سنجش فلزات سنگین در پر کبوتر چاهی (Columba livia) و غذای مصرفی (گندم رسیده و گندم جوانه زده) در شهرک صنعتی روی زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌ زیست، دانشکده علوم و فنون دریا، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

با ورود آلودگی های فلزات سنگین به محیط زیست و زنجیره غذایی، بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در مواد غذایی و موجودات مصرف کننده حائز اهمیت است. در این پژوهش میزان تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در غذای کبوتر چاهی (دانه گندم رسیده، گندم جوانه زده) در زمین های مجاور شهرک تخصصی روی زنجان و میزان عناصر مذکور در پر کبوتر چاهی داخل شهرک صنعتی روی زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 80 نمونه گندم (سال 1399 -1398) و 160 نمونه پرکبوتر چاهی (سال 1399) جمع آوری گردید. فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی GBC مدل avanta اندازه گیری شد. برای آنالیز آماری داده ها  از نرم افزار 1/9 SAS  استفاده شد. میانگین غلظت  سرب، روی ، کادمیوم در دانه گندم رسیده به ترتیب 1/31، 46/04، 0/05 پی پی ام، در گندم جوانه زده 3/53، 52/17، 0/14 پی پی ام می باشد. نتایج نشان می دهد که میزان سرب، روی و کادمیوم در گندم های رسیده بیش تر از جوانه زده است و رابطه معنی دار آماری بین آن ها برقرار است. میانگین غلظت سرب، روی و کادمیوم در کبوتر نر مرده به ترتیب 17/12، 319/25، 1/92 میکروگرم بر گرم و در کبوتر نر زنده 14/82، 301/06، 1/36 میکروگرم بر گرم و در کبوتر ماده مرده 17/44، 378/75، 1/92 میکرو گرم بر گرم و در کبوتر ماده زنده 15/14، 307/65، 1/47 میکروگرم بر گرم محاسبه گردید که نشان می دهد میانگین غلظت این عناصر در کبوتر ماده مرده >کبوتر نر مرده>کبوتر ماده زنده>کبوتر نر زنده است. نتیجه گیری کلی نشان می دهد میزان عناصر سنگین در نمونه های مرده بیش تر از زنده ها و در جنس ماده بیش تر از نرها  می باشد. رابطه معنی دار آماری بین جنسیت و زنده و مرده بودن پرنده برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Heavy Metals in the Feather of a Columba livia and Food Consumed (mature wheat grain and Germinated Wheat) in Zinc Industrial Zone of Zanjan

نویسندگان [English]

 • Fariba Asgari 1
 • Nooshin Ssajjadi 1
 • Mojgan Zaeimdar 1
 • Mostafa Sadeghi 2
 • Mahnaz Mirza Ebrahim Tehrani 1
1 Department of Environmental Science, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Along with the entry of heavy metal contaminants into the environment and the food chain, it is important to investigate the extent of heavy metal contamination in food and consumer organisms. The current research studied the amount of accumulation of heavy metals lead, zinc, cadmium in the food of Columba livia (mature wheat grain, germinated wheat) as well as the amount of mentioned elements in the feather of Columba livia in Zinc Industrial Zone of Zanjan. To this end, 80 wheat samples (Years2019-2020), 160 feathers of Columba livia (Year 2020) were collected. Heavy metals were measured using Atomic absorption device. To statistically analyze the data, SAS 9.1 software was utilized. The mean of lead, zinc, cadmium concentration in the mature wheat grain was respectively, 1.31, 46.04, 0.05 ppm, it was 3.35, 52.17, 0.14 ppm in the germinated wheat. The results indicated that the amount of lead, zinc, cadmium in mature wheat was more than germinated wheat and a significant relationship could be observed among them. The mean of lead, zinc, cadmium concentration in the dead male dove was respectively, 17.12, 319.25, 1.73 (μg/g); it was 14.82, 301.06, 1.36 in alive male dove; it was 17.44, 378.75, 1.92 (μg/g) in the dead female dove; it was 15.14, 307.65, 1.47 (μg/g) in alive female dove. This showed that the mean of these elements: dead female >dead male >alive female > alive male. The final conclusion represented that the amount of heavy metals in the dead samples was more than alive samples and it was more in females than males. Moreover, there was a statistically significant relationship between bird`s gender and its being dead or alive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heavy metals
 • Columba livia
 • Wheat
 • Food
 • Zanjan
 1. اخوان ­قالی ­باف، ح.؛ ایران ­نژاد پاریزی، م.ح.؛ نژاد کورکی، ف.؛ همامی، م.ر.؛ عظیم ­زاده، ح.ر.؛ نماینده، م.؛ طاهری، ا.ع. و مختاری، م.، 1396. مطالعه پهنه ­بندی آلودگی هوای شهر یزد به فلزات سنگین سرب و کادمیوم با استفاده از پر قمری خانگی به عنوان شاخص زیستی محیط زیست شهری، یزد. ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت، سال 16، شماره 4، صفحات 69 تا 74.
