شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان آب های داخلی استان مرکزی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 عضوهیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

شناسایی، بررسی تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان استان مرکزی طی سال های 85-1383 انجام گردید. برای این منظور 19 ایستگاه انتخاب شد که محیط های آبی مانند چشمه، رودخانه و دریاچه پشت سد را شامل می شدند. ماهیان توسط وسایل صید مختلف مانند پره، دام گوشگیر، تور ماشک، ساچوک و دستگاه صید الکتریکی به طور ماهانه صید و به آزمایشگاه منتقل و توسط کلیدهای شناسایی معتبر، شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که 13 جنس و 18 گونه، متعلق به رده ماهیان استخوانی در این استان زیست می کنند. گونه خیاطه (alburnoides bipunctatus) با 26/7 درصد تعداد ماهیان صید شده، بیش ترین فراوانی در اکثر ایستگاه های مورد بررسی و گونه گامبوزیا (gambosia holbrooki) با 0/98 درصد کم ترین فراوانی در ایستگاه های مورد مطالعه بوده است. هم چنین 3 گونه غیر بومی کپور علف خوار، کپور نقره ای و گامبوزیا در بررسی فوق صید شدند. 

کلیدواژه‌ها