بررسی اثر پودر جلبک اسپیرولینا و گل میخک بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

در این مطالعه به ­منظور بررسی اثرات پودر جلبک اسپیرولینا و گل میخک بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه، بچه ­ماهیان انگشت ­قد کپور معمولی (میانگین وزن 16/20 گرم) با سطوح مختلف پودر اسپیرولینا (5، 10 و 15 درصد) و گل میخک (2، 4 و 6 درصد) بر حسب درصد جیره  و تیمار شاهد به ­مدت 8 هفته تغذیه شدند. پس از اتمام دوره، ماهیان زیست­ سنجی شده و شاخص ‌های رشد و کیفیت لاشه سنجیده شد. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی سطح پودر جلبک اسپیرولینا 5 درصد از نظر بهبود شاخص‌های رشد به لحاظ آماری اختلاف معنی­ داری با سایر تیمارها داشتند ولی از نظر کیفیت لاشه اختلاف معنی­ داری در تیمارها مشاهده نگردید و تنها در سطح 15 درصد سبب کاهش چربی لاشه گردد. براساس نتایج، در بین تیمارهای اسپیرولینا شاخص ­های ضریب رشد ویژه و طولی، ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن و ضریب رشد روزانه در تیمار 5 درصد از سایر تیمارها بالاتر بود. در بین تیمارهای پودر گل میخک بهترین شاخص‌ها در تیمار 4 درصد به ­دست آمد، هرچند در تیمار شاهد شاخص رشد و کیفیت لاشه در مقایسه با کلیه تیمارهای گل میخک بالاتر بود. براساس نتایج، استفاده از پودر جلبک در جیره غذایی بچه کپور ماهیان به میزان 5 درصد می ‌تواند سبب بهبود عملکرد شاخص ‌های رشد و کاهش ضایعات تغذیه ‌ای خواهد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of spirulina and clove powder on growth performance and carcass composition in common carp fingerlings (Cyprinus carpio)

نویسنده [English]

 • Davoud Mohammadrezaei
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environmental, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

In this study to investigate effects of Spirulina and clove powder on growth performance and carcass composition, fingerlings of common carp (16.20 ± 1.00 gr) were fed with different levels of Spirulina (5, 10 and 15%), clove (2, 4 and 6%) and control for 8 weeks. In the end, the fish were biometric, and the growth indices and carcass composition were measured. The results showed that fish had been fed with diet include 5% Spirulina, had a significant difference with other treatments in terms of growth indices, but Carcass composition except for 15% spirulina showed no significant difference with other treatments. Based on the results, the diet with 5% Spirulina showed higher specific growth rate, long growth rate, condition factor, body weight increasing and average day growth than other treatments. Among the clove treatments, the best indices were obtained in 4%, although the control had higher growth indices and carcass composition than all clove treatments. According to the results, the use of Spirulina in the diet of carp fingerling at the level of 5%, growth performance can be improved and will lead to reduced food wastes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spirulina
 • Clove
 • Growth indices
 • Carcass composition and Common carp
 1. ابراهیمی، ع.؛ تنگستانی، ر.؛ علیزاده ­دوغیکلایی، ا. و زارع، پ.، 1391. اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص‌ های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ‎ماهی (Husohuso) جوان پرورشی. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 11، شماره 4، صفحات 1 تا 12.
 2. اکبری، پ. و سندک ­زهی، ا.، 1395. اثر پودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus). نشریه  شیلات. دوره 69، شماره 1، صفحات 1 تا 9.
 3. بیابانی ­اسرمی، م.؛ سوداگر، م.؛ مازندرانی، م. و یوسفی، س.، 1396. اثر پودر اسپیرولینا بر رشد، بازماندگی، کاروتنوئید کل ماهیان پیش­ مولد و پرورش در مرحله لاروی ماهی گورامی کوتوله (Trichogaster lalius). علوم و فنون شیلات. دوره 6، شماره 1، صفحات 21 تا 35.
 4. رخشانی، م.؛ میردارهریجانی، ج. و قرائی، ا.، 1397. بررسی قدرت بی­ هوشی و آسیب‌ های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio).  مجله علمی شیلات ایران. دوره 27، شماره 1، صفحات 1 تا 10.
