ارتباط بین وزن و برخی از شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه فراوری محصولات شیلاتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه شیلات، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در این بررسی رابطه وزن ماهی با تغییرات برخی از پارامترهای خون­ شناسی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور­نقره ­ای مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور از ماهیان پرورشی کپور نقره ­ای 2 ساله در زمستان 1396 در 5 گروه وزنی : 500 ، 700 ، 1000، 1300 و 1600 گرم نمونه ­گیری به ­عمل آمد. به­ منظور بررسی شاخص ­های خونی کپور نقره ­ای در هر گروه وزنی تعداد 5 عدد ماهی انتخاب گردید و سپس به ­منظور تسهیل در امر نمونه ­برداری با استفاده از قطع ورید ساقه دمی خونگیری انجام پذیرفت. سپس میزان فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون در آزمایشگاه خون ­شناسی و توسط دستگاه ­های اتوماتیک تعیین گردید. براساس نتایج به ­دست آمده مشخص گردید که افزایش وزن ماهی کپور نقره­ ای در میزان گلبول ­های سفید، گلبول­ های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH، MCHC، PLT، لنفوسیت، مونوسیت و گرانولوسیت تاثیر نداشته و از این لحاظ هیچ­ گونه اختلاف معنی­ دار آماری در گروه­ های مختلف وزنی وجود نداشت (0/05<p). هم­ چنین نتایج بررسی برخی از شاخص­ های بیوشیمیایی سرم خون نشان داد به ­غیر از کلسیم که در گروه وزنی 1600 گرم کپور نقره ­ای بیش ­تر از گروه­ های وزنی دیگر بود (0/05>p)، افزایش وزن تاثیری در مقدار گلوکز، اوره، تری گلیسرید، کلسترول، فسفر، سدیم، پتاسیم، آلبومین و توتال پروتئین ندارد  (0/05<p). نتایج این بررسی نشان داد تغییرات وزن بدن ماهی کپور نقره ­ای هم­ سن تاثیری برمیزان شاخص ­هایخونی و بیوشیمیایی سرم خون ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between weight and changes in some of the hematologic and biochemical indices of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

 • Hajimohammad Shirmohammadli 1
 • Majid Mohammad Nejad 2
 • Shahrbano Alami Rostami 3
1 Department Fisheries Production Processing, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Fisheries Department, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran
3 Department of Biology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship between fish weight and hematological changes and some biochemical indices of serum of silver carp were studied. For this purpose, the carps of silver carp were sampled in 5 groups: 500, 700, 1000, 1300 and 1600 grams. In order to evaluate the blood indices of silver carp in each weighing group, 5 fishes were selected and then, to facilitate sampling, using tail cropping was done. Then the serum hematological and biochemical factors were determined in the hematologic laboratory and by automatic devices. Based on the results, it was found that increasing the weight of silver carp did not change the amount of white blood cells, red blood cells, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, PLT, lymphocyte, monocyte and granulocyte, and there was no significant difference in the weight different groups (P> 0.05). Also, the results of some biochemical indices in serum showed that, except for calcium weighed 1600 grams of silver carp, weighed more than other groups (P <0.05), weight gain has no effect on glucose, urea, triglyceride, cholesterol, phosphorus, sodium, potassium, albumin and total protein (P> 0.05). The results of this study showed that changes in body weight of silver carp in a similar age did not affect the blood indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hematological indices
 • biochemical
 • weight
 • silver carp
 1. اجاق، س.م.؛ فاطمی ­راد، ف.؛ کردجزی، م. و جمشیدی، ا.، 1395. اثر درصدهای مختلف ترکیب سوریمی ماهی کپور نقره ­ای (Hypophthalmichthys molitrix)  و مینس میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) بر بهبود ویژگی ­های کیفی ناگت میگو. شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 69، شماره3، صفحات 297 تا 285.
 2. بیداریان­ منیری، ا.؛ خارا، ح.؛ نظامی ­بلوچی، ش. و صادق­ پور، ع.، 1392. ارزیابی اثر سن روی برخی از پارمترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی ﮐﭙﻮرﻧﻘﺮه ­ای (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1884). فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. شماره پیاپی 21، جلد 6، شماره 2، صفحات 57 تا 67.
