نویسندگان محترم جهت دریافت فایل های تعهدنامه، کپی رایت و تعارض منافع بهره بردار می توانند به اطلاعات نشریه، قسمت اصول اخلاقی انتشار مقاله مراجعه و فایل های مورد نظر را دانلود نمایند.

نویسندگان محترم جهت دریافت فایل های تعهدنامه، کپی رایت و تعارض منافع بهره بردار می توانند به اطلاعات نشریه، قسمت اصول اخلاقی انتشار مقاله مراجعه و فایل های مورد نظر را دانلود نمایند.