان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا, دانشکده کشاورزی, ایران
 • توسلی، محسن [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • توسلی، موسی [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • توفیقی، سارا [1] گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • توفیقی، کامبیز [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، صندوق پستی: 336-14115
 • توکلی، الهه [1] گروه بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی، دانشکدة پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • توکلی، محمدالله [1] گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • توکلی، مهتاب [1] واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • توکلی کلور، پرویز [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
 • توکمه چی، امیر [2] گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • توکمه چی، امیر [1] گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی:165-57153
 • توکمه چی، امیر [1] گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 44514-57159
 • توکمه چی، امیر [1] گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ایران

ث

 • ثریا، سیده فاطمه [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14155

ج

 • جافر، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جافرنوده، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • جافرنوده، علی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران
 • جافرنوده، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • جافرنوده، علی [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جامعی، سیمین [1] گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • جانباز، علی اصغر [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • جانگران نژاد، عبدالحسین [1] بخش بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • جاهدی، مرضیه [1] گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ، ایران
 • جاهد حق شناس، نازنین [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ایران
 • جباری، حجت [1] دفتر زیستگاه ها، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، ارومیه
 • جباری، شهناز [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • جباریان امیری، بهمن [1] دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • جباریان امیری، بهمن [1] دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران
 • جدیدی، نسیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, باشگاه پژوهشگران جوان واحد لاهیجان, ایران,
 • جرجانی، سارا [1] گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، آزاد شهر، ایران
 • جزایری، اشرف [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • جزایری، اشرف [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • جعفری، حمید رضا [1] دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران
 • جعفری، سارا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • جعفری، سیدمهدی [1] گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • جعفری، سیدمهدی [1] گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • جعفری، فاطمه زهرا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفری، گودرز [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 51818-57561
 • جعفری، محمد [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: 1915
 • جعفری، محمد [1] مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران. کیلومتر 100 جاده یزد-بافق، صندوق پستی: 159
 • جعفری، مصطفی [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، مصطفی [1] موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، ولی اله [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، ولی اله [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • جعفری، ولی اله [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175
 • جعفری، ولی اله [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفری، ولی اله [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • جعفری، ولی اله [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • جعفری، ولی اله [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۱۵۷۳۹-۴۹۱۳۸، گرگان، ایران
 • جعفری، ولی اله [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • جعفری، ولی اله [4] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفریان، حجت الله [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، صندوق پستی: 163
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • جعفریان، حجت الله [2] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 4971799151
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • جعفریان، حجت الله [2] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس
 • جعفری آهنگری، یوسف [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • جعفرپور، مریم [1] ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • جعفرپور، مریم [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفرزاده، فرشید [2] انجمن یوزپلنگ ایرانی، تهران، صندوق پستی: 8549-14155
 • جعفری زندیه، شیما [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، ایران
 • جعفری کناری، سیده سارا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • جعفرلو، مجید [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جعفری مقدم، سعیده [1] گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • جعفری نعیمی، مرضیه [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • جلالی، امیر حسین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جلالی، سارا [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جلالی، سید امیر حسین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156
 • جلالپور، مهدی [1] پناهگاه حیات وحش عباس آباد، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین، اصفهان، ایران
 • جلیلی، رضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153
 • جلیلی، رضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه. صندوق پستی: 57153165
 • جلیلی، رضا [2] دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران
 • جلیل پور، جلیل [1] بخش بهداشت و بیماری ها، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، صندوق پستی: 3464-41635
 • جلودار، عباس [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • جم، آرمین [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران
 • جمالی آشتیانی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی، تهران، ایران
 • جمالزاده، حمیدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • جمالزاده، حمیدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن
 • جمالی منش، امین [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، صندوق پستی: 81595-158
 • جمشیدی، رمضان [1] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جمیلی، شهلا [2] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران
 • جمیلی، شهلا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جمیلی، شهلا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران
 • جمیلی، شهلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم و فنون دریایی
 • جمیلی، شهلا [1] سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • جمیلی، شهلا [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جمیلی، شهلا [3] گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • جمیلی، شهلا [3] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • جمیلی، شهلا [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جنابی حق پرست، رضوانه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153
 • جهانی، تکامه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • جهانی، علی [1] گروه طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، صندوق پستی: 118-31746
