تأثیر استفاده از عصاره سیر (Allium sativa) و سرخارگل (Echinacea purpurea) بر روی فاکتورهای خونی و مقاومت در برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندق پستی: 44514-57159

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندق پستی: 44514-57159

3 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی و گروه بیوتکنولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 44514-57159

4 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 44514-57159

5 بیمارستان تخصصی گروه دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندق پستی: 44514-57159

چکیده

بافت خون، شاخصمهمیدربررسیوضعیتفیزیولوژیکاندام‌ هایبدنبرایتشخیصبیماری‌ هاوکنترلزیستیموجوداتزندهازجملهآبزیاناست. این پژوهش در آبان ماه 1391به‌منظورتعیینفاکتورهاوشاخص‌ هایخونیشامل گلبول‌ های‌ سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و درصدافتراقیگلبول‌هایسفیدازقبیل نوتروفیل‌ ها،لنفوسیت‌ هاوائوزینوفیل ها تحت تأثیر عصاره‌ سیر و سرخارگل بر روی ماهی قزل ‌آلای رنگین‌ کمان انجام شد. 1050 قطعه ماهی با میانگین وزنی 6/5 ±50 گرم در قالب هفت تیمار (شاهد، 0/5% سیر، 1% سیر، 0/5% سرخارگل، 1% سرخارگل، 0/5% سیر+ 0/5% سرخارگل، 1% سیر+ 1% سرخارگل) با سه تکرار تقسیم شد. ماهیان قزل ‌آلا در مرحله‌ اول پرورش به ‌مدت 30 روز، با جیره‌ حاوی عصاره‌ های گیاهی تغذیه شدند و در مرحله‌ دوم پروش به‌ مدت 15 روز فقط با جیره شاهد (بدون عصاره) تغذیه شدند تا زمان حذف اثر مواد افزودنی از بدن ماهی تعیین گردد. به‌ منظور مقایسه وتعیینفاکتورهای هماتولوژیک در روزهای صفر، 30 و 45 دوره‌ پرورش از هر تکرار سه عدد ماهی به‌ طور تصادفی انتخاب شدند. خون‌ گیریاز ورید ساقه‌ دمی ماهیان بااستفاده از ماده‌ ضدانعقاد صورت گرفت، سپس نمونه‌ هایخونی به ‌روش ‌های استاندارد خون‌شناسیمورد آزمایش قرار گرفتند. هم‌ چنین جهت تعیین تأثیر عصاره‌ ها در مقاومت ماهیان در رویارویی با عامل بیماری‌ زا، باکتری یرسینیا روکری به صورت درون صفاقی در روز 30 تزریق گردید و در طول دو هفته تلفات به‌ صورت روزانه ثبت شد. در مرحله‌ اول پرورش، بیش ‌ترین میزان گلبول‌ های سفید (دارای تفاوت معنی‌ دار با تیمار شاهد) و بیش ‌ترین میزان لنفوسیت ‌ها، هموگلوبین و هماتوکریت (بدون تفاوت معنی ‌دار با تیمار شاهد) در گروه‌ های ا% عصاره سیر و 0/5% عصاره سرخارگل مشاهده گردید (0/05<P). در مرحله‌ دوم پرورش هیچ‌ یک از فاکتورهای خونی تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد تفاوت معنی‌ دار نداشتند (0/05<P)، اما بیش ‌ترین میزان لنفوسیت بدون تفاوت معنی‌ دار در تیمار 1% عصاره سیر ملاحظه شد (0/05<P). در آزمایش چالش باکتریایی با باکتری یرسینیا روکری، تلفات تیمار 1% عصاره سیر یک روز دیرتر از بقیه‌ تیمارها شروع شد و کم ‌ترین درصد تلفات را به‌ خود اختصاص داد که با تیمار شاهد تفاوت معنی‌ دار نداشت (0/05<P). با توجه به نتایج این پژوهش می‌ توان نتیجه گرفت، استفاده از 1%عصاره‌ سیر و 0/5% عصاره‌ سرخارگل سبب تحریک سیستم دفاعی و افزایش مقامت قزل‌ آلای رنگین‌کمان می ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Garlic extract (Allium sativa) and purple Coneflower (Echinacea purpurea) on hematological parameters and resistance to bacterial infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Saeid Meshkini 1
 • Mahin Imani 2
 • Ali Ehsani 3
 • Amir Tukmechi 4
 • Farhad Farhangpazhouh 5
 • Yaghob Ghiasi 2
1 Department of Food Hygiene Faculty of Veterinary Medicine and Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University. P.O.Box: 57159-44514, Urmia, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University. P.O.Box: 57159-44514, Urmia, Iran
3 Department of Food Hygiene Faculty of Veterinary Medicine / Department of Biotechnology and Quality Control Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University. P.O.Box: 57159-44514, Urmia, Iran
4 Department of Pathobiology and Quality Control Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University. P.O.Box: 57159-44514, Urmia, Iran
5 Veterinary Specialist Hospital of Urmia University. P.O.Box: 57159-44514, Urmia, Iran
چکیده [English]

Blood tissue is an important indicator of the physiological condition of the body's organs to diagnose disease and organisms biological control, as aquatic animals. This study aimed to determine the factors and parameters hematological including white blood cells, hemoglobin, hematocrit and percentage differential white blood cell such as neutrophils, lymphocytes and eosinophils with garlic extracts and Echinacea extracts on rainbow trout was impressed. 1050 fishes with an average weight of 50 ± 6.5 g in seven treatments (control, 0.5% garlic, 1% garlic, 0.5% Echinacea, 1% Echinacea, 0.5% garlic + 0.5% Echinacea, 1% garlic + 1% Echinacea) and were divided into three replicates. Rainbow trout in all first stages reared for 30 days whit diets containing plant extracts were fed and in the second stage  rearing for 15 days only whit control diet (Without extract) were fed, Until time to remove the effect of additives of the fish's body be determined. In order to compare and evaluate the hematological parameters on days zero, 30 and 45 of the breeding period of per replicate three fishes were randomly selected. From fish's caudal vein using the anticoagulant was bloodletting, then, in order to compare and evaluate the hematological parameters, blood samples were tested by standard methods of Hematology. To determine the effect of plant extracts in the bacterial challenge with pathogen, the bacterium yersinia ruckeri was injected intraperitoneally on 30th day and mortality daily was recorded in two weeks. In the first stage of culture, most of the white blood cells (which was significantly different  from control treatments) and most of the lymphocytes, hemoglobin and hematocrit (without significant difference from the control treatments) was observed in garlic extract 1% and echinacea extract 0.5% treatments. In the second phase of culture none of hematologic parameters in the experimental treatments there were no significant difference with control treatments (P>0.05), but most of the lymphocytes was observed in garlic extract 1% treatments. In experiments bacterial challenge with the bacterium Yersinia ruckeri, Mortality in the treatment garlic extract 1% one day later than other treatments began and the lowest mortality accounted. From the results of this study can be conclude that the use of garlic extract 1 %and echinacea extract 0.5% makes stimulates the immune system and increase resistance in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hematological parameters
 • garlic extract
 • Purple Coneflower extract
 • Bacterial Resistance
 • Oncorhynchus mykiss