بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره های استخراج شده از جلبک سبز Ulva fasciata نمونه گیری شده از سواحل خلیج فارس

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران

چکیده

جلبک ­ها دارای تنوع و گستردگی فراوانی هستند ازجمله مهم ­ترین خواص آن­ ها به­ خصوص جلبک­ های سبز وجود خاصیت آنتی ­اکسیدانی و آنتی باکتریال بالای عصاره­ های استخراج شده از آن­ ها است، ترکیبات استروئیدی، فلاونوئیدی و تریپنوئیدی از جلبک­ های مختلف جداسازی شده است. وفور وجود جلبک ­ها و استفاده از ترکیبات آنتی ­باکتریال طبیعی جایگزین داروهای دست ­ساز و مصنوعی حائز اهمیت است. مطالعه اثربخشی این ترکیبات به عنوان مهارکننده رشد باکتری­ ها به­ خصوص باکتری­ های پاتوژن انسانی و مولد فساد غذایی از مهم ­ترین علل انجام این مطالعه بوده است. بر این اساس فرکشن ­های استخراج شده از جلبک سبز  Ulva fsciata با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی قابل حل در حلال استونی ارزیابی شد و تاثیر آن بر روی باکتری­ های ترکیبات استخراج شده به ­ترتیب میزان فراوانی و غلظت شامل اوراسیک اسید و فیتول بود. خاصیت آنتی ­باکتریال عصاره­ های استخراج شده از جلبک سبز Ulva fasciata جمع ­آوری شده به ­روش غواصی از منطقه خلیج فارس بود که به ­روش in vitro ارزیابی شد. حداقل غلظت ممانعت­ کنندگی، (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) در باکتری گرم مثبت (Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis) و باکتری­ های گرم منفی (Escherchia coliوSalmonella typhi) ارزیابی شد که بیش ­ترین اثر مهار کنندگی رشد، 50 میکروگرم/میلی ­لیتر مربوط به  S. aureus و هم ­چنین بیش ­ترین غلظت کشندگی، 300 میکروگرم/میلی ­لیتر برای  B. subtilis به ­دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره استخراج شده از جلبک سبز Ulva fasciata دارای خواص ضد باکتریایی هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of antibacterial Properties of Extracts of Green Algae Ulva fasciata collected from Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Rasta Azizi 1
 • Abbasali Motallebi 1
 • Melika Nazemi 2
 • Mostafa Sharifruhani 3
 • Mohammad Afsharnasab 4
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
3 Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research, Education and Extention (AREEO), Tehran, Iran
4 Kherad higher education center, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Algae have a wide variety and diversity, most notably its properties, especially green algae,
because of the high antioxidant and antibacterial activity of extracts extracted from them.
And the abundance of algae and the use of natural antibacterial alternatives to handmade
and synthetic drugs is important. One of the most important causes of this study was the
efficacy of these compounds as inhibitors of bacterial growth, especially human pathogenic
and food spoilage bacteria. Accordingly, the fractions extracted from Ulva fasciata green
algae were evaluated using a gas-soluble gas chromatographic apparatus in Estonia and
its effect on the extracted bacteria was, respectively, frequency and concentration of
Erucic acid, phytol. The antibacterial activity of the extracts of green algae Ulva fasciata
collected by scuba diving from the Persian Gulf was evaluated in vitro. Minimum inhibitory
concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC in Gram-positive bacteria)
of Staphylococcus aureus, (Bacillus subtilis and Gram-negative bacteria (Escherchia coli and
Salmonella typhi) were evaluated to have the highest growth inhibitory effect, 50 μg/ml for
S. aureus and the highest lethal concentration, 300 μg/ml for B. subtilis. The results of this
study showed that the extract of Ulva fasciata green algae has antibacterial properties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green algae
 • Antibacterial activities
 • Natural products
 • Persian Gulf
 1. طاهری، م.؛ ایران ­دوست، خ.؛ یوسفی، س. و جمالی، ا.، 1396. تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی تحمل وزن اندام تحتانی و مصرف زیاد کافئین بر زمان واکنش زنان یائسه. نشریه سالمند. دوره 12، شماره 1، صفحات 18 تا 29.‎
