مطالعه ریخت شناسی جمجمه لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca (Testudines: Testudinidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

2 مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

چکیده

مطالعات مربوط به عملکرد ساختارها برای ایجاد ارتباط بین ریخت شناسی و رفتار موجودات بسیار مهم است، اما هنوز هم برای لاک پشت های خشکی زی اطلاعات کمی از جزئیات تشریحی بدن آن ها است. درجاتی از تنوع در استخوان شناسی جمجمه در سایر گونه های دیگر لاک پشت دیده می شود که می تواند در Testudo graeca نیز قابل توجه به نظر برسد. مطالعه حاضر اولین شرح مفصل از اجزای جمجمه Testudo graeca، یا لاک پشت مهمیزدار مدیترانه ای ارائه می دهد که در نواحی مختلف ایران وجود دارد. در این پژوهش از چهار نمونه جمع آوری شده از زیستگاه های منطقه دینور و چهارزبر در استان کرمانشاه استفاده شد. با استفاده از شیوه نامه های رایج برای پاک سازی استخوان ها، جمجمه ها جدا و پاک سازی شد و توسط اسکنر اسکن صورت گرفت و با استفاده از لوپ مجهز به دوربین دیجیتالی عکس برداری انجام شد. جمجمه Testudo graeca دارای ساختاری ویژه استخوانی مشتمل بر 49 (22 جفت و 5 استخوان منفرد) استخوان است با یک سقف جمجمه صاف، بسیاری از عناصر جمجمه ای به شدت پهن و یک جمجمه عصبی فشرده که احتمالاً نتیجه عملکردی ناشی از سبک زندگی است، نتایج نشان می دهد که تنوع خاص در استخوان شناسی جمجمه مانند ابعاد، شکل، محل قرار گیری و مفصل بندی می تواند تأثیر در رفتار تغذیه ای جانور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphology of skull in the Spur-thighed Tortoise Testudo graeca (Testudines: Testudinidae)

نویسندگان [English]

