سنجش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بعنوان بایومارکر آلودگی نفتی در ماهیان گل خورک Periophthalmus waltoni در سواحل بوشهر (خلیج فارس)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 گروه سم‌شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صندوق پستی: 5583-14155

چکیده

خلیج فارس به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفتی و اثرات سو ناشی از آن نیز منطقه‌ای آلوده به شمار می رود که می تواند پیامدهای سو زیست محیطی بسیاری را برای موجودات زنده موجود و نیز حلقه‌های بالاتر زنجیره غذایی مانند انسان به همراه داشته باشد، لذا پایش مداوم موجودات ساکن در این محیط دارای اهمیت می‌باشد و نیازمند روش های ساده و مقرون بصرفه است. در این تحقیق بایومارکرهای آنزیمی آنتی اکسیدانی کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون رداکتاز (GR) در کبد ماهی گل خورک Periophthalmus waltoni در سه ایستگاه خور سلطانی، جزیره شیف و بندر عامری در منطقه بوشهر نشان‌دهنده فعالیت بالا و تفاوت معنی‌دار (P < 0/05) این آنزیم‌ها در منطقه خور سلطانی نسبت به دو ایستگاه دیگر بودند. اگر چه تفاوتی میان دو جنس نر و ماده در هر یک از ایستگاه ها دیده نشد. داده‌های حاصل از سنجش هیدروکسی پیرن در صفرای ماهیان سه ایستگاه نشان از مواجهه ماهیان خور سلطانی با بار بالای آلاینده‌های نفتی داشت (P < 0/05) که این سه بایومارکر تاییدی بر نتایج یکدیگر بودند و می‌توانند در مطالعات بعدی نیز مورد استفاده و سنجش قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها