بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

برای اولین بار مطالعه ای بر روی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت. تمساح مردابی که منطقه پراکنش آن در ایران محدود به قسمتی از مکران ایران در بلوچستان و هم چنین بخشی از منطقه باهوکلات می باشد، تمساحی است با جثه متوسط تا بزرگ با پوزه پهن. جمعیت موجود در ایران تنها بخش کوچکی از جمعیت جهانی این گونه به شمار می آید. از دوازده تمساح موجود در شرایط اسارت در منطقه درگس از شهرستان چابهار بعد از اندازه گیری های زیست سنجی، نمونه گیری به عمل آمد، نمونه ها از بافت فلس تهیه و سپس با استفاده از کیت، DNAاستخراج گردید. از هفت آغازگر مخصوص RAPD با توالی ۱۰ نوکلئوتید جهت RAPD-PCR استفاده شد. از بین هفت آغازگر به جز آغازگر شماره ۳ همگی باعث ایجاد چند شکلی بین افراد نمونه شدند، به طور میانگین ۷ جایگاه در هر بار استفاده از این آغازگرها چند شکلی بروز دادند. نتایج با نرم افزار PopGene ۳۲ آنالیز گردید که نشان دهنده تقریبا ۵۶ درصد چند شکلی بین نمونه ها بود که این امر نشان می دهد که درون این جمعیت تنوع ژنتیکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on molecular genetic of Crocodylus palustris population in Sistan & Baluchistan province

نویسندگان [English]

  • Kataun Forotan
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi
  • Qobad Asgari Jafarabadi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
چکیده [English]

For the first time, study on Crocodylus palustris population was conducted in Sistan & Baluchistan province of Iran for the first time. They distribution is being limited to part of Makran in Baluchistan and also part of Yahoukalat region. The Crocodylus palustris has a medium or big body with wide snout. In Iran, the population of this animal belongs to small number of them in whole world. Sample was made from 12 crocodiles captive in Dargas region of Chabahar province and after biometric measurement, the samples was provided from scale tissue and then DNA was extracted by kit. RAPD seven primers with 10 Nucleotides sequence was used for RAPD-PCR. All seven primers except primers number 3 caused polymorphism among samples. Averagely, in per use of these primers, seven locus are present polymorphism. The result was analyzed by PopGene32 software which showed approximately 56% of polymorphism was among samples and genetic species in this population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crocodylus palustris
  • RAPD
  • scale
  • genetic diversity