بررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در اکوسیستم‌های آبی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسنده

گروه آموزشی محیط زیست. دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تنوع گونه‌ای یکی از سطوح تنوع زیستی است که انواع حیوانات و گیاهان مختلف را در برمی‌گیرد. بررسی تنوع گونه‌ای و تغییرات آن در سال های مختلف می‌تواند راهنمایی برای شناسایی عوامل این تغییرات و سپس قدم در جهت رفع کاستی‌های مسایل مربوط به مدیریت حیات وحش باشد. این تحقیق به شناسایی گونه‌های پرندگان اکوسیستم‌های آبی مناطق کشف رود، دریاچه (تالاب) بزنگان، سد دوستی، رودخانه تجن و هم چنین بررسی تنوع و فراوانی گونه‌ای و نوسانات جمعیتی این مناطق پرداخته است. بخشی از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای است. در بخشی دیگر با استفاده از نرم‌افزارهای Ecological Methodology هم چنین Excel و SPSS داده‌های آماری دوره سرشماری تجزیه و تحلیل شد. در نتیجه شاخص های تنوع گونه‌ای (غنا، هتروژنتی، یکنواختی) و روند تغییرات آن ها هم چنین نوسانات جامعه پرندگان، تغییرات در حضور تیره‌ها و جمعیت گونه‌های مختلف در مناطق مطالعاتی محاسبه گردید. به علاوه تنوع درون زیستگاهی، بین زیستگاهی و منطقه‌ای (α, β, γ) مربوط به این اکوسیستم‌ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. شاخص تشابه موریستا برای بررسی میزان شباهت جامعه پرندگان در مناطق مورد مطالعه نیز برآورد و تحلیل شد. در منطقه کشف رود، بیش ترین فراوانی پرندگان برابر با 2667 عدد پرنده با 7 گونه درسال 1385 و بیش ترین فراوانی در دریاچه بزنگان 2139 عدد پرنده مربوط به 10 گونه در سال 1389 بود. در منطقه سد دوستی و رودخانه تجن، بیش ترین فراوانی تعداد 4332 عدد پرنده مربوط به 36 گونه درسال 1386 مشاهده شد. بیش ترین غنای گونه‌ای (36) و بیش ترین تنوع تیره‌های پرندگان (15)، در منطقه سد دوستی و رودخانه تجن مشاهده شد. کم ترین غنای گونه‌ای (3) و کم ترین تنوع تیره‌ها (2) مربوط به منطقه کشف رود می‌باشد. طبق شاخص‌های هتروژنیتی و یکنواختی، روند کلی تغییرات تنوع گونه‌ای در کشفرود، ابتدا روند افزایشی و سپس کاهشی داشت. در رابطه با سد دوستی و رودخانه تجن، روند کلی افزایش تنوع طی سال های آماری مشاهده شد. شاخص‌های هتروژنیتی در دریاچه بزنگان نمایانگر روند کلی افزایشی، سپس کاهشی و مجدداً افزایشی بودند. شاخص‌های یکنواختی در دریاچه بزنگان، روند کلی کاهشی داشتند. طبق شاخص تشابه موریستا، بیش ترین میزان تشابه بین کشف رود با سد دوستی و رودخانه تجن برابر با 0/86 در سال 1386 بود و کم ترین میزان تشابه بین دریاچه بزنگان با رودخانه تجن و هم چنین بین کشف رود با رودخانه تجن در سال 1388 و برابر با صفر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on species diversity and population fluctuation of birds in aquatic ecosystems of Khorasan Razavi Province, Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Yazdandad
Department of Environmental Education. Faculty of Natural Resources and Environment. Mashhad Ferdowsi University
چکیده [English]

Species diversity is a part of biodiversity which refers to a lot of variety in animals and plants. The examination of species diversity in ecosystems and its changes during different years can help to understand the causes of these changes and lead to manage the problems of wildlife management. This research has identified and examined species diversity and fluctuation of bird populations using total count data in some aquatic ecosystems such as Kashafrood River, Dousti Dam, Tajan River, and Bazangan Lake (wetland) for 5 years. Conducting this study on aquatic ecosystems can be necessary in order to manage the birds and their habitats because of their outstanding values and their overexploitations by human beings. A part of this study was fulfilled based on descriptive and analytical research methods and using library references. In the other part, census data series were analyzed using ecological and statistical software such as Ecological Methodology, SPSS and Excel. Consequently, not only species diversity indices such as richness, heterogeneity, evenness, and their changes but also fluctuation of bird populations and community were calculated in the study areas. Moreover, ecosystem diversity indices (α, β, γ) were calculated and compared with each other in mentioned habitats. Furthermore, Moriseta similarity index was estimated to measure the similarity of the bird communities in the study sites. The most number of birds observed in Kashafrood River was 2667 individuals which belonged to 7 species in 2006. This number in Bazangan Lake was 2139 which belonged to 10 species in 2010. Moreover, the maximum abundance of birds in Dousti Dam and Tajan River have been seen in 2007 which was 4332 and belonged to 36 species. The results showed that the maximum species richness which was 36 observed in Dousti Dam and Tajan River and the minimum richness which was 2 belonged to Kashafrood River. According to heterogeneity and evenness indices, the trend of changes in Kashafrood River’s biodiversity was rising at first and then was falling during the mentioned time period. These two series indices experienced the increasing trends in Dousti Dam and Tajan River. Heterogeneity indices in Bazangan Lake showed upward trend at first, then decreased and again increased in the end of time period, respectively. Moreover, Evenness indices in Bazangan Lake had a downward trend. Based on Moriseta similarity index, the strongest similarity amount was 0.86 among Kashafrood River with Dousti Dam and Tajan River in 2007. The least amount of similarity was zero among Tajan River with Bazangan Lake and Kashafrood River in 2009.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species diversity indices
  • Birds
  • population fluctuations
  • Habitat similarity
  • Wetland
  • Khorasan Razavi Province
  • Iran