آمار سال 1400

عنوان مقدار
تعداد مقاله 292
تعداد پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش 120
متوسط زمان تا اولین اقدام 1
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90
متوسط زمان داوری 45
متوسط زمان پذیرش 162
متوسط زمان عدم پذیرش 85
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 44
درصد پذیرش 50
متوسط تعداد داوری 3

 

شناسنامه نشریه

 

عنوان فارسی مجله

محیط زیست جانوری

عنوان انگلیسی مجله

Journal of Animal Environmental 

شاپا (ISSN)

شاپا الکترونیکی:  1396-2717   شاپا چاپی:  1388-2717

زبان

فارسی (به همراه چکیده، عنوان، کلید واژه انگلیسی برای هر مقاله)

سال شروع انتشار

 دوره 1، شماره 1، بهار 1388

فاصله انتشار

 فصلنامه

محل انتشار

ایران، تهران

صاحب امتیاز

 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش

سازمان همکار

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناسی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین

 

نوع داوری

دو سر کور (گمنام برای نویسنده و داور)

نوع دسترسی

 دسترسی آزاد، عمومی

نوع مجوز انتشار

CC BY 4.0

 

رتبه در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم

 B (ب) - گروه علوم پایه

ضریب تاثیر در پایگاه علوم جهان اسلام (ISC)

0.17

نرمافزار تشخیص سرقت ادبی

نرم‌افزار مشابه یاب همیاب

هزینهداوری و انتشار مقاله

15.000.000 ریال

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 4، بهمن 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان