سنجش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بعنوان بایومارکر آلودگی نفتی در ماهیان گل خورک Periophthalmus waltoni در سواحل بوشهر (خلیج فارس)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 گروه سم‌شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صندوق پستی: 5583-14155

چکیده

خلیج فارس به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفتی و اثرات سو ناشی از آن نیز منطقه‌ای آلوده به شمار می رود که می تواند پیامدهای سو زیست محیطی بسیاری را برای موجودات زنده موجود و نیز حلقه‌های بالاتر زنجیره غذایی مانند انسان به همراه داشته باشد، لذا پایش مداوم موجودات ساکن در این محیط دارای اهمیت می‌باشد و نیازمند روش های ساده و مقرون بصرفه است. در این تحقیق بایومارکرهای آنزیمی آنتی اکسیدانی کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون رداکتاز (GR) در کبد ماهی گل خورک Periophthalmus waltoni در سه ایستگاه خور سلطانی، جزیره شیف و بندر عامری در منطقه بوشهر نشان‌دهنده فعالیت بالا و تفاوت معنی‌دار (P < 0/05) این آنزیم‌ها در منطقه خور سلطانی نسبت به دو ایستگاه دیگر بودند. اگر چه تفاوتی میان دو جنس نر و ماده در هر یک از ایستگاه ها دیده نشد. داده‌های حاصل از سنجش هیدروکسی پیرن در صفرای ماهیان سه ایستگاه نشان از مواجهه ماهیان خور سلطانی با بار بالای آلاینده‌های نفتی داشت (P < 0/05) که این سه بایومارکر تاییدی بر نتایج یکدیگر بودند و می‌توانند در مطالعات بعدی نیز مورد استفاده و سنجش قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the antioxidant enzymes activity as biomarkers of oil pollution in mudskipper (Periophthalmus waltoni) from Bushehr coastal area waters (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Shirani 1
  • Alireza Mirvaghefi 1
  • Hamid Farahmand 1
  • Mohammad Abdollahi 2
1 Department of Fisheries Faculty of Natural Resources College of Agriculture &amp; Natural Resources,University of Tehran, Karaj
2 Department of Toxicology & Pharmacology, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Research Center, Tehran University of Medical Sciences, P.O.Box: 14155-5583 Tehran, Iran
چکیده [English]

Persian Gulf is known as an area with great amounts of oil reservoirs and due to this fact it has lots of harmful effects; so monitoring of this area is very important and it needs simple methods that reduce cost. Catalase (CAT) and glutathione reductase (GR) as antioxidant enzymatic biomarkers were assayed in liver of mudskipper Periophthalmus waltoni in 3 different stations in Bushehr coastal waters: Soltani Inlet, Shif Island and Ameri Port which showed significant differences (P<0.05) of enzyme activity in Soltani Inlet samples. Differentiation with sexes were not significant in three stations. 1-hydroxypyrene in bile of samples showed high and significant (P<0.05) amounts of oil pollution in Soltani Inlet in compare with two other stations. These three biomarkers were verified each other and have the potential of using in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomarker
  • Catalase
  • Glutathione reductase
  • Oil pollution
  • Mudskipper
  • Persian Gulf