 • Fariba Radmanesh 1
 • Nasrullah Rastegar Pouyani 1
 • Rasoul Karamiani 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Environmental Research Center, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Structural studies are important for connection between morphology and behavior in organisms, but there is still little information about descriptive details of terrestrial turtles. There are degrees of variation in cranial osteology in other turtle species, which can be also significant in Testudo graeca. The present study presents the first detailed description of the Testudo graeca cranial osteology, a terrestrial turtle that currently occurs in different parts of Iran. In this study, four specimens collected from Dinvar and Chaharzebar regions in Kermanshah province were used. Using common protocols for bone cleansing, the skulls were removed and scanned, and photographed using a loop equipped with digital camera. The skull of Testudo graeca encompass 49 bones (22 pairs and five single bones) that is including a flat skull roof, numerous extremely wide skull elements, and a compressed neurocranium possibly the functional result of life habit. Results showed that specific variations in skull osteology, including scale, shape, location and articulation, can have different effects on animal behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Testudo graeca
 • Osteology
 • Skull
 • Kermanshah
 • Iran
 1. حسن ­زاده، ن.؛ بلقیس­ زاده، ح. و یوسفی­ سیاه ­کلرودی، س.، 1397. بررسی فونستیک لاک ­پشت­ های استان البرز. فصلنامه محیط زیست جانوری سال 10، شماره 1، صفحات 115 تا 122.
 2. حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.، 1388. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهیدزارع ساری. فصلنامه زیست­ شناسی جانوری. سال 1، شماره  3، صفحات 32 تا 38.
 3. Ananjeva, N.B.; Milto, K.D.; Barabanov, A.V. and Golynsky, E.A., 2020. An annotated type catalogue of amphibians and reptiles collected by Nikolay A. Zarudny in Iran and Middle Asia. Vol. 4722, pp: 101-128.
 4. Claude, J.; Paradis, E.; Tong, H. and Auffray, J., 2003. A geometric morphometric assessment of the effects of environment and cladogenesis on the evolution of the turtle shell. Biological J of Linnean society. Vol. 79, pp: 485-501.
 5. Ernst, C.H.; Lovrcu, J. and Barbour, R., 1976. World Book Encyclopedia. Vol. 5.
 6. Estes, R.; de Queiroz, K. and Gauthier, J., Phylogenetic relationships within Squamata. Pages 119-281 in Estes, R. and Pregill, G., eds., Phylogenetic relationships of the lizard families. Essays commemorating Charles L. Camp, Stanford University Press, Stanford, California.
 7. Gaffney, E.S., 1972. The systematics of the North American family Baenidae (Reptilia, Cryptodira): Bulletin of the American museum of Natural History. Vol. 147, pp: 241-320.
 8. Gaffney, E.S. and Meylan, P.A., 1988. A phylogeny of turtles, in, Benton, MJ (ed). The phylogeny and classification of tetrapods. Oxford: Clarendon Press. pp: 157-219.
 9. Gauthier, J.; Estes, R.D. and De Queiroz, K., 1988. A phylogenetic analysis of Lepidosauromorpha, Stanford University Press.
 10. Goverse, E.; Janse, M.; Zwartepoorte, H.; McLean, P.; Bonnet, P.; Oosterbaan, A.; Hilterman, M. and Dondorp, E., 2014. Notes on Sea Turtles from the Netherlands: An Overview 1707-2013. Marine turtle newsletter. Vol. 141, pp: 3-7.
 11. Karamiani, R. and Rastegar-Pouyani, N., 2017. Skull anatomy and comparative cranial osteology of Eublepharis angramainyu (Sauria: Eublepharidae) and Asaccus elisae (Phyllodactylidae). Species. Vol. 18, No. 59, pp: 117-132.
 12. Krenz, J.G.; Naylor, G.J.; Shaffer, H.B. and Janzen, F.J., 2005. Molecular phylogenetics and evolution of turtles. Molecular phylogenetics and evolution. Vol. 37, pp: 178-191.
 13. Mcbrayer, L.D., 2004. The relationship between skull morphology, biting performance and foraging mode in Kalahari lacertid lizards. Zoological Journal of the Linnean Society. Vol. 140, pp: 403-416.
 14. Pehrson, T., 1945. Some problems concerning the development of the skull of turtles. Acta Zoologica. 26, pp: 157-184.
 15. Rhodin, A.G.; Iverson, J.B.; Bour, R.; Fritz, U.; Georges, A.; Shaffer, H. and Van Dijk, P., 2017. Turtles of the World. Annotated checklist and atlas of taxonomy, synonymy, distribution, and conservation status (8th Ed.) Chelonian Research Monographs. Vol. 7, pp: 1-292.
 16. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi-Majd, E.; Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Rezazadeh, E.; Hosseinzadeh, M.S.; Nasrabadi, R. and Rajabizadeh, M., 2015. The herpetofauna of Iran: checklist of taxonomy, distribution and conservation status. Asian Herpetological Research. Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.
 17. Shaffer, H.B.; Meylan, P. and Mcknight, M.L., 1997. Tests of turtle phylogeny: molecular, morphological, and paleontological Systematic Biology. Vol. 46, pp: 235-268.
 18. Sterli, J.; Muller, J.; Anquetin, J. and Hilger, A., 2010. The parabasisphenoid complex in Mesozoic turtles and the evolution of the testudinate basicranium. Canadian Journal of Earth Sciences. Vol. 47, pp: 1337-1346.
 19. Wassersug, R.J., 1976. A procedure for differential staining of cartilage and bone in whole formalin-fixed vertebrates. Stain technology. Vol. 51, pp: 131-134.
 20. Wyneken, J., 2001.The Anatomy of Sea Turtles. NOAA Tech. Memor (p. 172). NMFS-SEFSC-470.
 21. Zaaf, A.; Herrel, A.; Aerts, P. and De Vree, F., 1999. Morphology and morphometrics of the appendicular musculature in geckoes with different locomotor habits (Lepidosauria). Vol. 119, pp: 9-22.