بررسی اثر هیپوگلیسمیک عصاره اتانلی گل انار (.punica granatum l) در موش‎های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم زیست شناسی ، دانشگاه علوم وارامین ، ورامین-پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ورامین

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر عصارة اتانلی گل انار (Punica granatum L.) بر وزن حیوان، کبد و کلیه و سطح گلوکز سرم موش‎های صحرایی نر دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. 40 سر موش صحرایی توسط تزریق درون‎صفاقی استرپتوزوتوسین (100 mg/kg, interperitoneally) دیابتی شدند. عصارة اتانلی گل در غلظت‎های 100، 150، 200 و 300 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‎مدت 18 روز به‎روش درون‎صفاقی روزانه یکبار تیمار شدند. نمونه‎های خون از قلب حیوانات بعد از 18 روز جمع‎آوری گردید. سطح گلوکز سرم توسط کیت اندازه‌گیری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصارة اتانلی گل انار موجب کاهش معنی­دار گلوکز سرم در موش‎های دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین می‌گردد، ولی تاثیری بر وزن حیوان، وزن کبد و کلیه موش های تیمار شده در مقایسه با گروه کنترل ندارد. داده‎های تحقیق حاضر دلالت بر وجود اثرات هیپوگلیسمیک در گل انار دارند. بنابراین، این گیاه در تحقیقات درمانی باید مورد توجه بیش تری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها