بررسی اثر فلز سرب بر بافت کبدی و آبششی ماهی کُلمه (Rutilus rutilus caspius)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

سرب یکی از آلاینده های مخرب محیط‌ زیست می‌باشد و می تواند اثرات بسیار نامطلوبی بر بافت‌های بدن موجودات زنده داشته باشد. در این تحقیق اثر سرب بر بافت کبد و آبشش ماهی کُلمه مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور تاثیر این آلاینده در غلظت‌های مختلف روی ماهی کُلمه در شرایط آزمایشگاهی برای مشاهده میزان تغییرات بافتی بررسی شد. نمونه ها در آکواریوم در معرض غلظت های 0/1، 0/2، 40/4 میلی گرم بر لیتر سرب به مدت 46، 96، 144 و 186 ساعت قرار داده شدند. نمونه ها در زمان های ذکر شده، از آکواریوم های شاهد و تیمار خارج سپس بافت های کبدی و آبشش آن ها برای تعیین آسیب های بافتی استخراج شدند. اسلایدهای آماده شده پس از رنگ آمیزی با عدسی 10 و 40 میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. تغییرات هیستوپاتولوژیک در کبد عبارت بودند از: اتساع سینوزوییدی، واکوئوله شدن، پرخونی وخونریزی، پکنوزه شدن هسته، نکروز هپاتوسیت‌ها، تجمع هموسیدرین در سلول های ملانوماکروفاژ و اسیدوفیلیک شدن سلول ها، هجوم لنفوسیت ها و نکروز کانونی مشاهده شد و در آبشش ضایعاتی مانند: ادم، فیلامنت و لاملای ثانویه، نکروز سلولی، هایپرتروفی و هایپرپلازی، پرخونی وخونریزی، هجوم سلول های آماسی، چسبندگی در لاملای ثانویه، تجمع موکوس، تلانژیکتازی، دیسپلازی و متاپلازی سلول های پوششی به سلول های موکوسی یا مخاطی آبشش و حالت چماقی شدن به صورت دیستال در لاملای ثانویه مشاهده شد. هر چه غلظت آلاینده بیش تر باشد این ضایعات شدیدتر شده به این صورت که در غلظت 0/1 میلی گرم بر لیتر سرب حداقل آسیب بافتی مشاهده شد ولی با افزایش زمان در غلظت های 0/1، 0/4 و 0/4 میلی گرم بر لیتر سرب حداکثر آسیب بافتی مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on Pb accumulation effects on fish liver and gill tissues of Rutilus rutilus caspius

نویسندگان [English]

  • Persia Mohammadzadeh 1
  • Shahla Jamili 1
  • Ali Mashinchian Moradi 1
  • Abbas Matinfar 2
  • Mina Rostami 3
1 Faculty of Marine Science, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
2 National Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran
3 Department of Aquatic Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
چکیده [English]

Lead (Pb) is considered as one of the most destructive environmental pollutants causing extremely undesirable impacts on tissues of living organisms. In this trial, physiological and morphological changes in fish liver and gill tissues after Pb exposure for different terms and at various concentrations were investigated. To do so, samples were placed in aquaria containing 0.1, 0.2 and 0.4mg l-1 of Pb at different exposure times (46, 96, 144, and 168hrs). Afterwards fish were removed from the experimental tanks and their gill and liver tissues were sampled in order to determine any histopathological effects. The resulting stained slides were checked using a binocular microscope with a magnification of 10x and 40x. Histopathological changes in liver included sinusoidal extension, vacuolization, hyperemia and hemorrhage, nuclei picnosiation, hepatocyte necrosis, hemocydrine accumulation of melano macrophage cells. Cell acidofication, lymphocyte invasion and focal necrosis were also observed. Gill tissues were damaged by hyperemia, filament and secondary lamellae, mucosal accumulation, telansicatzy, dysplasia pavement cells metaplasia into mucosal cells and gill mucosa, and distal hyperplasia of secondary lamellae. Damages were intensified by an increase in the concentration of the contamination since minor histopathology occurred at 0.1mg l-1 of Pb while levels of 0.1, 0.2 and 0.4 mg l-1 of Pb showed major histopathological effects as exposure time increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pb
  • Rutilus rutilus caspius
  • Liver tissue
  • Gill tissue