اثر تراکم کشت بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus,1758) در حوضچه های فایبرگلاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به ­منظور بررسی اثر تراکم بر شاخص ­های رشد و میزان بازماندگی بچه­ ماهی کپور معمولی در 9 حوضچه فایبرگلاس به ابعاد 1/85×1/85×0/3 متر به حجم تقریبی یک مترمکعب آب به ­مدت 8 هفته انجام گرفت. دراین تحقیق تعداد 9000 قطعه بچه ­ماهی کپور معمولی با میانگین وزن بدن 0/1±1 گرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در 3 تیمار و 3 تکرار با تراکم ­های 500 و1000 و 1500 قطعه در مترمکعب به ­ترتیب در تیمارهای A، B و C ماهی­ دار شده و تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تراکم ماهی بر شاخص ­های رشد مانند وزن نهایی، طول نهایی، نرخ رشد، نرخ رشد ویژه و نرخ بازماندگی در تیمارهای سه گانه اثرگذار بوده و تیمارها اختلاف معنی ­داری با یکدیگر نشان دادند (0/05>p ). بیش ­ترین میزان نرخ رشد، ضریب رشد­ ویژه، نرخ بازماندگی و هم ­چنین کم ­ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار A مشاهده گردید. این تحقیق نشان داد که تراکم تأثیر معنی ­داری روی شاخص ­های رشد و بازماندگی بچه ­ماهیان پرورشی دارد به ­طوری ­که تراکم نگه ­داری 500 قطعه بچه ­ماهی کپور معمولی در یک متر مکعب آب در پرورش متراکم در حوضچه ­های فایبرگلاس به­ منظور توسعه آبزی ­پروری توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of stocking density on growth and survival factor for fry Common carp (Cyprinus carpio Linnaeus,1758) in the tank

نویسندگان [English]

 • Davood Bazogh Hasansarai
 • Babak Tizkar
 • Mehran Avakh
 • Hojat Ahmadi
Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

