اثر عصاره هیدرو الکلی سهرمرد(Boerhavia elegans) و ویتامین E بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در جیره های حاوی روغن اکسیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، ایران

3 دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان،

10.22034/aej.2020.254906.2393

چکیده

به منظور مقایسه اثرات سطوح عصاره هیدروالکلی گیاه سهرمرد و ویتامین E در جیره‌های غذایی حاوی روغن اکسید شده بر عملکرد، میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه راس 308، در قالب آزمایش فاکتوریل 2×3×2 شامل دو نوع روغن (سالم و 2 درصد روغن اکسید شده آفتابگردان)، دو سطح آلفاتوکوفرول‌استات (صفر و 200 میلی‌گرم/کیلوگرم در جیره) و سه سطح عصاره سهرمرد (0، 100 و 200 میلی‌گرم/کیلوگرم) با 12 تیمار دارای 4 تکرار10 قطعه جوجه‌ای‌، انجام شد. شاخص‌های عملکردی در کل دوره اندازه‌گیری شد. نمونه گوشت همگن از عضله ران چپ جهت بررسی وضعیت پایداری گوشت از طریق بررسی میزان مالون دی آلدئید (MDA)، جدا شد. نمونه خون برای میزان فعالیت سرمی آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و چربی‌های سرم استفاده شد. نتایج نشان داد که جیره‌های آزمایشی تأثیر معنی‌داری بر میانگین مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل جوجه‌ها دارند (05/0P<). غلظت آنزیم‌ها SODو GPX در جوجه‌های تغذیه شده با روغن اکسیده کاهش معنی‌داری نشان دادند. افزودن عصاره گیاه سهرمرد به جیره، سبب افزایش میزان SOD سرم خون گردید (05/0P<). جیره‌های حاوی عصاره و ویتامینE به طور همزمان،کمترین میزان MDA را در گوشت نشان دادند. میزان تری‌گلیسرید و کلسترول سرم تحت تأثیر جیره‌های حاوی عصاره سرخ‌مرد، کاهش یافت. نتایج نشان داد، که افزودن سطح 100 میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره سهر‌مرد به همراه 200 میلی‌گرم آلفاتوکوفرول‌استات سبب تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و بهبود عملکرد در جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش اکسیداتیو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of hydroalcoholic extract of boerhavia elegans (choisy) and vitamin E on performance and the antioxidant status of broilers in diets containing oxidized oil

نویسندگان [English]

  • malek khatoon mordi 1
  • Hassan Saleh 2
  • mohmadtaher mirakzehi 3
1 Department of Animal Science, Higher Educational Complex of Saravan. P.O. Box: 99516-34145, Saravan, Sistan and Baluchestan, Iran
2 Assistant Professor of Department of Animal Science, Higher Educational Complex of Saravan. P.O. Box: 99516-34145, Saravan, Sistan and Baluchestan, Iran
3 Assistant Professor of Department of Animal Science, Higher Educational Complex of Saravan. P.O. Box: 99516-34145, Saravan, Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

An experiment was carried out with a 480 Ross 308 one-day-old broilers in a 2×2 ×3 factorial (two levels of zero and 2 percent oxidized oil, two levels of 0 and 200 mg/kg α-Tocopherol (α-Toc) and three levels of 0, 100 and 200 mg/kg hydroalcoholic extract of boerhavia elegans (HEBE) in the diet) with 12 treatments and 4 replicates in 10 chickens, in order to the effect of different levels of α -Toc and HEBE on diets containing oxidized oil percentage on performance, antioxidant enzyme activity and meat quality. Feed intake (FI), daily weight gain (DWG) and feed conversion ratio (FCR) of chicks was measured periodically. The amount of malondialdehyde (MDA) of thighs stored after one month of slaughter was examined. Serum activity of SOD and GPX enzymes was measured by from the brachial vein blood sampling prior to slaughter. The results showed that the FI, DBW and FCR of chicks were affected by the experimental diets (P<0.05). Chickens fed oxidized oil showed decreased levels of SOD and GPX enzymes. Addition of HEBE increased serum SOD enzyme. Diets containing HEBE and vitamin E simultaneously showed the lowest levels of MDA in meat. Serum triglyceride and cholesterol levels were reduced by diets containing the extract HEBE. The results showed that the addition of 100 mg/kg of HEBE along with 200 mg of α-toc improved the antioxidant defense system and performance in broiler chickens under oxidative stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant defense
  • Broilers
  • Herbal additives
  • Meat stability