اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135

4 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

چکیده

کلیه به عنوان اندامی دفعی نقش مهمی در تنظیم اسمزی، حفظ و نگه داری حالت ثابت آب و تراکم مواد محلول بر عهده دارد. در این بررسی، چگونگی روند تغییرات بافتی کلیه کپور معمولی در پاسخ به شوری‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. از این رو تعداد 80 عدد ماهی کپور با میانگین وزنی 36±986 گرم و طول متوسط 0/17±24/25 سانتی متر از مرکز تکثیر و پرورش شهید ملکی اهواز تهیه گردید. پس از سازگاری یک ماهه با شرایط آزمایشگاهی، ماهیان به تدریج از آب شیرین به شوری‌های (3، 6، 9 و 12 قسمت در هزار) انتقال داده شدند. مدت زمان 24 ساعت طول کشید تا ماهیان از یک شوری به شوری بالاتر انتقال داده شوند. تعدادی از ماهیان در آب شیرین به عنوان گروه شاهد باقی ماندند. پس از رسیدن به شوری دلخواه، ماهیان 14 روز دیگر در شوری‌های مورد نظر نگه داری شدند. در طول دوره سازگاری هیچ مرگ و میری اتفاق نیفتاد. پس از پایان دوره سازگاری، 5 ماهی به طور تصادفی از هر شوری انتخاب گردید و روش های معمول تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین انجام گرفت. نتایج میکروسکوپیک تغییرات معنی‌داری روی تعداد گلومرول ها و قطر آن ها در این سطوح شوری نشان نداد. به هر حال این نتایج نشان دادند ماهیان کپور پرورشی می‌توانند با موفقیت در آب های لب شور تا شوری 9 قسمت در هزار زندگی کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different salinities on histological changes of kidney in (Cyprinus carpio L.)

نویسندگان [English]

  • Sheida Azizi 1
  • Preeta Kochanian 1
  • Rahim payghan 2
  • Hassan Morovvati 3
  • Alireza Khansari 3
  • Kazem Darvish Bastami 4
1 Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
2 Department of clinical Sciences, Faculty of veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, PO Box: 135
4 National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The kidney as an excretory organ plays an important role in osmoregulation, fluid and ion balance and solution materials density. We studied the effect of salinity on the trend of changes kidney of Cyprinus carpio in response to different salinities. Eighty Common carp, Cyprinus carpio ranging approximately 986±36g and 24.25±0.17cm of length were collected from the Shahid Malaki fish farm in Ahwaz. The fish were maintained under laboratory conditions for adaptation for one month and were exposed to different salinities such as 3, 6, 9 and 12ppt with a 3-ppt daily increase. When they reached the final desired salinity, they were maintained for 14 additional days. Some fish were kept in FW as a control. No mortality was observed when experimental fish were transferred from freshwater to brackish water. At the end of the period, 5 fish were collected per salinity and sections were stained with hematoxylin and eosin. Microscopic results indicated that there was no significant difference between number of glomeruls in different salinity (P>0.05) as well as between diameter of glomeruls in different salinity (P>0.05). Hence, our data indicates that in culture conditions, adult common carp can survive successfully in brackish water with salinity of up to 9ppt

کلیدواژه‌ها [English]

  • osmoregulation
  • Kidney
  • Glomerulus
  • Cyprinus carpio