 2. انصاری، ا.، 1399. ارزیابی زیستگاه لانه گزینی کبوتر جنگلی (Columba palumbus) در منطقه شراء خنداب، استان مرکزی. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 12، شماره 2، صفحات 67 تا 74.
 3. طیبی، م. و جهانگیری، ص.، 1399. تجمع زیستی فلز جیوه بافت ­های کلیه، کبد، عضله و پر پرندگان در خور موسی مطالعه موردی: اگرت کوچک (Egretta garzetta) و پرستوی دریایی معمولی (Sterna hirundo). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 12، شماره 2، صفحات 75 تا 82.
 4. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1389. استاندارد ملی ایران، خوراک انسان-دام، یشینه رواداری فلزات سنگین. چاپ اول، 12968.
 5. هاشمی ­نسب، ک،س.؛ شهبازی، ک. و بازرگان، ک.، 1397. طرح گزارش بررسی اجمالی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم و نیز غلظت روی در گندم تولیدی کشور، استان البرز. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 6. Allen, S.E., 1989. Chemical Analysis of Ecological Materials. John Wiley and Sons Ltd Blackwell Science Ltd, Oxford, UK. 380 p.
 7.  Anonymous. 2005. Roadside soil and plant pollution, Metal trace elements (ETM). Service D'Études Techniques des Routeset Autoroutes. France.
 8.  Anonymous. 2001. Zinc, Environmental Health Criteria (Zinc EHC). International Programme on Chemical Safety, World Health Organization, Geneva. Switzerland.
 9. Agarwal, A. and Agarwal, M., 2014. Effect of heavy metals on aquatic life in Gangan River at Moradabad, Uttar Pradesh, India. International Journal of Advanced Research. Vol. 2, No. 3, pp: 250-254.
 10. Almansour, M.I., 2004. Using feathers as a biological indicator of lead environmental pollution. Pakistan Journal of Biological Sciences. Vol. 7, No. 11, pp: 1884-1887.
 11. Alloway, B.J., 2001. Heavy Metal in Soil. New York: John Wiley and sons.
 12. Anita, S.; Rajesh, K.S.; Madhoolika, A. and Fiona, M.M., 2010. "Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of foodstuffs from the wastewater irrigated site of a dry tropical area of India", Food Chem. Toxicol. Vol. 48, pp: 611-619.
 13. Adout, A.; Hawlena, D.; Maman, R.; Paz-Tal, O. and Karpas, Z., 2007. Determination oftrace elements in pigeon and raven feathers by ICPMS. International Journal of Mass Spectrometry. Vol. 267, pp: 109-116.
 14. Begum, A. and Sehrin, S., 2013. Levels of Heavy Metals in Different Tissues of Pigeon (Columba livia) of Bangladesh for Safety Assessment for Human Consumption. Bangladesh Pharmaceutical Journal. 16, No. 1, pp: 81-87.
 15. Burger‚ J. and Gochfeld‚ M., 2007. Mercury‚ arsenic‚ cadmium‚ chromium‚ lead‚ and selenium in feathers of pigeon guillemots (Cepphus columba) from Prince William Sound and the Aleutian Islands of Alaska. Science of the Total Environment. Vol. 387, pp: 175-184.
 16. Brait, C.H.H. and Antoniosi Filho, N.R.F., 2011. Use of feathers of feral pigeons (Columba Livia) as a technique for metal quantification and environmental monitoring. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 179, pp: 457-467.
 17. Burger, J.; Tsipoura, N.; Lawrence, J.N.; Gochfeld, M.; Amanda, D. and Mizrahi, D., 2015. Mercury, Lead, Cadmium, Arsenic, Chromium and Selenium in Feathers of Shorebirds during Migrating through Delaware Bay, New Jersey: Comparing the 1990s and 2011/2012. Vol. 3, pp: 63-74.
 18. Bala, M.; Sharma, A. and Sharma, G., 2017. Blue Rock Pigeon (Columba livia) as Bioindicator of Heavy Metal Pollution in Industrial Ambient Air.International Journal of Innovative Research in Science. Engineering and Technology. Vol. 6, No. 9, pp: 18634-18639.
 19. Battaglia, A.; Ghidini, S.; Campanini, G. and Spaggiari, R., 2005. Heavy metal contamination in little owl (Athene noctua) and common buzzard (Buteo buteo) from northern Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 60, pp: 61-66.
