اهداف و چشم انداز

فصلنامه محیط زیست جانوری در SID، ISC و MAGIRAN نمایه شده است. دست اندرکاران این فصلنامه امید دارند با روند حمایتی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، موسسات تحقیقاتی، اساتید، دانشجویان و کلیه پژوهشگران در این حوزه مطالعاتی، محیط زیست جانوری بتواند نقش خود را به عنوان فصلنامه ای وزین در حوزه علوم جانوری در آینده نیز ایفا کند و دانش بومی تولیدی در داخل کشور را در سطح ملی و بین المللی به موقع انتشار دهد.

محورهای این فصلنامه عبارتند از: محیط زیست جانوری، رشته های مختلف علوم جانوری، زیست شناسی جانوری، جانورشناسی، بیوسیستماتیک جانوری، فیزیولوژی جانوری، ریخت شناسی جانوری، بیماری ها، تغذیه، تنوع زیستی جانوری، بوم شناسی، ژنتیک و اصلاح نژاد و....