بررسی برخی فاکتورهای ساختار جمعیت سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب همدان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، صندوق پستی: 755

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، صندوق پستی: 961

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی:14515-775

چکیده

سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta ساکن خاورمیانه بوده و در ایران در حوضه آبریز دجله و فرات و سرشاخه‌های کارون زندگی می‌کند. نمونه‌برداری از این گونه به‌صورت فصلی از مرداد 1389 تا خرداد 1390 با استفاده از دستگاه الکتروشوکر در دو ایستگاه خرچنگ‌رود و چشمه‌ماهی در رودخانه گاماسیاب استان همدان صورت گرفت. در مجموع در طی یک سال نمونه‌برداری تعداد 224 عدد ماهی صید شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج به ‌دست آمده نشان داد که در مجموع میانگین طول کل در دو ایستگاه 5/06±13/22 سانتی‌ متر و وزن کل 30/08±34/44 گرم بود که میانگین طول کل در ایستگاه ‌های خرچنگ ‌رود و چشمه ‌ماهی به ‌ترتیب  2/84±17/37 و 5/02±48/12 سانتی ‌متر بوده و میانگین وزن در ایستگاه ‌های خرچنگ ‌رود و چشمه ‌ماهی به ‌ترتیب  28/81±61/67 و27/56±29/56 گرم بوده است. نمونه‌ های ماهی صید شده هر دو ایستگاه دارای 5 گروه سنی +0 تا +4 بودند که گروه سنی  +1 غالب بود. رابطه‌ های لگاریتمی طول و وزن نمونه ها در ایستگاه‌ های خرچنگ‌ رود و چشمه ‌ماهی به ‌ترتیب 2/85TL-4/09= W و  2/94TL -4/4 = W به‌ دست آمد و الگوی رشد ماهیان نیز در هر دو ایستگاه آلومتریک منفی بود. پارامترهای معادله رشد برتالانفی در ایستگاه خرچنگ‌ رود 204/151 =∞L  و K=0/56  و 0/74-=t0 بوده و در ایستگاه چشمه‌ ماهی  L∞=211/489  و 0/59=K و 0/74-=t0 برآورد گردید. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of population structure factors of Capoeta trutta in Gamasyab River at the Hamedan province

نویسندگان [English]

  • Elham Alijanpor 1
  • Saber Vatandust 1
  • Mahdi Naderi Jelodar 2
  • Mohammad Hossein Gorjian Arabi 3
1 Department of Fisheries, Islamic Azad University Babol Branch, P.O.Box: 755, Babol, Iran
2 Caspian Sea Ecology Institute, P.O.Box: 961, Sari, Iran
3 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box:14155-775, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Capoeta trutta living in the Middle East and Iran in the catchment Region of ​​the Tigris and Forat and Karun shoot lives. Samples caught by electric fishing two stations using this species as season of the from Jun 2011 to August 2011 the kharchangrod and Cheshmemahi Gamasyab River the province. Within a year the total number of samples, 224 fish were caught and analyzed. Overall, average total length of the two stations 13.22 ± 5.06 cm and 34.44 ± 30.08 g total weight is 17.37 ± 2.84 and 12.48 ± 5.02 cm and average weight of  kharchangrod in the stations, and Cheshmemahi, respectively, is 61.67± 28.81 and 29.56 ±27.56  g. Both two stations fish were caught with five groups +0 to +4 are the age group+1 is dominant. The logarithmic relationship between length and weight of kharchangrod and Cheshmemahi sampling stations, respectively, W= 2.85 TL- 4.09 and W=2.94 TL- 4.4 the growth pattern of fish in both stations is negative allometric. Kharchangrod growth equation parameters Brtalanfy station is L ∞= 204.151, k= 0.56 and t. = - 1.68 and Cheshmemahi station is L ∞= 211.489, k= 0.59, t. = - 0.74.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta trutta
  • Gamasyab River
  • Population structure
  • Hamedan
  • Iran