جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، صندوق پستی: 364

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق‌پستی: 356-64414

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، صندوق پستی: 518

چکیده

فلزات سنگین در انواع مختلفی از جریان‌ های صنعتی وجود دارند و باعث آلودگی محیط ‌زیست می گردند. میکروارگانیسم ‌ها نقش مهمی در اصلاح فاضلاب‌ های آلوده دارند و جذب بیولوژیک به‌ عنوان یک روش متداول برای بازیافت فلزات سنگین از فاضلاب بسیار مورد توجه بوده است. این تکنولوژی جالب توجه می ‌تواند علاوه بر سلول‌ های زنده، توسط سلول‌ های مرده نیز اجرا گردد. در این مطالعه توانایی قارچ Aspergillus niger برای جذب کادمیم، نیکل و سرب از فاضلاب صنعتی بررسی و اثر فاکتورهای pH، غلظت توده زنده و غلظت اولیه سه فلز در محلول‌ های جداگانه بر میزان درصد جذب این فلزات تعیین گردید. محدوده pH، غلظت توده زنده و غلظت اولیه فلزی به‌ترتیب 8/7-1/3، 0/75-0/01 گرم بر لیتر، 37/5-5/0 میلی‌ گرم بر لیتر بودند. نتایج، ظرفیت جذب 96/1 درصد کادمیم, 68/2 درصد نیکل و 93/6 درصد سرب را در محلول‌ های آبی نشان داد. با توجه به نتایج به ‌دست آمده pH 5، غلظت توده زنده 0/38 ‌گرم بر لیتر و غلظت فلز سنگین 19 میلی‌ گرم بر لیتر در یک فرآیند جذب به ‌وسیله قارچ A. niger آماده‌ سازی شده با سود، شرایطی مطلوب برای جذب بیولوژیک فلزات سنگین از فاضلاب‌ های صنعتی می ‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological biosorption of heavy metals by Aspergillus niger

نویسندگان [English]

  • Malihe Amini 1
  • Habibollah Younesi 2
  • Mohammad Ali Ziaei Madbuni 3
1 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, Jiroft University, P.O. Box:364, Jiroft, Iran
2 Department of Environmental Science, Facultyof Natural Resources, Tarbiat Modarres University,P.O. Box:64414-356,Noor, Iran
3 Department of Entomology, Faculty of Agricultre, Vali-e-Asr Universit of Rafsanjan, P.O. Box:518, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Heavy metals are present in different types of industrial effluents, being responsible for environmental pollution. Microorganisms play a significant role in bioremediation of heavy metal contaminated wastewater and biosorption has attracted the attention in recent years as an alternative to conventional methods for heavy metal removal from wastewater. In this study, potential of A. niger to biosorption of cadmium, nickel and lead from industrial wastewater effluent was investigated. The effect of pH, biomass dosage and initial concentration of the heavy metal on the removal of biosorption were examined. Range of pH, biomass dosage and initial concentration of the heavy metal (Cd2+, Ni2+, Pb2+) in this software were 1.3-8.7, 0.01-0.75 g/l, and 0.5-37.5 mg/l, respectively. A. niger biomass pretreated by boiling in 0.5N NaOH solution for 15 min exhibited high cadmium, Nickel and Lead biosorption capacity about 96.1%, 68.2% and 93.6%, respectively. This research proved that with a pH of 5, biomass dosage of 3.8 g/l and heavy metal concentration of 19 mg/l a biosorption process with A. niger could be successfully used for heavy metal removal industrial wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus niger
  • Biosorption
  • heavy metals
  • Industrial Wastewater