This research aimed at studying the effect of stocking density on growth indices and performance, survivability rate of common carp fingerlings in 9 fiberglass tanks (1.85×1.85×0.3 m) in around 1 m3 of water for an 8 week. The research was carried out by stocking 9000 pieces with average body weight of 1±0.1 g in 3 treatments and 3 replications in a completely randomized design with different densities 500, 1000, 1500 pieces/m2 in three treatments A, B and C respectively. The results showed that stocking density had a significant effect on growth indices at final weight (FW), final length (FL), growth rate (GR), specific growth rate (SGR) and survivability rate (SR). Significant differences were observed across treatments (p < 0.05). The highest GR and SGR, SR and the lowest FCR were observed in Treatment A. In this study it was found fish concentration had the least effect on growth indices and survivability rate of farmed fish fries. Thus, in order to develop fish farming, it is suggested that a concentration of 500 pieces /m2 forcommon carp fries be used in fiberglass tanks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stocking density
 • Growth indices
 • Survival rate
 • Intensive culture
 • Fiberglass Tank
 • Common carp fingerling
 1. ابراهیمی، م.ح.؛ ایمانپور، م. و عدلو، م.، 1389. اثر تراکم ذخیره سازی بر شاخص ­های رشد، بازماندگی و پارامترهای خون و عضله در ماهی گوارامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy). مجله علمی شیلات. سال 4، شماره 2، صفحات 97 تا 106.
 2. ایمانپور، م. و کمالی، ا.، 1384. بررسی تکثیر و پرورش لاروهای ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) توسط HCG. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال 13، شماره 2، صفحات 165 تا 172.
 3. ایمانپور، م.؛ احمدی، ا. و کردجزی، م.، 1388. اثر تراکم ­های مختلف ذخیره ­سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات. شماره 18، صفحات 1 تا 9.
 4. رفعت ­نژاد، س.؛ فلاحتکار، ب.؛ طلوعی­ گیلانی، م.؛ ابراهیم ­زاده شیخی، م. و حیدری­ قادی­کلایی، م.، 1388. اثر تراکم ­های مختلف ذخیره­ سازی بر برخی پارامترهای کیفی آب و فاکتورهای رشد فیل­ ماهی (Huso huso) در مخازن پرورشی. مجله دامپزشکی ایران. دوره 6، شماره 4، صفحات 38 تا 44.
 5. رمضانی، ح.؛ فارابی، م. و حافظیه، م.، 1389. امکان پرورش متراکم ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) با غذای پلت شده در حوضچه ­های فایبرگلاس. مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر. سال 6، شماره 1، صفحات 170 تا 173.
 6. قلی ­پور، ف.؛ علامه، س.ک.؛ محمدی­ارانی، م. و نصراصفهانی، م.، 1385. بررسی اثر تراکم بر رشد و ضریب تبدیل خوراک قزل ­آلای رنگین کمان. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 70، صفحات 23 تا 27.
 7. Andrews, J.W.and Page, J.W., 1975. The effect of frequency of feeding on culture ofcatfish. Trans. Am. Fish Soc. Vol. 105, pp: 317-321.
 8. Bascinar, N.; Okumus, I.; Bascinar, N. and Saglam, H., 2001. The influence of daily feeding frequency on growth and feed consumption of rainbow trout fingerlings (Oncorhynchus mykiss) reared at 18.5-22.5oc. The Israeli Journal of aquaculture Bamidge. Vol. 53, No. 2, pp: 80-83.
 9. Bascinar, N.; Cakmak, E.; Cavdar, Y. and Aksungur, N., 2007. The effect of feeding frequency on growth performance and feed conversion rate of black sea trout (Salmo trutta labrax). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 7, No. 1, pp: 13-17.
 10. Braun, N.; Lima de Lima, R.; Baldisserotto, B.; Dafre, A.L. and Pires de Oliveira Nuñer, A., 2010. Growth, biochemical and physiological responses of Salminus brasiliensis with different stocking densities and handling. Aquaculture. Vol. 301, pp: 22-30.
 11. Carro-Anzalotta, A.E. and Mc Ginty, A.S., 1986. Effects of stoking density on growth of Tilapia nilotica cultured in cages in ponds. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 17, pp: 1-4.
 12. Charles, P.M.; Sebastian, S.M.; Raj, M.C.V. and Marian, M.P., 1984. Effect of feeding frequency on growth and food conversion of Cyprinus carpio fry. Aquaculture. Vol. 40, pp: 293-300.
 13. Feldlite, M. and Milstein, A., 2000. Effect of density on survival and growth of cyprinid fish fry. Aquaculture International. Vol. 7, pp: 399-411.
 14. Goddard, S. and Goddard, A., 1996. Feed management in intensive Aquaculture. Chapman Hall, London. pp: 1-22.
 15. Hung, S.S.O. and Lutes, P.B., 1987. Optimum feeding rate of hatchery produced juvenile white sturgeon (Acipenser transmontanus) at 20. Aquaculture. Vol. 65, pp: 307-317.
 16. Hung, S.S.O.; Lutes, P.B. and Storebakken, T., 1989. Growth and feed efficiency of white sturgeon (Acipenser transmontanus) sub yearling at different feeding rates. Aquaculture. Vol. 80, pp: 147-153.
 17. Holm, J.; Refstie, T. and Sigbjor, S., 1990. The effect of fish density and feeding regimes on individual growth rate and mortality in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 89, pp: 225-232.
 18. Hosfeld, C.D.; Hammer, J.; Handeland, S.O.; Fivelstad, S. and Stefansson, S.O., 2009. Effects of fish density on growth and smoltification in intensive production of Atlantic salmon (Salmo salar L.) Aquaculture. Vol. 305, pp: 95-101.
 19. Jobling, M., 1994. Fish Bioenergetics, Chapman & Hall, London, UK. 309 p.
 20. Kohlmann, K.; Gross, R.; Murakaeva, A. and Kersten, P., 2003. Genetic variation and structure of common carp populations throughout the distribution range inferred from allozyme, microsatellite and mtDNA marker. Aquatic Living Resources. Vol. 16, pp: 421-431.
 21. Miao, S., 1992. Growth and survival model of redtail shrimp (Penaens penicillatus) according to manipulating stocking density. Bull. Inst. Zool., Academia Sinica. Vol. 31, pp: 1-8.
 22. Mollah, M.F.A. and Tan, E.S.P., 1982. Effects of feeding frequency on the growth and survival of Clariasmacro cephalus larvae. Indian J. Fish. Vol. 29, No. 1-2, pp: 1-7.
 23. Ronyai, A.; Peteri, A. and Radics, F., 1990. Cross breeding of starlet and lena river sturgeon. Aquaculture. Hungrica (Szarwas). Vol. 6, pp: 13-18.
 24. Rowland, S.J.; Mifsud, C.H.; Nixon, M. and Boyd, P., 2006. Effects of stocking density on the performance of the Australian freshwater silver perch (Bidynus bidynus) in cages. Aquaculture. Vol. 253, pp: 301-308.
 25. Schereck, C.B., 1982. Stress and rearing of salmonids. Aquaculture. Vol. 8, pp: 319-326.
 26. Hatefi, S. and Sudagar, M., 2013. Effect of feeding frequency on fecundity in angel fish. World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 5, No. 1, pp: 45-48.
 27. Trzebiatowski, R.; Filipiak, J. and Jakubowski, R., 1981. Effect of stock density on growth and survival of rainbow trout. Aquaculture. Vol. 22, pp: 289-295.
 28. Tidwell, J.H.; Webster, C.D.; Coyle, S.D. and Shulmeister, G., 1998. Effect of stocking density on growth and water quality for largemouth bass Micropterus salmoides grow out in ponds. Journal of the World Aquaculture Societr. Vol. 29, pp: 79-83.