 • جهانی، علی [1] گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران، صندوق پستی: 118-31746
 • جهانی، علی [3] گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران
 • جهانی، علی [1] گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران، صندوق پستی: 118-31746
 • جهانی، نجمه [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645
 • جهان بخشی، عباس [2] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • جهانبخش گنجه، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، اهواز، ایران
 • جهانتیغ، مهدی [1] گروه پاتولوژی، پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615
 • جهانگیری، لادن [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635
 • جهانگیری، لادن [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • جهانگیری، معصومه [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • جهانگیری زاده، مرضیه [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، آزاد اسلامی دانشگاه ، واحد اهواز ، صندوق پستی 1915 اهواز ، ایران
 • جویا، محبوب الله [1] گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جوادی، رقیه [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، ایران
 • جوادی، رقیه [1] گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • جواد ایمنی، محمد [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • جوادزاده، نرگس [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, ایران
 • جوادزاده، نرگس [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • جوادزاده، نرگس [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 • جوانبخت، حسین [2] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جوانمردی، سینا [2] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جواهری بابلی، مهران [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، آزاد اسلامی دانشگاه ، واحد اهواز ، صندوق پستی 1915 اهواز ، ایران
 • جواهری بابلی، مهران [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه شیلات, ایران
 • جواهری بابلی، مهران [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 163
 • جواهری بابلی، مهران [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵
 • جواهری بابلی، مهران [2] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 1915
 • جواهری بابلی، مهران [2] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵
 • جواهری بابلی، مهران [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵
 • جوزی، سید علی [1] گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جولایی، رامتین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • جولاده، آرش [1] دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جولائی، لیلا [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس
 • جومردیانی، بهزاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران
 • جوهری، سیدعلی [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • جوهری، سیدعلی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چ

 • چاشنی دل، یدالله [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • چراغی شوی، مهدیه [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • چگینی، شکوه [1] گروه زیست شناسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، صندوق پستی: 768-13185
 • چله مال، مژده [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران
 • چله مال دزفول نژاد، مژده [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵
 • چله مال دزفول نژاد، مژده [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه شیلات, ایران
 • چله‌مال دزفول نژاد، مژده [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، آزاد اسلامی دانشگاه ، واحد اهواز ، صندوق پستی 1915 اهواز ، ایران
 • چمنی، عاطفه [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • چمنی، عاطفه [1] گروه محیط زیست، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران
 • چمنی، عاطفه [1] گروه محیط زیست، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • چمنی، محمد [1] دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم دامی, ایران
 • چمنی، محمد [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • چناری، فریده [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • چناری، فریده [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • چینی پرداز، رحیم [1] گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139
 • چنگیزی، رضا [1] گروه شیلات، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، ایران
 • چنگیزی، رضا [1] گروه شیلات، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • چهرزاد، فربد [1] گروه زیست شناسی دریا،دانشکده علوم وفنون دریایی،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، صندوق پستی:14515-775
 • چوبیان، فروزان [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • چوبکار، نسرین [1] دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه ، صندوق پستی: 6718997551، کرمانشاه ، ایران
 • چوری، علی [1] گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

ح

 • حیاتی رودباری، نسیم [2] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاتمی، جواد [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حاتمی لنکرانی، حسنی [1] گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،صندوق پستی: 14515-775
 • حاجی‏ مرادلو، عبدالمجید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175
 • حاجی بگلو، عباسعلی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حاجی بگلو، عباسعلی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حاجی بگلو، عباسعلی [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حاجی بگلو، عباسعلی [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حاجی بگلو، عباسعلی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۱۵۷۳۹-۴۹۱۳۸، گرگان، ایران
 • حاجی بگلو، عباسعلی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حاجی زاده، احمد [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، تبریز
 • حاجی زاده، علی [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116-14155
 • حاجی علیزاده، پریما [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • حاجی قربانی، حکیم [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • حاجی قهرمانی، شاهین [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حافظیان، سید حسن [1] گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران، صندوق پستی: 5780
 • حافظیه، محمود [2] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • حافظیه، محمود [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران˛ تهران، صندوق پستی:6116- 14155
 • حافظیه، محمود [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, تهران، ایران
 • حافظیه، محمود [2] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • حافظیه، محمود [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133
 • حافظیه، محمود [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حافظیه، محمود [3] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حافظیه، محمود [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • حامدیان، مهناز [1] گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، صندوق پستی: 1983969411
 • حبیبی رضایی، مهران [1] گروه زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حبیبی رضایی، مهران [1] گروه سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 1417614418
 • حبیبی رضائی، مهران [1] گروه سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 1417614418
 • حجازی، سیدسجاد [2] گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 165
