بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژی و مورفومتری اتولیت دو گونه ازکفال ماهیان؛ کفال طلایی دریای خزر (Liza aurata) و گاریز (Liza klunzingeri) خلیج فارس

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، صندوق پستی: 1783-13145

2 مرکز آموزش جهاد کشاورزی هرمزگان، صندوق پستی: 1886

چکیده

     به منظور مقایسه پارامترهای ریخت‌ شناسی و زیست‌ سنجی اتولیت ساجیتای دو گونه کفال طلایی (Liza aurata) از دریای خزر و مید (Liza klunzingeri) از خلیج فارس، اتولیت ساجیتا 35 قطعه ماهی از هر گونه پس از خارج شدن از ناحیه زیر آبشش ‌ها، شستشو و از لحاظ پارامترهای ریخت‌ شناسی و زیست‌ سنجی چون طول، عرض، ضخامت و نمای ظاهری از لحاظ روستروم، پست روستروم، آنتی روستروم، شیار سولکوس، لبه شکمی و پشتی در ساجیتای راست و چپ و هم ‌چنین از لحاظ شاخص ‌های اندازه‌ گیری اتولیت، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که شکل ظاهری اتولیت‌ ها در دو گونه متفاوت بودند اما از لحاظ شاخص‌ های اندازه‌ گیری اتولیت، هر دو گونه دارای شاخص طولی و کشیدگی متوسط و شاخص ضخامت نازک بودند. بین طول اتولیت راست و چپ و ضخامت اتولیت راست و چپ درگونه کفال طلایی رابطه معنی‌ داری مشاهده شد (0/05>p). اما بین پهنای اتولیت راست و چپ، بین طول و پهنای اتولیت و بین طول و ضخامت اتولیت رابطه معنی ‌داری مشاهده نشد (0/05<p). بین طول اتولیت راست و چپ و بین پهنای اتولیت راست و چپ درگونه مید رابطه معنی ‌داری مشاهده شد (0/05>p) اما بین ضخامت اتولیت است و چپ، بین طول و پهنای اتولیت و بین طول و ضخامت اتولیت این گونه رابطه معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05<p). متفاوت بودن روابط رگرسیونی بین شاخص‌ های اندازه‌ گیری شده اتولیت در این دو گونه نشان ‌دهنده تأثیر عرض جغرافیایی و دما بر خصوصیات زیست‌ سنجی اتولیت این دو گونه از کفال ماهیان می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها