برآورد ارزش غذایی دانه‌های گندم و جو با روش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از دو منبع میکروارگانیسم شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع گوسفند قزل

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی امکان جایگزینی سوسپانسیون مدفوع با شیرابه شکمبه در روش تولید گاز آزمایشگاهی برای برآورد ارزش غذایی دانه ­های گندم و جو برای نشخوارکنندگان است. برای انجام آزمایش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از شیرابه شکمبه، مایع شکمبه از سه رأس گوسفند کانوله‌ دار و برای انجام آزمایش مشابه با استفاده از سوسپانسیون مدفوع، مدفوع تازه از همان حیوانات دریافت شد. نتایج نشان داد از نظر تولید گاز آزمایشگاهی بین دو روش استفاده از شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع در زمان‌های مختلف انکوباسیون در مواد خوراکی آزمایشی، تفاوت معنی‌ داری وجود نداشت. هم ­چنین اختلاف معنی‌ داری از نظر فراسنجه A (حجم گاز حاصل از بخش قابل تخمیر) و ارزش غذایی برآورد شده بین دو روش مورد آزمایش وجود نداشت، ولی ثابت نرخ تولید گاز (c) به­ دست آمده از روش استفاده از مدفوع به­ طور معنی ­دار بیش ­تر از روش شیرابه شکمبه بود. با توجه به معادلات رگرسیون به­ دست آمده می‌ توان با استفاده از سوسپانسیون مدفوع به ­عنوان منبع میکروارگانیسم مقدار گاز تولیدی در روش شیرابه شکمبه را برآورد کرد که این معادلات برای دانه گندم  Y=-3.8751+1.0052X و برای دانه جو Y=-1.7172+1.0367X می باشد. هم ­چنین اختلاف معنی‌ داری در مقادیر انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص شیردهی، قابلیت هضم ماده­آلی و اسیدهای چرب زنجیر کوتاه برآورد شده از روی مقدار تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع مشاهده نشد. ­در مجموع به­ نظر می‌ رسد سوسپانسیون مدفوع جایگزین مناسبی برای شیرابه شکمبه در روش تولید گاز آزمایشگاهی برای ارزشیابی مواد خوراکی برای نشخوارکنندگان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating nutritional value of wheat and barley grains by in vitro gas production technique using rumen and faeces liquor of Gezel rams

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Aghajanzadeh-Golshani
 • Naser Maheri Sis
 • Ramin SalamatDoust-Nobar
 • Yahya Ebrahimnezhad
 • Abolfazl Ghorbani
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

This experiment conducted to investigating the possibility of using in vitro gas production technique using faeces suspension as inocula in place of the rumen liquors for estimation of nutritional value of wheat and barley grains.The chemical compositions of wheat and barley grains were determined by conventional methods. For the in vitro gas production technique, rumen liquor and faeces collected from three cannulated rams. Result indicated that, there were no significant differences between gas production volume of wheat and barley grains with rumen liquor and faeces suspension at different incubation times (except 12 h of incubation in wheat grain). Also, there were no significantly differences between A fraction (gas production volume (ml) of fermentable fraction of feed) and estimated nutritional values in both feeds using rumen liquor and faeces suspension as inocula, but the rate of gas production (c) using faeces suspension was significantly higher than that of rumen liquor. Prediction equations of the amount of gas production using rumen liquor from the gas production volume with faeces suspension is Y=-3.8751+1.0052X for the wheat grain and is Y=-1.7172+1.0367X for barley grain. In addition, there were no significant differences between metabolizable energy (ME), net energy for lactation (NEl), organic matter digestibility (OMD) and short chain fatty acids (SCFA) contents of wheat and barley grains with rumen liquor and faeces suspension. In an overall conclusion, it seems that the sheep faces may be a suitable alternative to rumen liquor in the in vitro gas production method for ruminant feed evaluation. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rumen liquor
 • Faeces suspension
 • in vitro gas production
 • Metabolizable energy
 1. پرند، ا. و تقی ­زاده، ا.، 1389. بررسی قابلیت هضم دانه جو فرآوری شده با روش‌های مختلف با استفاده از روش تولید گاز و دو منبع آنزیم میکروبی. پژوهش‌ های علوم دامی. سال 2، جلد 4، شماره 20، صفحات 1 تا 13.
 2. سمیعی ­زفرقندی، م.؛ قورچی، ت. وآهنی ­آذری، م.، 1389. تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدیدشدن شکمبه‌ ای ماده خشک، نشاسته و بخش ­های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS). مجله علوم دامی ایران. دوره 41، شماره 1، صفحات 21 تا 32.
 3. نیکخواه، ع. و مهدوی، ع.، 1385. مقایسه روش کیسه‌ های نایلونی (situ in) و روش آزمون گاز در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ٣٧، شماره ٢، صفحات 281 تا 292.
 4. Aghajanzadeh-Golshani, A.; Maheri-Sis, N.; Salamat Doust-Nobar, R.; Ebrahimnezhad, Y. and Ghorban, A., 2015. Developing a modified in vitro gas production technique to replace the nylon bag method of evaluating protein degradation of alfalfa hay in ruminants.Iranian Journal of Applied Animal Science.Vol. 5, No. 2, pp: 339-345.
 5. AOAC. 1990. Official methods of analysis. Association of official analytical chemists. Virginia, USA: AOAC.
 6. Balfe, B., 1985. The development of a two-stage technique for the in vitro digestion of hay using ovine faeces (instead of rumen liquor) as a source of microorganisms. BSc (Hons) dissertation. University of Wales, Bangor.
 7. Chen, X. B., 1995. Fitcurve macro, IFRU, The Macaulay Institute, Aberdeen, UK.
 8. Cone, J.W.; van Gelder, A.H. and Bachmann, H., 2002. Influence of inoculum source on gas production profiles. Animal Feed Science and Technology. Vol. 99, pp: 221-231.
 9. Cutrignelli, M.I.; Calabro, S.; Tudisco, R.; Zicarelli, F.; Gazaneo, M.P. and Piccolo, V., 2005. Comparison of buffalo rumen liquor and buffalo faeces as inoculum for the in vitro gas production technique. Italian Journal of Animal Science. Vol. 4, No. 2, pp: 319-321.
 10. El Shaer, H.M.; Omed, H.M.; Chamberlain, A.G. and Axford, R.F.E., 1987. Use of faecal organisms from sheep for the in vitro determination of digestibility. The Journal of Agricultural Science.Vol. 109, pp: 257-259.
 11. Gençoglu, H.; Biricik, H.; Kara, Ç. and Türkmen, İ.İ., 2011. In situ ruminal crude protein and starch degradability of some grains and by-product feeds in Turkey. Journal of Biological & Environmental Sciences. Vol. 5, No. 15, pp: 203-206.
 12. Jahani-Azizabadi, H.; Danesh Mesgaran, M.; Valizadeh, R. and Nasiri Moghadam, H., 2009. Comparison of in vivo with in situ mobile bag and three step enzymatic procedures to evaluate protein disappearance of alfalfa hay and barley grain. Iranian Journal of Veterinary Research.Vol. 10, No. 3, pp: 260-266.
 13. Koehler, P. and Wieser, H., 2013. Chemistry of cereal grains. In: Handbook on sourdough biotechnology. Springer New York Heidelberg Dordrecht London. pp: 11-45.
 14. Madsen, J.; Hvelplund, T. and Weisbjerg, M.R., 1997. Appropriat methods for the evaluation of tropical feeds for ruminats. Animal Feed Science and Technology. Vol. 69, pp: 53-66.
 15. Makkar, H.P.S., 2005. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals. Animal Feed Science and Technology. Vol. 123-124, pp: 291-302.
 16. Mauricio, R.M.; Owen, E.; Mould, F.L.; Givens, I.; Theodorou, M.K.; France, J.; Davies, D.R. and Dhanoa, M.S., 2001. Comparison of bovine rumen liquor and bovine faeces as inoculum for an in vitro gas production technique for evaluating forages. Animal Feed Science and Technology. Vol. 89, pp: 33-48.
 17. Menke, K.H.; Raab, L.; Salewski, A.; Steingass, H.; Fritz, D. and Schneider, W., 1979. The estimation of digestibility and metabolisable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they incubated with rumen liquor in vitro. The Journal of Agricultural Science. Vol. 93, pp: 217-222.
 18. Menke, K.H. and Steingass, H., 1988. Estimation of energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro production using rumen fluid. Animal Research Development. Vol. 28, pp: 7-55.
 19. Mohammadian-Tabrizi, H.R.; Sadeghipanah, H.; Chamani, M.; Ebrahim Nejad, Y. and Fazaeli. H., 2011. In vitro gas production of wheat grain flour coated with different fat types and levels. African Journal of Biotechnology. Vol. 10, No. 39, pp: 7710-7716.
 20. National Research Council (NRC). 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th revised edition. National Academy of Science. Washington, DC.
 21. Orskov, E.R. and McDonald, I., 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurement weight according to rate of passage. Journal of Agricultural Science. Vol. 92, pp: 499-503.
 22. Parnian, F.; Taghizadeh, A. and Nobari. B.B., 2013. Use of in vitro gas production technique to evaluate the effects of microwave irradiation on sorghum (Sorghum bicolor) and wheat (Triticum sp.) nutritive values and fermentation characteristics. Journal of Bioscience and Biotechnology. Vol. 2, No. 2, pp: 125-130.
 23. SAS. 2001. SAS for Windows Version 8.02, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 24. Solangi, A.A., 1997. Studies on the use of faecal organisms in the in vitro assessment of forages. PhD thesis, University of Wales, Bangor, UK.
 25. Taghizadeh, A. and Nemati, Z., 2008. Degradability characteristics of treated and untreated barley grain using in situ technique. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. Vol. 3, No. 2, pp: 53-56.
 26. V´aradyov´a, Z.; Baran, M. and Zeleˇn´ak, I., 2005. Comparison of two in vitro fermentation gas production methods using both rumen fluid and faecal inoculum from sheep. Animal Feed Science and Technology. Vol. 123-124, pp: 81-94.
 27. Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 28. Zhao, G.Y. and Chen, X.J., 2004. The suitability of a faecal suspension of sheep as inocula for the estimation of utilizable crude protein of feeds by in vitro incubation. Archives of Animal Nutrition. Vol. 58, No. 2, pp: 137-148.