 • حجازی، سیدسجاد [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حجازی، سید سجاد [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حجتی، علیرضا [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 1585-71345
 • حجتی، ویدا [1] عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • حجتی، ویدا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • حجتی، ویدا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • حجتی، ویدا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران
 • حجتی، ویدا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ایران
 • حجتی، ویدا [3] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • حجتی، ویدا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران، کد پستی: 3671639998
 • حجتی، ویدا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران، کدپستی: 3699631113
 • حدادی مقدم، کورش [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حیدری، ایمان [1] دانشگاهی آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • حیدری، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حیدری، کامران [1] دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران
 • حیدری، کبری [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • حیدری، محسن [2] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6453
 • حیدری، موسی [1] گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • حیدری، نسرین [1] مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری، دیواندره، کردستان
 • حسامی، شهرام [1] گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • حسامی، شهرام [2] گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • حسنی، سعید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسنی، سعید [1] دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسنی، سعید [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739
 • حسنی، محمد [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسنی، محمد [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسنی، مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • حسین، نسترن [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • حسینی، آزاده سادات [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی، اشرفعلی [1] گروه محیط زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • حسینی، اشرفعلی [1] اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار، چابهار، ایران
 • حسینی، حمیدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه
 • حسینی، سیدجواد [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • حسینی، سیدجواد [1] گروه زیست فناوری، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • حسینی، سیدجواد [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • حسینی، سید حامد [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • حسینی، سید داود [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شعبه اراک، ایران
 • حسینی، سیدعباس [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران
 • حسینی، سیدعباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی، سیدعباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسینی، سیدعباس [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، سیدعباس [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس،ایران، صندوق پستی: 1597
 • حسینی، سیدعباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی، سیدعباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسینی، سیدعباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی، سید عباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسینی، سید عباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی، سید عباس [3] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید عباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • حسینی، سید عباس [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597- 79145
 • حسینی، سید عباس [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید مجتبی [1] گروه ارزیابی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • حسینی، سیدمجید [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995
 • حسینی، سیدمجید [1] گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسینی، سید محسن [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی، سید محمد [1] دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، ایران
 • حسینی، سید محمد هادی [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سیدمرتضی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی، سیدمهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • حسینی، سید مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • حسینی، سیده ملیحه [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید وحید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] گروه شیلات، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، صندوق پستی: 4111
 • حسینی، صبا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • حسینی، صبا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • حسینی، عالی [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • حسینی، محسن [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، صندوق پستی: 1915
 • حسینی، محمدرضا [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، صندوق پستی: 518
 • حسینی، مرجان [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی، هیوا [1] دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735
 • حسین پور، حمیرا [3] اداره کل آموزش و پرورش منطقه 5 تهران, ایران
 • حسین‌پور، رمضان [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، صندوق پستی: 41635-3394
 • حسین پورمحمدآبادی، زهرا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حسینجانی، عادل [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • حسینی خاله‌جیر، سید‌غلامرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن
 • حسن زاده، سعید [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران
 • حسن زاده، نعیمه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسین زاده، اباصلت [1] گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، کدپستی: 95447-47416
 • حسین زاده، سپیده [1] گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران، صندوق پستی: 163
 • حسین زاده، محبوبه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسین زاده، محبوبه [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 386
 • حسین زاده، محبوبه سادات [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 331-91735
 • حسین زاده، محمدحسن [1] گروه تنوع زیستی و زیستگاه ها، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسین زاده، محمدحسن [1] موسسه بوم شناسان هیرکان، تهران، صندوق پستی: 1648813413
 • حسین زاده، مسعود [1] گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ، صندوق پستی: 969
 • حسین زاده، همایون [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • حسن زاده یامچی، علی [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، ایران
 • حسین زاده صحافی، همایون [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران ، صندوق پستی: 14155-6116 تهران ، ایران
 • حسین زاده صحافی، همایون [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133
 • حسین زاده صحافی، همایون [1] مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسین زاده صحافی، همایون [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 141556116
 • حسین زاده صحافی، همایون [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • حسین زاده صحافی، همایون [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، صندوق پستی 14965/149، تهران، ایران.
