شماره جاری: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398 
4. تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی

صفحه 27-36

آزیتا رضوانی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمود رضا همامی


6. اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر

صفحه 47-52

کاوان نیک دل؛ مهدی امین افشار؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ ناصر امام جمعه گاشان؛ احسان سیدجعفری


8. شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی

صفحه 63-68

مصطفی عمری کولانکوه؛ نعمت هدایت ایوریق؛ آزاده بوستان؛ رضا سید شریفی؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی ایوریق


9. تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند

صفحه 69-76

محمود دشتی زاده؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ حسین خاج؛ امیر ارسلان کمالی


10. اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه‌های خونی بره

صفحه 77-84

مهدی خدایی؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ محمدحسین مرادی


12. بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران

صفحه 95-104

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مصطفی جعفری؛ هوشنگ لطف الهیان


15. ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان)

صفحه 125-132

سارا یالپانیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ محمد کابلی؛ لیما طیبی؛ عاطفه اسدی؛ زینب اسدی؛ فاطمه ناصری


16. اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

صفحه 133-138

جمال سیف دواتی؛ صیاد سیف زاده؛ محسن رمضانی؛ ساحل بخشایش؛ حسین عبدی بنمار؛ رضا سید شریفی


17. مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران

صفحه 139-146

آیجمال قلیچی سلخ؛ حاجی قلی کمی؛ خسرو رجبی زاده


18. زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)

صفحه 147-154

محسن امیری؛ مریم کیانی صدر؛ علیرضا پسرکلو؛ معصومه نجیب زاده


21. مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی

صفحه 169-172

مهدی عادلی؛ علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ ابراهیم مسعودی؛ محمد فرخی