بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژی و مورفومتری اتولیت دو گونه ازکفال ماهیان؛ کفال طلایی دریای خزر (Liza aurata) و گاریز (Liza klunzingeri) خلیج فارس

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، صندوق پستی: 1783-13145

2 مرکز آموزش جهاد کشاورزی هرمزگان، صندوق پستی: 1886

چکیده

     به منظور مقایسه پارامترهای ریخت‌ شناسی و زیست‌ سنجی اتولیت ساجیتای دو گونه کفال طلایی (Liza aurata) از دریای خزر و مید (Liza klunzingeri) از خلیج فارس، اتولیت ساجیتا 35 قطعه ماهی از هر گونه پس از خارج شدن از ناحیه زیر آبشش ‌ها، شستشو و از لحاظ پارامترهای ریخت‌ شناسی و زیست‌ سنجی چون طول، عرض، ضخامت و نمای ظاهری از لحاظ روستروم، پست روستروم، آنتی روستروم، شیار سولکوس، لبه شکمی و پشتی در ساجیتای راست و چپ و هم ‌چنین از لحاظ شاخص ‌های اندازه‌ گیری اتولیت، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که شکل ظاهری اتولیت‌ ها در دو گونه متفاوت بودند اما از لحاظ شاخص‌ های اندازه‌ گیری اتولیت، هر دو گونه دارای شاخص طولی و کشیدگی متوسط و شاخص ضخامت نازک بودند. بین طول اتولیت راست و چپ و ضخامت اتولیت راست و چپ درگونه کفال طلایی رابطه معنی‌ داری مشاهده شد (0/05>p). اما بین پهنای اتولیت راست و چپ، بین طول و پهنای اتولیت و بین طول و ضخامت اتولیت رابطه معنی ‌داری مشاهده نشد (0/05<p). بین طول اتولیت راست و چپ و بین پهنای اتولیت راست و چپ درگونه مید رابطه معنی ‌داری مشاهده شد (0/05>p) اما بین ضخامت اتولیت است و چپ، بین طول و پهنای اتولیت و بین طول و ضخامت اتولیت این گونه رابطه معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05<p). متفاوت بودن روابط رگرسیونی بین شاخص‌ های اندازه‌ گیری شده اتولیت در این دو گونه نشان ‌دهنده تأثیر عرض جغرافیایی و دما بر خصوصیات زیست‌ سنجی اتولیت این دو گونه از کفال ماهیان می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of morphologic and morphometric characteristics of two species of the Mugillidae; golden mullet (Liza aurata) from the Caspian Sea and Garyz Klunzinger Mullet (Liza klunzingeri) from the Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Mehran Yasami 1
 • Tahmineh Anahid 2
 • Ali Reza Nazari Bajgan 2
 • Mohammad Reza Zahedi 2
1 Department of Fisheries and Aquatics, Institute of Applied Science Higher Education, Ministry of Jahad-e-Agriculture, P.O.Box:13145-1783, Tehran, Iran.
2 Training Center of Hormozgan Jahad-e-Agriculture, P.O.Box:1886, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: yasemi_m@yahoo.com

For comparing the morphology and morphometric otolith parameters in Liza aurata of Caspian Sea and Liza klunzingeri of Persian Gulf, 35 otolithes (Sagittae) of every species are extracted from under gills region. After washing, their morphometric parameters measured. These parameters include otolith length, width, thickness, ant rostrum, and rostrum, post rostrum in right and left sagittae. In addition to the otolith outline, mode position and mode opening of the sulcus acusticus were examined. Obtained results shown that otolith shape was different in two species. In both of them otolith was medium in size and long. Their thickness was thin. There was a strong correlation between right and left otolith length and right and left otolith thickness in Liza aurata (p≤0.05).but There was not a correlation between right and left otolith width, between otolith length and width and otolith length and thickness(p≥0.05) There was a strong correlation between right and left otolith length and right and left otolith width in Liza klunzingeri (p≤0.05).but There was not a correlation between right and left otolith thickness, between otolith length and width and otolith length and thickness(p≥0.05). Difference in regression relationship between morphometric characteristics of otolith in two species indicates the latitude and temperature effect on the morphometric characteristics of the two species of mullet fish. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Otolith
 • Golden mullet
 • Garyz
 • size
 • long
 • thickness
 • Morphological parameters