بررسی اثر پودر سیر بر تغییرات مورفولوژیکی پرزهای روده در جوجه های گوشتی مبتلا به آیمریا تنلا

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران، ایران

چکیده

کوکسیدیوز یکی از مهم­ ترین بیماری ­های انگلی تک ­یاخته­ ای در طیور گوشتی است. محل زندگی انگل آیمریا تنلا در سلول ­های پوششی دیواره غدد لیبرکون روده کوچک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر محافظتی پودر سیر بر مورفولوژی پرزهای دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم در روده باریک جوجه­ های گوشتی مبتلا به آیمریا تنلا است. بدین منظور تعداد 90 قطعه جوجه گوشتی یک روزه خریداری و به 3 گروه 30 قطعه ­ای در سه تکرار تقسیم گردیدند: گروه سالم: دریافت ­کننده جیره پایه در کل دوره آزمایش. گروه کنترل بیمار: دریافت ­کننده جیره پایه+0/25 میلی ­لیتر از سوسپانسیون حاوی 30000 عدد اووسیت ایمریا تنلا از چهارده روزگی (تلقیح دهانی). گروه درمان: دریافت کننده جیره پایه+0/25 میلی­ لیتر از سوسپانسیون حاوی 30000 عدد اووسیت ایمریا تنلا از چهارده روزگی (تلقیح دهانی) + پودر سیر به ­میزان 1% به جیره غذایی از ابتدای دوره­  پرورش. در روزهای 28 و 49، از هر گروه (3 جوجه از هر تکرار) به ­طور تصادفی انتخاب گردیدند. نمونه ­ها پس از توزین به روش سرویکال کشته و طول قسمت های مختلف روده­ کوچک ( ایلئوم، ژژنوم و ایلئوم) آن­ ها اندازه­ گیری شد. نتایج نشان دادند تیمار پودر سیر ارتفاع، عرض و مساحت پرزهای دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم و هم ­چنین عمق غده لیبرکون را نسبت به گروه کنترل بیمار به ­طور معنی ­داری افزایش داد که این افزایش در روزهای 28 و 49 مشاهده شد. بنابراین، پودر سیر بر مورفولوژی پرزهای روده کوچک اثر کرده و ابعاد پرزهای روده را در جوجه­ های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز بهبود بخشیده و محافظت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of garlic powder on morphological changes of intestinal villi in broiler chickens with Eimeria tenella

نویسندگان [English]