 • حسین‌زاده صحافی، همایون [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • حسن زاده کیابی، بهرام [1] گروه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷهید بهشتی
 • حسن زاده کیابی، بهرام [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حسن زاده کیابی، بهرام [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسن زاده کیابی، بهرام [2] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حسن زاده کیابی، بهرام [1] گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسن زاده کیابی، بهرام [3] گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، صندوق پستی: 1983969411
 • حسن زاده کیابی، بهرام [1] گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده ی علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. صندوق پستی: 1983969411
 • حسین زاده کلاگر، اباصلت [1] استاد گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • حسین زاده منفرد، سجاد [1] گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حسینی زواره ای، فاطمه [1] انجمن یوزپلنگ ایرانی، تهران، صندوق پستی: 8549-14155
 • حسینی زوارئی، فاطمه [1] انجمن یوزپلنگ ایرانی، تهران، صندوق پستی: 8549-14155
 • حسینی شکرآبی، سید پژمان [1] گروه شیلات،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • حسنعلی‌زاده چاری، فاطمه [1] گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • حسینی فر، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی فر، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی فر، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی فر، سیدحسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حسینی فر، سیدحسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی فر، سیدحسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی فر، سیدحسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی فر، سیدحسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حسینی فر، سید حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی فر، سید حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی فر، سید حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حسینی فر، سید حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسینی فر، سید حسین [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی فر، سید حسین [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی فر، سید حسین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی فرد، سید مهدی [1] گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران
 • حسینی فرد، سید مهدی [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
 • حسینی قمی، میرمحسن [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، تبریز
 • حسینی کاریزعمر، سیدمهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • حسینی مدنی، نسیم سادات [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • حسینی مقدم، سیدحسین [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی:1841
 • حسینی مقدم، سیدحسین [1] گروه علوم دامی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسین نیا، اسماعیل [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حسین نیا، زینب [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • حسن نتاج نیازی، الهه [1] گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه. ارومیه، ایران. صندوق پستی: 57135165
 • حسین نجد گرامی، ابراهیم [1] پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 44514-57159
 • حسین نجد گرامی، ابراهیم [1] موسسه تحقیقات آرتمیا و آبزیان ، دانشگاه ارومیه ، صندوق پستی: 57153-165 ، ارومیه ، ایران
 • حسنوند، وحید [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حشمتی، ایرج [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حشمتی، میرمحمد [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حصاری، مرضیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • حقی، مهسا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • حقی، مهسا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • حقانی، علی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
 • حقانی، مصطفی [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی یاسوج، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حق پرست، رعنا [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • حق پرست، سارا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 • حق پرست، سارا [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حق پرست، سارا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حق پرست، سارا [2] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حق پرست، سارا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 • حق پرست، محمدمهدی [1] دانشگاه گیلان, دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا, گروه شیلات, ایران,
 • حق پرست رادمرد، محمدمهدی [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حق پناه، هدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311/79159
 • حقی پور، مریم [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • حق شناس، آرش [1] پژوهشکده میگوی کشور, ایران
 • حقیقی، مسعود [1] مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران
 • حقیقی خیابانیان اصل، عادل [1] گروه پاتولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • حق نیا، رحیم بردی [1] سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، اداره محیط زیست گلوگاه، گلوگاه، ایران
 • حق نظری، فرزانه [1] گروه جانور شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حق وردی، فاطمه [1] گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران
 • حکمت پور، فاطمه [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • حلاجیان، علی [1] انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حلیمی، مصطفی [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • حمایت خواه جهرمی، وحید [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، صندوق پستی: 355-74135
 • حمیدی کناری، مریم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 • حمزه، محمدعلی [1] موسسه ملی اقیانوس شناسی, مرکز آب های دور دریای عمان و اقیانوس هند, ایران
 • حمزه پور، علی [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و جوی (INIOAS) ، تهران ، ایران

خ

 • خاتمی، شادی [2] گروه بیولوژی دریا، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • خاتمی، شادی [1] گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775
 • خاتمی، شادی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
 • خاتمی نژاد، سیده سمیه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 19141-41355
 • خاتونی، صیاد [1] گروه محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران
 • خاج، حسین [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • خاج، حسین [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • خارا، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی:1616
 • خارا، حسین [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • خارا، حسین [2] گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • خارا، حسین [1] گروه شیلات، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • خارا، حسین [1] گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • خارا، حسین [3] گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616
 • خارا، حسین [1] گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • خارا، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, دانشکده منابع طبیعی, ایران
 • خارا، حسین [1] دانشگاهی آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • خارا، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان ، لاهیجان، ایران
 • خارا، حسین [1] گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616
 • خاکی، سعید [1] گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • خاکسار، ذبیح الله [1] گروه علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
 • خاکساری، محمود [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خاکشور، محمدصادق [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • خاکشور، محمد صادق [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خاکی صحنه، سعید [2] دانشگاه ملایر,ملایر, ایران,
 • خاکی صحنه، سعید [1] گروه علوم محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه ملایر ، صندوق پستی: 65719-95863 ملایر ، ایران
 • خالصی، محمدکاظم [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • خالصی، محمدکاظم [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: ۵۷۸
 • خالقی، متین [2] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • خانی، شریفه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خانی، شریفه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155
 • خانی، علی [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی، مشهد، صندوق پستی:554-91735
 • خانی، فاطمه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • خانی، فاطمه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خان احمدی، علیرضا [1] گروه علوم دامی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران، صندوق پستی: 163
 • خانی پور، علی اصغر [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • خانی پور، علی اصغر [2] پژوهشکده آبزی‌پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران
 • خانی پور، علی اصغر [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • خانی پور، علی اصغر [1] پژوهشکده آبزی‌پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، صندوق پستی: 66
 • خانجانی، فاطمه [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
 • خان محمدی اطاقسرا، امید [1] گروه زیست شناسی و علوم پزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • خدایی، مهدی [2] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خدابخشی، محمد [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خدابنده، صابر [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356
 • خداپرست، حجت [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • خدادادی، مژگان [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،صندوق پستی: 1915
 • خدادادی، مژگان [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: 1915
 • خدادوست، علی [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616
 • خدایی مطلق، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خدایی مطلق، مهدی [3] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
 • خدایی مطلق، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156
 • خدایی مطلق، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879- 38156
 • خدایی مطلق، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156
 • خدرزاده، صابر [1] گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، ، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • خدرزاده، صابر [1] گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • خدر زاده، صابر [3] گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • خراسانی، علی [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • خراسانی، نعمت الله [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 • خراسانی، نعمت الله [2] گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • خراسانی، نعمت الله [1] گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • خراسانی، نعمت الله [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خراسانی، نعمت اله [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خردپیر، ندا [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • خرد پیر، ندا [1] گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • خرد پیر، ندا [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • خزاعی، فاطمه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی، اصفهان، ایران
 • خزاعی، مظفر [1] مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • خزعلی، همایون [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • خزعلی، همایون [1] گروه جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
 • خزعلی، همایون [1] گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • خزعلی، همایون [1] گروه جانور شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • خزعلی، همایون [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خزعلی، همایون [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، ایران، تهران
 • خسروی، حسن [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • خسروی، محیا [2] گروه محیط زیست، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • خسرویانی، کاوه [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 46414-356
 • خسروانی زاده، علی [1] گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون دانشگاه زابل، زابل، صندوق پستی: 538- 98615
 • خسروانی زاده، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • خسروی کتولی، خیراله [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خسروی کتولی، خیراله [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • خشنود، زهرا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
 • خضری، شیوا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • خطیب حقیقی، سپیده [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • خفایی زاده، کوثر [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • خلت آبادی فراهانی، امیرحسین [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
 • خلجی پیربلوطی، ولی الله [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی: 115
 • خلخالی ایوریق، رضا [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی، مغان، ایران
 • خلیل پور، اولیا قلی [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • خلیل پور، اولیا قلی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • خلیل پور، هاله [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، کدپستی: 5714944514
 • خلیل پور، هاله [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، کد پستی: 5714944514
 • خلیلی پور، اولیاقلی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • خلیلی تیلمی، سروناز [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • خلیلی مورچه خورتی، فرشته [1] ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • خمیری، مرتضی [1] گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خندانی شراهی، طاهره [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515
 • خوانساری، علیرضا [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران
 • خوانساری، علیرضا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • خوانساری، علیرضا [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135
 • خورشیدی، شهلا [1] گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3516-41335
 • خوشباور رستمی، حسینعلی [1] مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی استان گلستان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، صندوق پستی: 139
 • خوشبخت، بلال [1] دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم، ایران، صندوق پستی: 18414-79561
 • خوش خلق، مجیدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی:1144
 • خوش خلق، مجیدرضا [3] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • خوش خلق، مجیدرضا [1] گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خوش خلق، مجید رضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران، صندوق پستی: 1144
 • خوش خلق، مجید رضا [1] گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خوشخو، ژاله [1] ﮔﺮوه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واﺣﺪ تهرانﺷﻤﺎل، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران
 • خوشخو، ژاله [1] گروه شیلات, دانشکده علوم و فنون دریایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • خوشخو، ژاله [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خوشخو، ژاله [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خوش ظاهر، هدی [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • خوشقلب، سید احسان [1] مرکز امور ماهیان خاویاری جزیره آشوراده، آشوراده، ایران
 • خوش قلب، محمد رضا [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • خوشنام وند، هادی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: 8415683111
 • خوشنود، زهرا [1] گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

د

 • دادالهی سهراب، علی [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده منابع طبیعی, گروه بیولوژی دریا, ایران
 • دادرس، حدیثه [1] باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان
 • دادگر، شهرام [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ایستگاه تحقیقات فن آوری های نوین شیلاتی، تهران، صندوق پستی:6116- 14155
 • دادگر، شهرام [1] مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • دادگر، شهرام [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، صندوق‌پستی: 6116- 14155
 • دادگر، شهرام [1] سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • دادگر، شهرام [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965
 • دادگر، شهرام [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • دادگر، شهرام [1] مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دادگر، شهرام [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دادگر، شهرام [2] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دادگر، شهرام [3] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • دادللهی سهراب، علی [1] گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • دارابی، مستوره [1] بخش جانوری، دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، معاونت محیط زیست طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست
 • داغری، مریم [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • دانایی، امین [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • دانشی، سید سجاد [1] گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • دانشخواه، بهرنگ [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • دانه کار، افشین [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دانه کار، افشین [1] دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • دانه کار، افشین [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران، صندوق پستی: 4111
 • داودیان، جواد [1] دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه بیرجند، صندوق پستی: 2254041
 • دباشی، فرزانه [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • دری، وحیده [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735
 • دریا، غلامحسین [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • دریا، مهرنوش [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • درافشان، سالار [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156
 • درافشان، سالار [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156
 • دریانبرد، غلامرضا [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • درخشانپور، زهرا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • درخشانپور، سمیه [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • درخشش، نگین [1] گروه زیست شناسی دریا، پردیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669
 • درست قول، مهران [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135
 • در علی نبی، حسین [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • درویشی، صمد [1] گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صندوق پستی: 775-14515
 • درویشی، علی [1] گروه شیلات، پردیس دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • درویشی، محمد [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • درویشی، محمد [2] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • درویشی، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • درویشی، معصومه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • درویش بسطامی، کاظم [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و جوی (INIOAS) ، تهران ، ایران
 • درویش بسطامی، کاظم [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران
 • درویش بسطامی، کاظم [7] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران
 • درویش بسطامی، کاظم [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران
 • درویش بسطامی، کاظم [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران
 • درویشی مجره، معصومه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دژمان، مهدی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735
 • دژندیان، سهراب [1] پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • دستار، بهروز [1] گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • دستار، بهروز [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739
 • دستار، بهروز [2] گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دستار، بهروز [1] گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • دستار، بهروز [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دشت بین، فاطمه [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • دشتی زاده، محمود [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • دشتی زاده، محمود [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • دغاغله، عبدالرضا [1] حوزه نمایندگی ولی فقیه، سازمان شیلات ایران، تهران
 • دقیق کیا، حسین [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • دقوقی، بهنام [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • دقوقی، بهنام [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515- 775
 • دلاور شیدا جلالی، هاجر [1] رسانه بر خط نخبگان جوان
 • دلیر، سمانه [1] گروه محیط زیست، دانشگاه پیام نور، واحد ری، ایران
 • دهقان، ریحانه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • دهقانی، امیر احمد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دهقانی، حامد [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران، صندوق پستی : 775-14515
 • دهقانی، رضا [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 79145-1597
 • دهقانی، رضا [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597- 79145
 • دهقان دهنوی، حسن [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • دهقان رحیمی، آزاده [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 61465-866
