بررسی تاثیر پوشش گیاهی در لانه گزینی سوسمار دم تیغی بین النهرین ( Blanford, 1875) Saara loricata در منطقه حفاظت شده میش داغ استان خوزستان

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 موزه تنوع زیستی Senckenberg، فرانکفورت، آلمان

چکیده

شناخت عوامل محیطی موثر بر انتخاب مکان لانه در خزندگان برای مدیریت و حفاظت آن‌ ها سودمند است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تنوع، غنا و درصد پوشش گیاهی در انتخاب مکان لانه ‌گزینی گونه سوسمار دم ‌تیغی بین ‌النهرین در منطقه حفاظت شده میش‌داغ است. برای این منظور از ثبت پلات‌ های حضور و عدم ‌حضور گونه استفاده شد. در ابتدا با گشت ‌زدن در منطقه مورد مطالعه لانه ‌های فعال شناسایی شد و سپس پلات ‌های با شعاع 11/5 متر با محوریت لانه گونه مستقر و اطلاعات تنوع و غنا و درصد پوشش گیاهی برای 30 لانه ثبت شد. سپس به ‌ازای هر نقطه حضور یک نقطه عدم‌ حضور با حرکت در جهت تصادفی و با فاصله 200-500 متر از نقطه حضور مستقر و اطلاعات مشابه با نقاط حضور ثبت شد. برای تعیین وجود تفاوت معنی‌ دار در متغییرهای اندازه‌ گیری شده از آزمون تی تست استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد تفاوت معنی‌ داری در هر سه متغیر مورد بررسی بین نقاط حضور و عدم ‌حضور وجود دارد. وجود پوشش گیاهی در اطراف لانه این گونه یک عامل مهم برای بقای آن به‌ خاطر فراهم آوردن غذا و پناه مناسب است و با از بین رفتن پوشش گیاهی اطراف لانه باعث افزایش ریسک انقراض محلی جمعیت ‌های آن می ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of vegetation in burrow site selection by Mesopotamian spiny-tailed lizard, Saara loricata (Blanford, 1875) in Mish Dagh Protected Area, Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Anooshe Kafash 1
  • Mohammad Kaboli 1
  • Masoud Yousefi 1
  • Ali Rezaei 1
  • Gunther Köhler 2
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O.Box: 4111 Karaj, Iran
2 Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Senckenberganlage 25 60325 Frankfurt, Germany
چکیده [English]

Understanding environmental factors which affect burrow site selection by reptiles is known as a useful tool for biodiversity conservation and management. The aim of this study was to investigate the role of vegetation richness, diversity, and cover on burrow site selection by Mesopotamian spiny-tailed lizard in Mish Dagh Protected Area, Khuzestan province. Vegetation characteristics were measured in 415 presence/absence circle plots (11.5-m radius). The entrance hole of active dens was taken into account as the center of presence plots. Absence plots also were located in 200-500 m apart from each entrance hole in one of the eight randomly selected cardinal directions. We used t-test to evaluate the differences of vegetation richness, diversity and cover between presence/absence plots. Our results revealed that vegetation factors were significantly different between present and absence plots. Vegetation around den site play critical role to supply food and shelter for lizards which affects their survival rate positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesopotamian spiny-tailed lizard
  • Burrow site selection
  • Mish Dagh Protected Area
  • Vegetation characteristics