مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران

4 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر، گرگان, ایران

چکیده

در این مطالعه اثر محلول های فعال کننده روی مدت زمان تحرک اسپرم و درصد تحرک اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در مرحله اول پس از تعیین بهترین pH و محلول بافری اثر تلفیقی آن ها با هرکدام از یون های سدیم، پتاسیم و کلسیم ارزیابی شد و دو محلول نمکی که بیش ترین طول دوره حرکتی اسپرم و بالاترین درصد اسپرم متحرک را داشتند به عنوان محلول های تقویت کننده انتخاب شدند که یکی از این دو محلول حاوی 50  میلی مول در لیتر کلرید سدیم، 30 میلی مول در لیتر کلرید پتاسیم و 30 میلی مول در لیتر تریس با 10/31=pH و دیگری محتوی 50 میلی مول در لیتر کلرید سدیم، 40 میلی مول در لیتر کلرید پتاسیم و 30 میلی مول در لیتر تریس با 10/68=pH بود. سپس اثر این دو محلول نمکی به همراه محلول های نمکی استفاده شده توسط Billard و همکاران، Poupard و همکاران، آب مقطر (0/4 میلی مول در لیتر کلرید سدیم) و آب کارگاه روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش ترین طول دوره حرکتی اسپرم و درصد تحرک اسپرم در محلول نمکی (50 میلی مول در لیتر کلرید سدیم، 30 میلی مول در لیتر کلرید پتاسیم و 30 میلی مول در لیتر تریس و 10/31=pH) بود (0/05<P).

کلیدواژه‌ها