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 61465-866
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز
 • دورقی، عبدالمجید [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • دورقی، عبدالمجید [2] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669
 • دوره گر زواره، راضیه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 8415683111
 • دیوسالار، عادله [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران صندوق پستی 31979-37551
 • دوستی، مرتضی [1] گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • دوستدار، مسطوره [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965
 • دوست شناس، بابک [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده منابع طبیعی, گروه بیولوژی دریا, ایران
 • دوست شناس، بابک [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669
 • دوست شناس، بابک [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • دوست شناس، بابک [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669
 • دوست شناس، بابک [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • دوست شناس، بابک [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ذ

 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • ذاکری نسب، مسرور [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحفیفات، تهران، ایران
 • ذاکری نسب، مسرور [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775- 14515
 • ذاکری نسب، مسرور [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذبیحی، فاطمه [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • ذکریائی، حمیده [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • ذکریائی، حمیده [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • ذواالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • ذوالفقاری، ندا ذوالفقاری [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • ذوالقدری، سمانه [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، صندوق پستی: 355-74135
 • ذوالقرنین، حسین [1]
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی : 64199-43175
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [2] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان، خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [2] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران
 • ذوقی شلمانی، افشار [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، صندوق پستی: 163
 • ذولفقاری، آمنه [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

ر

 • رادان، علیرضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • رادخواه، علیرضا [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • رادنژاد، هادی [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، صندوق پستی: 81595-158
 • رازی، مزدک [1] گروه بافت شناسی تطبیقی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران، صندوق پستی: 51818-57561
 • رازقی طهرانی، پیام [1] دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515
 • رازقی منصور، مجید [1] مرکز مطالعات و تحقیقات ماهیان زینتی جهاد دانشگاهی مازندران، ساری صندوق پستی: 1647-48175
 • رازقندی، علی [1] دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران
 • رازگردانی شراهی، علی [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • راستا، مجید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616
 • راستا، مجید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • راستا، مجید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • راستیان نسب، ابوالحسن [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • راستیان نسب، ابوالحسن [1] مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نزاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، یاسوج
 • راستیان نسب، ابوالحسن [1] مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج
 • راستیان نسب، ابوالحسن [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران
 • راستگو، علی رضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • راستگو، علی رضا [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • راسخ، عبدالرحمن [1] دانشگاه شهید چمران, دانشکده ریاضی و کامپیوتر, ایران
 • ریاضی، برهان [1] دانشکده محیط زیست و انرژی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران,
 • ریاضی، برهان [1] گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • ریاضی، برهان [1] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ریاضی، برهان [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ریاضی، برهان [1] واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • ریاضی، برهان [1] گروه محیط زیست، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515
 • ریاضی، غلامحسین [1] دانشگاه تهران, مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک, ایران
 • راضی جلالی، محمدحسین [1] گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رایگانی، بهزاد [1] دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران
 • رایگانی، بهزاد [1] گروه طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، صندوق پستی: 118-31746
 • رایگانی، بهزاد [1] گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران
 • رام، مژده [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، بندرعباس
 • رامین، محمود [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران، صندوق پستی: 6116-14155، تهران، ایران
 • رامین، محمود [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965
 • ربانی، محمد [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • ربانی، محمد [1] گروه شیمی دریا، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ربانی ها، مهناز [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965
 • ربانی ها، مهناز [1] موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور
 • ربانی ها، مهناز [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155
 • ربانی ها، مهناز [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116-14155
 • ربیعی، هادی [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, بخش جانوران سمی, ایران
 • رجایی، نرگس [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رجبی، فریبا [2] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رجبی اسلامی، هومن [2] ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775
 • رجبی اسلامی، هومن [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی اسلامی، هومن [1] گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صندوق پستی: 775-14515
 • رجبی اسلامی، هومن [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی اسلامی، هومن [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی پور، فرهاد [1] مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران. کیلومتر 100 جاده یزد-بافق، صندوق پستی: 159
 • رجب زاده، ابراهیم [1] گروه بیولوژی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، صندوق پستی : 64199-43175
 • رجبی زاده، خسرو [1] گروه مطالعاتی خزندگان فلات ایران، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • رجبی زاده، خسرو [1] گروه مطالعاتی خزندگان فلات ایران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • رجب زاده قطرمی، ابراهیم [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175
