بررسی امکان استفاده از کرم خاکی (eisenia foetida) در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

کرم خاکی گونه eisenia foetida جزو گونه های مهم تجاری است که پرورش آن در سال های گذشته در جهان و ایران مد نظر قرار گرفته است. این بررسی به منظور استفاده از کرم خاکی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان oncorhynchus mykiss انجام گردید. در این تحقیق، اثر سطوح مختلف کرم خاکی در رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله رشد انجام شد. وزن ماهیها در شروع آزمایش برابر با 140گرم بود. 240 عدد از ماهیهای قزل آلای رنگین کمان (هر تیمار 20 عدد ماهی) در استخرهای پرورشی به ابعاد متر 5× 0/7 متر و عمق 0/5 متر نگه داری شدند، آب مورد نیاز جهت پرورش از طریق چشمه مجاور مزرعه با میانگین دمای 14 درجه سانتی گراد تامین شد. چهار جیره غذایی براساس 38 درصد پروتئین و مقدار انرژی 3300 کیلوکالری و با میزان 13 درصد چربی حاوی 10، 20 و 30 درصد کرم خاکی و یک جیره فاقد کرم خاکی به عنوان جیره شاهد (کنترل) در یک دوره پرورشی شش هفته ای به عنوان خوراک تر استفاده گردید. از نظر آماری بین جیره های حاوی سطوح مختلف کرم خاکی بر روی افزایش وزن و ضریب تبدیل تفاوت های معنی داری وجود داشت (5% = α). در مقایسه بین تیمارهای مختلف، جیره های حاوی 20 درصد کرم خاکی، از نظر آماری اختلاف معنی داری در وزن، میزان کارآیی غذایی و ضریب تبدیل غذایی نسبت با سایر جیره های غذایی نشان دادند و دارای وضعیت بهتری بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of consuming earthworm (Eisenia foetida) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) nutrition (as base of protein source)

نویسندگان [English]

  • Ali Mahmoud Aghdam
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
چکیده [English]

Eisenia foetida the species of earthworm is a part of important commercial species that its culture has been considered all over the world in previous years. Also some activities have been carried out in this field during these years. This inquiry has been done because of applying earthworm in rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss) feeding.In this examination the effect of various levels of earthworm in rainbow trout growth in (GFT2) stage was done. At the beginning, the weight of fishes was 140g. Each treatment was consist of 20 number of Rainbow trout fish. The required water for culturing was provided from a spring which was close to the farm with 14 mean temperatures. Four experimental diets on the basic of 38 percent of protein, 3300Kcal amount of energy and 13 percent of fat were containing of 10, 20 and 30 percent of earthworm. And another diet without earthworm was used as a control diet for feeding during a six weeks cultural period. In this examination, the parameters such as weight increasing percentage, total length increasing by the attention of the applied foods were measured. The diets that were consist of diverse levels of earthworm had significant differences (a = 0.5%) on weight increasing, total length increasing, standard length increasing and conversion factor. In comparing between different treatment, the diets which had 20 percent of earthworm had signification differences in the statically sight in weight, conversion factor, FER, total and standard length regarding the other diets and also had the best condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthworm
  • Eisenia foetida
  • Rainbow trout
  • Fish nutrition