 2. فرهادیان، ا. و جعفری، ا.، 1394. تاثیرات سختی محیط کشت بر خالص ­سازی و تشکیل کلونی در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda. مجله پژوهش ­های گیاهی. دوره 28، شماره 5، صفحات 1066 تا 1076.‎
 3. غفاری، م.؛ طاهری، ع. و پولادی، س.، 1397. بررسی خواص ضد میکروبی جلبک Dictyitacervicornis علیه چند سویه باکتری. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره 25، شماره 2، صفحات 241 تا 249.
 4. Attaway, J.A.; Wolford, R.W.; Dougherty, M.H. and Edwards, G.J., 1967. Methods for the determination of oxygenated terpene, aldehyde, and ester concentrations in aqueous citrus essences. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 15, No. 4, pp: 688-692.
 5. Chandrasekaran, S.; Zhang, J.; Xiao, W.; Qian, F.; Zhu, C. and Li, Y., 2019. Efficient 3D printed pseudo capacitive electrodes with ultrahigh MnO2 loading. Joule. Vol. 3, No. 2, pp: 459-470. Hange. Vol. 36, No. 4, pp: 233-251.
 6. Chuang, R.Y.; Johnson, K.M.; Wu, Y.M.; Ching, K.E. and Kuo, L.C., 2013. A midcrustal ramp‐fault structure beneath the Taiwan tectonic wedge illuminated by the 2013 Nantou earthquake series. Geophysical Research Letters. Vol. 40, No. 19, pp: 5080-5084.
 7. Çitoğlu, G.S.; Acıkara, Ö.B.; Yılmaz, B.S. and Özbek, H., 2012. Evaluation of analgesic, anti inflammatory and hepatoprotective effects of licorice from Sternberg fisherman (Herbert) Rupr. Fitoterapia. Vol. 83, No. 1, pp: 81-87.
 8. Derakhshesh, M.R.; Sina, H. and Nazemi, H., 2011. The comparison of the microstructure and hardness of Al-B and Al-Mg-B composites.
 9. Hillary, F.G., 2011. Determining the nature of prefrontal cortex recruitment after traumatic brain injury: a response to Turner. Frontiers in systems neuroscience. Vol. 5, 24 p.
 10. Hunang, C.; Lyu, W.; Lu, J. and Liu, G., 2014. Optimizing adsorption of Cu (II) using carboxyl methyl chitosan bentonite compound adsorbent by response surface methodological approach. Journal of Anhui Agricultural University. Vol. 41, No. 3, pp: 479-484.
 11. Jahandideh, S.; Kendall, E.; Low-Choy, S.; Donald, K.; Jayasinghe, R. and Barzegari, E., 2019. The Process of Patient Engagement in Outpatient Cardiac Rehabilitation programs. Behavior C Yao, B.,
 12. Katlama, C.; Esposito, R.; Gatell, J.M.; Goffard, J.C.; Grinsztejn, B.; Pozniak, A. and Parys, W., 2007. Efficacy and safety of TMC114/ritonavir in treatment-experienced HIV patients: 24-week results of POWER 1. Aids. Vol. 21, No. 4, pp: 395-402.
 13. Kim, S.K. and Wijesekara, I., 2011. Anticoagulant effect of marine algae. In Advances in food and nutrition research Academic Press. Vol. 64, pp: 235-244.
 14. Kumar, A.K.; Sharma, S.; Patel, A.; Dixit, G. and Shah, E., 2019. Comprehensive evaluation of microalga based dairy effluent treatment process for clean water generation and other value added products. International journal of phytoremediation. Vol. 21, No. 6, pp: 519-530.
 15. Lekshmi, N.; Joseph, I.; Ramamurthy, T. and Thomas, S., 2018. Changing facades of Vibrio cholerae: An enigma in the epidemiology of cholera. The Indian journal of medical research. Vol. 147, No. 2, pp: 133-138.
 16. Peymani, E.; Grip, H.F.; Saberi, A.; Wang, X. and Fossen, T.I., 2014. H∞ almost output synchronization for hetero geneous networks of introspective agents under external disturbances. Automatica. Vol. 50, No. 4, pp: 1026-1036.
 17. Qiao, L.; Chen, S. and Tan, X., 2010. Sparsity preserving discriminant analysis for single training image face recognition. Pattern Recognition Letters. Vol. 31, No. 5, pp: 422-429.
 18. Stokkeland, R., 2017. Using differential pressure and image processing for cuttings transportation measurements (Master's thesis, University of Stavanger, Norway).
 19. Taskin, L.; Al-Amoudi, I. and Vincent, S., 2018. Sub theme 26: Humanizing Management: Foundations, Precautions, and Prospects.
 20. Zhu, J.S.; Cao, J.M.; Cain, X.L. and Yan, Z.Q., 2004. The structure of lithosphere in Eurasia and west Pacific. Advance in Earth Sciences. Vol. 19, No. 3, pp: 387-392.