 • رجب زاده نسوان، محسن [1] گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رجبی مهام، حسن [1] گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113
 • ریحان رشته، راحله [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • رحیمی، بیتا [1] دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735
 • رحیمی، ساناز [1] گروه محیط زیست، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • رحمانی، حسین [3] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • رحمانی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • رحمانی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دام و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578
 • رحمانی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رحمانی، کمال الدین [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رحمانی، محمدرضا [1] گروه محیط زیست دریایی، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران
 • رحمانی، هاله [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت
 • رحیمیان، حسن [1] دانشکده علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران ایران
 • رحیمی بشر، محمدرضا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616
 • رحیمی پزوه، مریم [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیم پور، ویدا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • رحیمی تالار پشتی، مرادعلی [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • رحیمی میانجی، قدرت الله [1] گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران، صندوق پستی: 5780
 • رخشان، محسن [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران
 • رزاقیان، هاله [1] گروه محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • رزمی، کمیل [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ایستگاه تحقیقات فن آوری های نوین شیلاتی، تهران، صندوق پستی:6116- 14155
 • رییسی، هادی [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • رییسی، هادی [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • رییسی، هادی [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • رییسی، هادی [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران
 • رستگار، سارا [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه زیست شناسی دریا, ایران
 • رستگار، سارا [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • رستگار، نصرالله [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • رستگار پویانی، اسکندر [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار, ایران
 • رستگار پویانی، اسکندر [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
 • رستگارمقدم، مرجان [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
 • رستمی، مینا [1] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 • رستمیان، نرگس [1] دانشکده محیط زیست، دانشگاه محیط زیست، کرج
 • رستم زاده، عاطفه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • رییس محمدی، سعیده [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • رسولی، بابک [1] گروه آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رسولی نسب، فاطمه [1] گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • رسولی نسب، فاطمه [2] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • رشیدی، مریم [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رشیدی قشلاق، محسن [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165
 • رضایی، حمیدرضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • رضایی، حمیدرضا [3] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:15739-49138
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • رضایی، حمیدرضا [2] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • رضایی، حمیدرضا [3] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • رضایی، حمیدرضا [4] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 43437-49189
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635
 • رضایی، حمیدرضا [2] گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138
 • رضایی، طیبه [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156
 • رضایی، علی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • رضایی، علی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • رضایی، فائزه [1] گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775
 • رضایی، مجتبی [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی: 1841
 • رضایی، مجید [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • رضایی، محمد [1] پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه بیرجند، صندوق پستی: 2254041
 • رضایی، ندا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پـستی: 741- 89195
 • رضایی پور، وحید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران
 • رضایی پور، وحید [1] گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران
 • رضایی پور، وحید [1] گروه علوم دامی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، ایران
 • رضایت، سید مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران
 • رضایی توابع، کامران [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111
 • رضایی توابع، کامران [6] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی خوزانی، علی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • رضازاده، سیاوش [1] گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران، صندوق پستی: 118-31746
 • رضایی سیاهکوچه، مهدی [1] ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ، واﺣﺪ تهرانﺷﻤﺎل، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران
 • رضایی مهریزی، فخرالسادات [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • رضائی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175
 • رضائی، سحر [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • رضائی، سحر [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • رضائی، مرتضی [1] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رضائی، مریم [1] موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رضائی، مسعود [1] گروه عمل آوری فرآورده های شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رضائی طالشی، سیدعلی اکبر [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رضوی، سید محمد حسین [1] گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رضوانی، آزیتا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضوانی گیل کلایی، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 • رضوانی گیل کلایی، علیرضا [1] گروه بهداشت، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • رضوانی گیل کلائی، سهراب [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی:6116- 14155
 • رفیعی، غلامرضا [2] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • رفیعی، غلامرضا [3] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفویی، عطیه [1] گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • ریکی، علیرضا [1] گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، صندوق پستی: 1983969411
 • رکابی، سیده محدیث [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • ریگی، مهین [1] ژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615
 • رم یاز، مینا [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144
 • رمضانی، حمید [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، صندوق پستی:961