شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان آب های داخلی استان مرکزی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 عضوهیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

شناسایی، بررسی تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان استان مرکزی طی سال های 85-1383 انجام گردید. برای این منظور 19 ایستگاه انتخاب شد که محیط های آبی مانند چشمه، رودخانه و دریاچه پشت سد را شامل می شدند. ماهیان توسط وسایل صید مختلف مانند پره، دام گوشگیر، تور ماشک، ساچوک و دستگاه صید الکتریکی به طور ماهانه صید و به آزمایشگاه منتقل و توسط کلیدهای شناسایی معتبر، شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که 13 جنس و 18 گونه، متعلق به رده ماهیان استخوانی در این استان زیست می کنند. گونه خیاطه (alburnoides bipunctatus) با 26/7 درصد تعداد ماهیان صید شده، بیش ترین فراوانی در اکثر ایستگاه های مورد بررسی و گونه گامبوزیا (gambosia holbrooki) با 0/98 درصد کم ترین فراوانی در ایستگاه های مورد مطالعه بوده است. هم چنین 3 گونه غیر بومی کپور علف خوار، کپور نقره ای و گامبوزیا در بررسی فوق صید شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identified and abundance indicated of fresh water fishes in Markazi province

نویسندگان [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
  • Mona Izadian 2
1 Faculty member/ Islamic Azad University of Varamin-Pishva bransh
2 Master of Science in Marin Biology, Shil Amayesh Consultants Engineering Co. Tehran, Iran
چکیده [English]

Identification, species diversity and abundance of fishes in Markazi province, were studied during years 2004-2006. Nineteen stations were selected that included aquatic resources such as springs, rivers and dam's lakes. Fishes were caught and transferred to the lab on monthly basis. The fish were then identified using reliable references. Results indicated that 13 genus and 18 species belonged to the Osteichthyes class. Species of Alburnoides bipunctatus with 26.7% was the most abundant and Gambosia holbrooki with 0.98% was the least abundant in 19 stations. Also 3 of the exotic fishes (Grass carp, Silver carp & Gambosia) were noticed in this survey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species diversity
  • Osteichthyes
  • Fresh water
  • Markazi province
  • Iran