بررسی تاثیر پوشش گیاهی در لانه گزینی سوسمار دم تیغی بین النهرین ( Blanford, 1875) Saara loricata در منطقه حفاظت شده میش داغ استان خوزستان

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 موزه تنوع زیستی Senckenberg، فرانکفورت، آلمان

چکیده

شناخت عوامل محیطی موثر بر انتخاب مکان لانه در خزندگان برای مدیریت و حفاظت آن‌ ها سودمند است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تنوع، غنا و درصد پوشش گیاهی در انتخاب مکان لانه ‌گزینی گونه سوسمار دم ‌تیغی بین ‌النهرین در منطقه حفاظت شده میش‌داغ است. برای این منظور از ثبت پلات‌ های حضور و عدم ‌حضور گونه استفاده شد. در ابتدا با گشت ‌زدن در منطقه مورد مطالعه لانه ‌های فعال شناسایی شد و سپس پلات ‌های با شعاع 11/5 متر با محوریت لانه گونه مستقر و اطلاعات تنوع و غنا و درصد پوشش گیاهی برای 30 لانه ثبت شد. سپس به ‌ازای هر نقطه حضور یک نقطه عدم‌ حضور با حرکت در جهت تصادفی و با فاصله 200-500 متر از نقطه حضور مستقر و اطلاعات مشابه با نقاط حضور ثبت شد. برای تعیین وجود تفاوت معنی‌ دار در متغییرهای اندازه‌ گیری شده از آزمون تی تست استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد تفاوت معنی‌ داری در هر سه متغیر مورد بررسی بین نقاط حضور و عدم ‌حضور وجود دارد. وجود پوشش گیاهی در اطراف لانه این گونه یک عامل مهم برای بقای آن به‌ خاطر فراهم آوردن غذا و پناه مناسب است و با از بین رفتن پوشش گیاهی اطراف لانه باعث افزایش ریسک انقراض محلی جمعیت ‌های آن می ‌شود.

کلیدواژه‌ها