 3. تجری، م.؛ هدایتی، س.ع.؛ کلنگی­ میاندره، ح. و جهانبخشی، ع.، 1395. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺸﻨﺪه و اﺛﺮات ﺳﻢ ﺳﺎﯾﭙﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه ­ای (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1884). ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻦ ­آوری ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آبزی ﭘﺮوری، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ. سال 10، شماره 1، صفحات 67 تا 76.
 4. جمیلی، ش.؛ ماشین چیان­مرادی، ع.؛ بهمنی، م. و کیانی ضیابری، ک.، 1378. بررسی و شناخت فاکتورهای خونی اردک ‌ماهی تالاب انزلی. اولین کنفرانس ملی علوم و شیلات و آبزیان ایران و لاهیجان. صفحات 37 تا 39.
 5. حسینی­ فرد، س.م.؛ قبادی، ش.؛ خدابخش، ا.و رزاقی­ منصور، م.، 1392. تاثیر جیره­ های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص ­های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل ­آلای رنگین ­کمان. مجله دامپزشکی ایران، دوره 9، شماره 3، صفحات 43 تا 53.
 6. حیدری، بگلچین ­راد، ع.؛ حقی، نو یاوری، ل.، 1392. مطالعه پاسخ فیزیولوژیکی ماهی فیتوفاگ  Hypophthalmichthys) molitrix) در پاسخ به شوینده­های آنیونی. اقیانوس ­شناسی. سال 4، شماره 14، صفحات 69 تا 76.
 7. سراجیان، ش.، 1385. بررسی و مقایسه برخی از فاکتورهای خونی و هورمون­ های استروئیدی در ماهیان ماده نارس و بالغ کفال طلایی دریای خزر (Liza auratus). پایان­ نامه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 113 صفحه.
 8. سعیدی، ع.؛ پورغلام، ر.؛ نصرآباد، ع.و کامکار، م.، 1382. مقایسه برخی پارامترهای هماتولوژیکال و بیوکمیکال (تعداد اریتروسیت­ ها، مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین، اندیس­ های خونی شامل M.C.H.C و M.C.V و گلوکز یا قندخون) در بچه ­ماهی قره ­‌برون در شرایط دریا. همایش ملی منطقه­ ای ماهیان خاویاری. شماره 1 ، صفحات 99 تا 106.
 9. شکوری، م.؛ ابدالی، س.؛ نگارستان، ح. و حلاجیان، ع.، 1391. بررسی اثر فلز روی بر برخی از شاخص ­های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) . مچله پژوهش علوم و فنون دریایی. سال 12، شماره 1، صفحات 69 تا 82.
 10. شکوری، م. و ابدالی، س.، 1396. بررسی اثر سمیت سرب (Pb) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون بچه ­ماهی فیتوفاگ پرورشی (Hypophthalmichthys molitrix) . مچله پژوهش علوم و فنون دریایی. سال 12، شماره 1، صفحات 72 تا 84.
 11. ﻏﻼﻣﺰاده، م.؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ه.؛ اسکندری، س.؛ حسینی، ا. و ﻏﻼﻣﺰاده، م.، 1392. مطالعه اﺛﺮ آنتی اکسیدانی عصاره های سیاه دانه، زیره سیاه و تلفیق آن­ ها ﺑﺮ تغییرات شیمیایی و خصوصیات حسی ماهی ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ­ای (Hypophthalmichthys molitrix) ﻧﮕﻪ داری ﺷﺪه در ﻳﺨﭽﺎل. بهداشت مواد غذایی. دوره 3، شماره 3، پیاپی 11، صفحات 11 تا 22.
 12. فلاحتکار، ب.؛ راهداری، ع. و باقرپور، ا.، 1395. پاسخ­ های استرس و خون ­شناسی بچه­ ماهی کپور نقره ­ای Hypophthalmichthys)(molitrix به دستکاری ­های ناشی از صید. مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوزی آیزیان. سال 4، شماره 2، صفحات 57 تا 73.
 13. ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ، س. و معینی، س.، 1388. ﺑﺮرﺳﻲ تغییرات شیمیایی و حسی خمیر ماهی تولید ﺷﺪه از ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ­ای در ﻃﻮل ﻧﮕﻪ ­داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ 18- درﺟﻪ سلسیوس. مجله فن ­آوری­ های نوین در توسعه آبزی ­پروری (شیلات). سال 3، ﺷﻤﺎره 2، صفحات 45 تا 56.
 14. ﻛﺎﻣﮕﺎر، م.؛ حبیبی، ف.؛ ﻟﻄﻔﻲ ﻧﮋاد، ح.؛ سعیدی، ع.؛ ﭘﻮرﻏﻼم، ر. و یوسفیان، م.، 1378. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد گلبول های سفید ﺧﻮن و ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ آن ها در ماهیان ﺧﺎوﻳﺎری ﻗﺮه ﺑﺮون و دراﻛﻮل. ﻣﺠﻠﻪ پژوهش و سازندگی. شماره 44، صفحات 131 تا 133.
 15. کیخسروی، ع.؛ عتباتی، آ.؛ وطن­ دوست، ج.؛ شمس، ه.؛ جلیلی، م. و روکی، ح.، 1389. تاثیر غلظت­ های نزدیک به کشنده کادمیوم بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در خون ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)  . اقیانوس­ شناسی. دوره 1، شماره 2، صفحات 11 تا 16.
 16. محمد نژاد شموشکی، م.، 1392. تعیین برخی از فاکتورهای خونی و آنزیمی سرم خون ماهیان کپور، فیتوفاک و آمور. فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. شماره پیاپی 21، جلد6، شماره 2، صفحات 35 تا 45.
 17. محمد نژاد شموشکی، م.، 1393. بررسی مقایسه­ ای برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل ­آلای رنگین ­کمان در اندازه ­های مختلف. مجله زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز. سال 6، شماره 23، صفحات 39 تا 47.
 18. ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻜﻮﻧﺪی، ز.؛ ﻛﻮچنین، پ. و پاشازاﻧﻮﺳﻲ، ح.، 1390. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺷﻮری ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ هموگلوبین و هماتوکریت ماهی ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ­ای ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ (Hypophthalmichthys molitrix). ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﻻب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اهواز. ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 7، صفحات 11 تا 17.
 19. نظیفی، س.؛ فیروزبخش، ف. و بلوکی، م.، 1379. بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره­ ای  در مسمومیت با تری­ کلروفن. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 56، شماره2، صفحات 27 تا 23.
 20. نظیفی، س.؛ فیروزبخش، ف. و قاضی ­زاده، م.، 1380. بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ­ای در مسمومیت با تری­ کلروفن. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 55، شماره2، صفحات 55 تا 60.
 21. هدایتی، س.ع.؛ جعفری، ا. و نصرالله ­پور مقدم، م.، 1393. ﺑﺮرﺳﻲ تغییرات شاخص های ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ و بیوشیمیایی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1884) در مواجهه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ های ﺣﺎد و ﺗﺤﺖ ﺣﺎد کادمیوم. فصلنامه علوم و فنون شیلات، دوره 3، ﺷﻤﺎرة 1، ﺻﻔﺤات 57 تا 67.
 22. Ahmadi, K.; Banaee, M.; Vosoghei, A.R.; Mirvaghefei, A.R. and Ataeimehr, B., 2012. Evaluation of the immunomodulatory effects of silymarin extract (Silybummarianum) on some immune parameters of rainbow trout, Oncorhynchusmykiss (Actinopterygii, Salmoniformes, Salmonidae). ActaIchthyologica Pisca. Vol, 42, No. 2, pp: 113-120.
 23. Cnaani, A.; Tinman, S.; Avidar, Y.; Ron, M.; and Hulata, G., 2004. Comparative study of biochemical parameters in response to stress in Oreochomis aureus, O. mossambicus and two strains of O. niloticus. Aquacult. Res.  Vol. 35, pp: 1434-1440.
 24. Kanieva, N.A., 2002. Changes in Hematological Indices of Fish Depending on the Level of Sublethal Petroleum Concentrations, in Proceedings of the Conference Ded-icated to the 105th Anniversary of KaspNIRKh. Modern     Problems of the Caspian Region (Astrakhan). pp: 130-132.
 25. Shaviklou, G.R., 1999. Handbook of fish paste and products. Naghshe Mehr Press. 82 p.