میزان گاز تولیدی و آفلاتوکسین در پسمانده های میوه و تره بار فرآوری شده به عنوان خوراک دام

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی پس مانده های میوه و سبزیجات به روش آزمون گاز و هم چنین تعیین میزان آفلاتوکسین در پس مانده های میوه و سبزیجات در فصول مختلف سال صورت گرفت که برای این هدف از نمونه های پس مانده های میوه و سبزیجات تبدیل شده به خوراک دام در کار هر ماه یک بار نمونه برداری صورت گرفت. حجم و نرخ تولید گاز، نمونه های فصل زمستان در رتبه اول قرار داشتند و  ME (انرژی قابل متابولیسم) تخمین زده شده نمونه های فصل پاییز توسط آزمون گاز به طور معنی داری از سایر فصول کم تر بود (0/05> P). در بررسی میزان آفلاتوکسین نتایج نشان داد نمونه های هیچ یک از فصول از نظر آفلاتوکسین های B2 , B1 و G1 اختلاف معنی داری نداشتند (0/05<P)  ولی میزان آفلاتوکسین G2 نمونه های 4 فصل به ترتیب : 2/39 ،  0/50 ، 0/50 و 0/59 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد که نشان دهنده این امر است ، آفلاتوکسین G2 نمونه های فصل بهار به طور معنی داری بیش تر از نمونه های سایر فصول است (0/05>P). نتایج حاصله اثبات می کند که مقادیر آفلاتوکسین موجود در این مواد برای تمام نشخوار کنندگان در حد مجاز می باشد و میزان آن برای دام های اهلی در حد مناسب بوده و هم چنین به علت مقادیر بسیار ناچیز آفلاتوکسین در این مواد میزان آن ها در محصولات دامی هم ناچیز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of managerial and aflxtocin from commercocial egg laying farm as animal diet

نویسندگان [English]

  • Sasan Mirabi 1
  • Mojtaba Zahedi far 2
  • Kamran Zand 1
  • Naser Tymornezhad 2
1 Islamic Azad University Varmin-Pishva Branch, Varmin-Pishva
2 Animal Science Institute
چکیده [English]

To evaluate the effect of some managerial parameters on the performance 150 poultry laying flocks (room) from 15 commercial laying farms in Alborz and Tehran provinces of Iran were studied in this experiment. The educational information’s of the managers, geographic location and condition of flock health, nutrition and lighting program were collected thorough questionnaire distribution among the technical managers of commercial egg laying farms. Another required information such as light color, diet properties, feed intake, egg production were collected with direct observation and referring to the preexisting data which registered in the farms notebooks. For evaluation of egg quality, 10 eggs from each flock randomly selected and maintained under standard condition until laboratory assessments, then in the laboratory the egg quality parameters such as egg weight, egg edible percentage, egg yolk color, egg shell thickness, dry egg shell weight, yolk weight, and egg shape index were evaluated. Data from this study were analyzed using the GLM procedure of SPSS20 statistical software with t-student test (for 2 data groups) and F test (for more than two data groups).The results showed that the relevance of the managers profession with their education resulted to some decreases in yolk color, yolk weight and feed consumption and an increase in mortality (P <0.05). Farm manager training reduced yolk color, egg shell thickness, yolk weight, haugh unit, egg shape index, feed intake and mortality is increased (P <0.05). Percentage of yolk and feed to egg conversion were higher yolk color and egg production were lower in Varaminian flocks rather than Karaj flocks (P <0.05). Using of pelleted rather than mash feed resulted in some increases in yolk color, egg shell thickness, egg shape index, feed intake, feed to egg conversion and resulted in decrease of mortality (P <0.05). Haugh unit, feed intake, egg production and daily egg production per hen were reduced when ration prepared outside of farms rather than inside of them (P <0.05).Previous Conflict of flocks with disease rather than no previous conflicted flocks resulted in increase of egg shell thickness, egg shape index, and feed intake, feed to egg conversion, and decrease in egg weight, daily egg production and mortality. The use of CFLs compared to incandescent lamps increased egg weight, yolk color, egg contents weight, yolk weight, feed intake, and mortality but egg production and daily egg production per hen was decreased (P <0.05).The use of white light in the room decreased egg weight, content weight and daily egg production per hen rather than other colors but increased the yolk color. Use yellow light rather than other colors in the room, resulted to decrease of Haugh unit in the flocks. In total having previous disease background in the farms resulted to that farmer tended to be more sensitive and have more attention to their farms. More attention needed in educational and training programs for farmers to produce the high quality products rather than other aspects of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management parameters
  • Light
  • diet
  • disease
  • Egg production performance
  • Commercial egg laying hen