 5. زرگری، ع.، 1376. گیاهان دارویی، جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران. 104 صفحه.
 6. سلطانی، م.؛ غفاری، م.؛ خضرائی ­نیا، پ. و بکایی، س.، 1383. مطالعه اثرات بی­ هوشی اسانس گل میخک بر پارامترهای هماتولوژیک برخی آنزیم ­های خون و آسیب ­شناسی بافت ­های مختلف ماهی کپور معمولی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 59، شماره 3، صفحات 296 تا 299.
 7. صابریان­ جویباری، م.؛ قبادی، ش. و وطن ­دوست، ص.، 1396. تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک A-MAX بر شاخص ‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه در بچه ­ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). نشریه توسعه آبزی پروری. دوره 11، شماره 1، صفحات 77 تا 85.
 8. عادل، م.؛ پورغلام، ر.؛ ذریه زهرا، ج.؛ صفری، ر. و قیاسی، م.، 1394. اثر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر شاخص‌ های رشد، ترکیبات لاشه، باکتری ‌های روده و بازماندگی ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با باکتری Yersinia ruckeri. مجله بوم ­شناسی آبزیان. دوره 4، شماره 4، صفحات 62 تا 70.
 9. علیشاهی، م.؛ سلطانی، م.؛ مصباح، م. وزرگر، ا.، 1391. اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 67، شماره 3، صفحات 59 تا 67.
 10. مهرابی، ی.، 1387. مطالعه مقدماتی اثر بی­ هوش کنندگی پودر گل میخک بر روی ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان. پژوهش و سازندگی. شماره 85، صفحات 41 تا 42.
 11. Abdel-Tawwab, M.; Ahmad, M.H.; Abdel-Hadi, Y.M. and Seden, M.E.A., 2008. Use of spirulina (Arthrospir platensis) as a growth and immunity promoter for nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) fry challenged with pathogenic Aeromonas hydrophila. 8th International Symposium on Tilapia in Aquaculture. pp: 1015-1032.
 12. Abdulrahman, N.M. and Ameen, H.J., 2014. Replacement of fishmeal with microalgae spirulina on common carp weight gain, meat and sensitive composition and survival. Pakistan Journal of Nutrition. Vol. 13, pp: 93-100.
 13. AOAC. 1995. Official Methods of Analysis, Association of Official Analytical Chemists International. 4nd edition. Arlington, VA, USA. 634 p.
 14. Capelli, B. and Cysewski, G.R., 2010. Potential health benefits of spirulina microalgae. Nutrafoods. Vol. 9, pp: 19-26.
 15. Evaz-Zadeh Samani, H.; Banaee, M.; Shoukat, P.; Noori, A. and Mousavi Dehmoredi, L., 2017. Protective effects of dietary spirulina platensis against cadmium-induced oxidative stress in gills of rainbow trout. IJT. Vol. 11, pp: 5-12.
 16. Güroy, B.; Sahin, I.; Mantoglu, S. and Kayali, S., 2012. Spirulina as a natural carotenoid source on growth, pigmentation and reproductive performance of yellow tail cichlid Pseudotropheus acei, Aquaculture International. Vol. 20, pp: 869- 878.
 17. Hosseini, S.M.; Khosravi-Darani, K. and Mozafari, M.R., 2013. Nutritional and medical applications of spirulina microalgae. Mini Rev Med Chem. Vol. 13, pp: 1231-1237.
 18. Hung, S.S.O.; Lutes, P.B. and Conte, F.S., 1987. Carcass proximate composition of juvenile white sturgeon (Acipenser transmontannus). Comparative Biochemistry and Physiology Part A. Vol. 1, pp: 269-272.
 19. Ibrahim, F.; Quwehand, A.C. and Salminen, S.J., 2004. Effect of temperature on invitro adhesion of fish probiotics. Microbial ecology in health and disease. Vol. 16, pp: 222-227.
 20. James, R.; Sampath, K.; Thangarathinam, R. and Vasudevan, I., 2006. Effect of dietary spirulina level on growth, fertility, coloration and leucocyte count in red swordtail, Xiphopho rushelleri. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. Vol. 58, pp: 97-104.
 21. Mahboubi, M. and Haghi, G., 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Ethnopharmacology.Vol. 19, pp: 325-327.
 22. Mohammadrezaei, D.; Tayebi, L.; Sobhanardakani, S. and Cheraghi, M., 2011. Growth performance and food conversion ratio of Persian sturgeon (Acipenser persicus) at different level of dietary protein. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, IACSIT Press, Singapore. IPCBEE. Vol. 6, pp: 365-367. 
 23. Mustafa, M.G.; Umin, T.; Miyake, H. and Nakagawa, H., 1994. Effect of Spirulina Sp meal as feed additive on lipid accumulation in red sea bream. Suisansozoku. Vol. 42, pp: 363-369.
 24. Nakagawa, H.; Kasahara, S. and Sugiyama, T., 1987. Effect of Ulva meal supplementation on lipid metabolism of black sea bream, Acanthopagrus schlegeli (Bleeker). Aquaculture. Vol. 62, pp: 109-121.
 25. Nandeesha, M.C.; Gangadhara, B.; Manissery, J.K. and Venkataraman, L.V., 2001. Growth performance of two Indian major carps, catla (Catla catla) and rohu (Labeo rohita) fed diets containing different levels of Spirulina platensis. Bioresour. Technol. Vol. 80, pp: 117-120.
 26. Promya, J. and Chitmanat, C., 2011. The effects of Spirulina platensis and cladophora algae on the growth performance, meat quality and immunity stimulating capacity of the African Sharp tooth Catfish (Clarias gariepinus). International Journal of Agriculture and Biology. Vol. 13, pp: 77-82.
 27. Ramakrishnan, M.C.; Haniffa, M.; Manohar, M.; Dhanaraj, M.; Arockiaraj, A.J.; Seetharaman, S. and Arunsingh, S.V., 2008. Effects of Probiotics and Spirulina on Survival and Growth of Juvenile Common Carp (Cyprinus carpio). The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 60, pp: 128-133.
 28. Saroch, J.D.; Shrivastav, R.; Manohar, S. and Quereshi, T.A., 2012. Effect of Spirulina impregnated feed on the fingerlings of Catla (Catla catla). Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences. Vol. 27, pp: 55-67.
 29. Shalaby, A.M.; Khattab, Y.M. and Abdel rahman, A.M., 2006. Effects of garlic (Allium sativum) and chloramphenicol on growth performance, physiological parameters and survival of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases. Vol. 12, pp: 172-201.
 30. Subramanian, A. and Balasubramanian, U., 2014. Effect of spirulina on growth and biochemical performance in common carp Catla catla and Labeo rohita (Fingerlings). International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. Vol. 4, pp: 140-144.
 31. Teimouri, M.; Amirkolaie, A.K. and Yeganeh, S., 2013. The effects of Spirulina platensis meal as a feed supplement on growth performance and pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 396, pp: 14-19.
 32. Tokur, S.; Ozkütük, E.; Atici, G.; Ozyurt, C.E. and Ozyur, E., 2006. The effects of frozen storage at −18°C on the chemical and sensory qualities of fish fingers produced from unwashed and washed mirror carp (Cyprinus carpio) mince were investigated. The amounts of moisture, crude protein, lipid, crude ash, ω3 polyunsaturated. Food Chemistry. Vol. 151, pp: 55-70.
 33. Tongsiri, K.A. and Yuwadee, P., 2010. Effect of Replacing Fishmeal with Spirulina on Growth, Carcass Composition and pigment of the Mekong Giant Catfish. Asian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 2, pp: 106-110.
 34. Velíšek, J.; Svobodová, Z. and Piačková, V., 2005b. Effects of clove oil anesthesia on Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Veterinaria Brno. Vol. 74, pp: 139-146.
 35. Velíšek, J.; Svobodová, Z.; Piačková, v.; Groch, L. and Nepejchalova, L., 2005a. Effects of clove oil anesthesia on common carp (Cyprinus carpio L.). Veterinaria Medicine. Vol. 50, pp: 269-275.
 36. Volkman, H.; Imianovsky, U.; Oliveira, J.L.B. and Santanna, E.S., 2008. Cultivation of arthrospira (Spirulina platensis) in desalinator wastewater and salinated synthetic medium: protein content and amino-acid profile. Braz. J. Microbiol. Vol. 39, pp: 98-101.