بررسی هیستولوژیکی مراحل رسیدگی جنسی ماکروسکوپیک در تخمدان سوف حاجی طرخان(perca fluviatilis) در بندر انزلی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان ، لاهیجان، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه گیلان ، صومعه سرا ، ایران

چکیده

هدف از بررسی حاضر، مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی (بافت شناسی)، سوف حاجی طرخان بود. به منظور انجام این آزمایش، نمونه ها از تالاب انزلی به صورت ماهیانه برداشت شد. پس از تشریح، بافت تخمدانی به صورت ماکروسکوپیک تعیین مرحله شد. شاهه ماکدوسکوپیک توسعه گنادی  تخمدان در مرحله زرده سازی با توسعه رگ های خونی اطراف دیواره تخمدان همرا ه بود. هم چنین در طول توسعه گنادی مقدار رنگدانه های تخمک ها افزایش نشان داد به طوری که از زرد روشن به نارنجی گرایش یافتند و سپس در مرحله بلوغ نهایی بی رنگ شدن تخمک ها مشاهده شد. به منظور انجام پروسه بافت شناسی، تخمدان ها در فرمالین بافر فیکس شد. برای مطالعات میکروسکوپی، برش های 7-5 میکرونی تهیه و به روش هماتوکسیلین - ائوزین رنگ آمیزی شدند. تغییرات حاصل از رسیدگی جنسی در تخمدان به 6 مرحله تقسیم شدند. مراحل جنسی پیش زرده سازی، وزیکول های زرده، مرحله زرده سازی پیشرفته، مرحله بلوغ نهایی، و مرحله تخم ریخته در تخمدان ماهیان مشاهده شد.  بررسی ها نشان داد یک گروه از تخمک ها در تخمدان به طور هم زمان توسعه یافتند که حاکی از توسعه اوولاسیون منفرد و دوره تخم ریزی کوتاه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A histological investigation of macroscopically ovarian maturation in perch (Perca fluviatilis L.) in Anzali wetland

نویسندگان [English]

  • Maryam Saemi 1
  • Ali Bani 2
  • Hosein Khara 1
1 Islamic Azad University. Lahijan Branch, Lahijan, Iran
2 Faculty of natural Resources, Guilan university, Sowmsara , Iran
چکیده [English]

Target of the current study was investigation of macroscopic and microscopic (histological) structure of Perch’s ovaries (Perca fluviatiis). To perform this experience, samples were caught monthly from Anzali wetland located in North West of Iran. Ovaries were harvested and staged macroscopically. Macroscopic observation showed that gonad development in vitellogenic stage was in line with increasing of blood vessels around of ovaries. Also during of vitellogenic stage the mount of pigment was increased and oocytes changed their color from light yellow to orangre and in final maturation tended to be colorless and clear. Ovaries were fixed after dissecting in formalin to be prepared for histological processes. Tissue samples were sectioned 5-7μm, before staining with Mayer’s Haematoxylin and Eosin. Variations of gonad maturation were divided to six stages consisting of previtellogenic, early vitellogenic, late vitellogenic, final maturation, and spent stages. For observation demonstrate a single ovulation and a short time spawning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histological observation
  • Spawning
  • Ovary
  • Perch