 • Hamed Zarei 1
 • Nima Faryabi 2
1 Department of Physiology, Faculty of Advanced Science and Technology, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Coccidiosis is the most important parasitic diseases in the broilers. This parasite lives in the cells lining the wall of the Lieberkuhn glands in the small intestine. The aim of this study was to investigate the protective effect of garlic powder on the morphology of duodenum, jejunum and ileum villi in the small intestine of broilers with Eimeria tenella. So, 90 one-day-old broiler chickens were purchased and divided into 3 groups (30 pieces in three replicates): Healthy group: Receiving a basic diet throughout the experimental period, Patient control group: Receiving basal diet+0.25 ml of suspension containing 30,000 Eimeria tenella oocytes since fourteen days old (oral inoculation). Treatment group: Receiving a basal diet+0.25 ml of suspension containing 30,000 Eimeria tenella oocytes from fourteen days old (oral inoculation)+garlic powder at dose of 1% in the diet from the beginning of the period. On days 28 and 49, each group (3 chicks from each replicate) was randomly selected, weighted, killed by cervical method and the length of different parts of the small intestine (ileum, jejunum and ileum) were measured. The results showed that garlic powder significantly increased the height, width and area of the duodenum, jejunum and ileum villi as well as the depth of Lieberkohen glands compared to the patient control group in days of 28 and 49. So, garlic powder can affect the morphology of small intestinal villi and improved the size of intestinal villi in broiler chickens with coccidiosis and protect intestinal epithelial cells. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Garlic powder
 • Coccidiosis
 • Small intestine villi
 • Morphology
 1. شهریاری، ه.، 1375. سیر و بیماری­ ها. مولف: بلک وود، ج. و فولدر، ا.، چاپ دهم، نشر مینا، تهران.
 2. فلاحی، م.، 1375. علم مواد غذایی. جلد اول، مولف: پاتر، ان.، چاپ سوم، انتشارات بارثاوا، تهران.
 3. موحدی، ا. و روستا، ر.، 1378. جدول ترکیبات غذایی. چاپ اول، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، تهران.
 4. میرحیدر، ح.، 1375. معارف گیاهی. جلد دوم، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
 5. Abudabos, A.M.; Alyemni, A.H.; Swilam, E.O. and Al-Ghadi, M.Q., 2017. Comparative anticoccidial effect of some natural products against Eimeria spp. infection on performance traits, intestinal lesion and occyte number in broiler. Pakistan J Zool. Vol. 49, No. 6, pp: 1989-1995.
 6. Allen, P.C. and Fetterer, R.H., 2002. Recent advances in biology and immunobiology of Eimeria species and in diagnosis and control of infection with these coccidian parasites of poultry. Clinical Microbiology Review. Vol. 15, No. 1, pp: 58-65.
 7. Ashayerizadeh, A.; Dabiri, N.; Ashayerizadeh, O.; Mirzadeh, K.H.; Roshanfekr, H. and Mamooee, M., 2009. Effect of dietary antibiotic, probiotic and prebiotic as growth promoters, on growth performance, carcass characteristics and hematological indices of broiler chickens. Pakistan Journal of Biological Sciences. Vol. 12, No. 1, pp: 52-57.
 8. Awad, W.A.; Ghareeb, K.;Abdel-Raheem, S. andhm, J., 2009. Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histo-morphology of broiler chickens. Poult Sci. Vol. 88, No. 1, pp: 49-56.
 9. Brzóska, F.;Śliwiński, B.;Michalik-Rutkowska, O. andŚliwa, J., 2015. The effect of garlic (Allium sativum L.) on growth performance, mortality rate, meat and blood parameters in broilers. Annals of Animal Science. Vol. 15, No. 4, pp: 961-975.
 10. Clayton, W.D., 2006. Non-antibiotic approaches to control pathogens in gastrointestinal tract of the broiler chicken. Thesis of doctoral. University of Saskatchewan.
 11. Demir, E.; Sarica, S.; Özcan, M.A. and Sui Mez, M., 2003. The use of natural feed additives as alternatives for an antibiotic growth promoter in broiler diets. British Poultry Science. Vol. 44, No. 1, pp: 44-45.
 12. Ebrahimnezhad, Y. and Pourreza, J., 2005. Effects of ionophorous anticoccidial drugs, salinomycin and lasalocid, on the performance of broiler chicks and the relationship of these drugs to supplementary methionine. International Journal of Poultry Science. Vol. 4, No. 11, pp: 911-916.
 13. Edgar, S.A., 1993. How to prevent long lasting resistance of coccidian to drug. Word Poultry Misset Aguste. Vol. 93,pp: 39-45.
 14. Graham, J.P.; Boland, J.J. and Silbergeld, E., 2007. Growth promoting antibiotics in food animal production: An economic analysis. Public Health Reports. Vol. 122, No. 1, pp: 79-87.
 15. Jeffers, T.K., 1978. Eimeria tenella: Sensitivity of recent field isolants to monensin. Avian Disease. Vol. 22, No. 1, pp. 157-161.
 16. Kiani, R.; Rasadi, M. and Mohammadian, M.N., 2007. Sources ad routes of introduction of Eimeria oocytes into broiler chick’s houses. International Journal of Poultry Science. Vol. 6, No. 12, pp: 925-927.
 17. Miller, M.J.S.; Angeles, F.M.; Reuter, B.K.; Bobrowski, P. and Sandoval, M., 2001. Dietary antioxidants protect gut epithelial cells from oxidant-induced apoptosis. BMC Complementary and Alternative Medicine. Vol 1, pp: 11.
 18. Rizvi, F. and Anjum, A.D., 1999. Effect of salinomycin on broiler health. Veterinarski Arhiv. Vol. 69, No. 1, pp: 39-47.
 19. Solis de los Santos, F.; Farnell, M.B.; Tellez, G.; Balog, J.M.; Anthony, N.B.; Torres-Rodriguez, A.; Higgins, S.; Hargis, B.M. andDonoghue, A.M., 2005. Effect of prebiotic on gut development and ascites incidence of broilers reared in a hypoxic environment. Poultry Science. Vol. 84, No. 7, pp: 1092-1100.
 20. Sakamoto, K.; Hirose, H.; Onizuka, A.; Hayashi, M.; Futamura, N.; Kawamura, Y. and Ezaki, T., 2000. Quantitative study of changes in intestinal morphology and mucus gel on total parenteral nutrition in rats. Journal of Surgical Research. Vol. 94, No. 2, pp: 99-106.
 21. Stephan, B.;Rommel, M.; Daugschies, A. and Haberkorn, A., 1997. Studies of resistance to anticoccidials in Eimeria field isolates and pure Eimeriastrains. Veterinary Parasitology. Vol. 69, No. 1-2, pp: 19-29.
 22. Tipu, M.A.; Pasha, T.N. and Ali, Z., 2002. Comparative efficacy of salinomycin sodium and neem fruit (Azadirachta indica) as feed additive anticoccidials in broilers. International Journal of Poultry Science. Vol. 1, No. 4, pp: 91-94.
 23. Zamani Moghaddam, A.K.; Hassanpour, H. and Mokhtari, A., 2009. Oral supplementation with vitamin C improves intestinal mucosa morphology in the pulmonary hypertensive broiler chicken. British Poultry Science. Vol. 50, No. 2, pp: 175-180.