 20. Bhatia, I. and Choudri, G.N., 1991. Impact of Automobile Effusion on Plant and Soil. International Journal of Ecology and Environmental Sciences. Vol. 17, pp: 121-127.
 21. Boyd, R.S., 2004. Ecology of metal hyperaccumulation. New Phytologist. Vol. 162, pp: 563-567.
 22. Chaffai, R. and Koyama, H., 2011. Heavy metal tolerance in Arabidopsis thaliana. Advances in Botanical Research. Vol. 60, pp: 1-49.
 23. Dauwe, T.; Bervoets, L.; Blust, R.; Pinxten, R. and Eens, M., 2000. Can excrement and feathers of nestling songbirds be used as biomonitors for heavy metal pollution? Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 39, pp: 541-546.
 24. Dobaradaran, S.; Afrasyabi, E.; Sobhani, T. and Khorsand, M., 2013. Investigation of Cd, Co and Cu in cultivated wheat and consumed rice in Bushehr City. 16th National Conference on Environmental Health, Tabriz, Iran. (In Persian)
 25. Dauwe, T.; Bervoets, L.; Ellen J.; Rianne, P.; Ronny, B. and Marcel, E., 2002. Great and Blue Tit feathers as biomonitors for heavy metal pollution. Ecological Indicators. Vol. 1, No. 4, pp: 227-234.
 26. Ensley, B.D., 2000. Rationale for use of phytoremediation. In I. Raskin and B. D. Ensley (Eds.), Phytoremediation of toxic metals: using plants to clean up the environment. New York: Wiley. pp: 3- 13.
 27. Eens, M.; Pinxten, R.; Veheyen, R.F.; Blust, R. and Bervoets, L., 1999. Great and blue tits as indicator of heavy metal contamination in the terrestrial ecosystems. Ecotoxicology of the Environment Safty. Vol. 44, pp: 81-85.
 28. Frantz, A.; Pottier, M.A.; Karimi, B.; Corbel, H.; Aubry, E.; Haussy, C.; Gasparini, J. and Castrec-Rouell, M., 2012. Contrasting levels of heavy metals in the feathers of urban pigeons from closehabitats suggest limited movements at a restricted scale. Environmental Pollution. Vol. 168, pp: 23-28.
 29. Furness, R.W., 1993. Birds as monitors of pollutants. In: Furness, R.W.; Greenwood, J.J.D.; Furness, R.W. and Greenwood, J.J.D. editors. Birds as monitors of environmental London: Chapman and Hall. pp: 86-143.
 30. Grue, C.E.; O’Shea, T.J. and Hoffman, D.J., 1984. Lead concentrations and reproduction in highway-nesting barn Swallows. Vol. 86, pp: 383-389.
 31. Gupta, V., 2018. Feathers of feral pigeons (Columbia livia) as bioindicator for heavy metals pollution in Jaipur, India. Indian Journal of Ecology. Vol. 45, No. 2, pp: 393-396.
 32. Gochfeld, M. and Burger, J., 1987. Heavy metal concentrations in the liver of three duck species: Influence of species and sex. Environmental Pollution. 45, No. 1, pp: 1-15.
 33. Gutierrez, G.A.; Alonso, G.C. and Maroto, D.M.J., 2017. Composicion de la dieta de la paloma torcaz Columba palumbus en el sur mediterraneo de ESPANA. Ardeola. Vol. 64, No. 1, pp: 17-30.
 34.  JECFA. 2003. Summary and conclusions of the 61st Meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. JECFA/61/Sc: Rome, Italy.
 35. Hashemi, E.; Safahieh, A. and Mansouri, A., 2016. Evaluating heavy metals in the feather and egg of female (Larus genei) bird in Khourmousa. Oceanography, 7th year, No 28.
 36. Hassanpour, M.; Pourkhabbaz, A. and Rajaie, Q., 2012. Determining the toxicity of the lead, chromium and iron in the birds food texture in Gomishan international pond. Journal of livestock research, 1st vol. No 1. (In Persian)
 37. Huang, M.; Zhou, S.; Sun B. and Zhao, Q., 2008. Heavy metals in wheat grain: assessment of potential health risk for inhabitants in Kunshan, China. Science of the Total Environment. Vol. 405, pp: 54-61.
 38. Hoodaji, M. and Jalalian, A., 2004. Distribution of Fe, Zn and pb in Soil and Crops in the Mobarakeh Steel Plant Region. Journal of Environmental Studied. Vol. 36, pp: 15-26. (In Persian)
 39. Jarup, L., 2003. Hazards of heavy metal British Medical Bulletin. Vol. 68, pp: 167-182.
 40. Jia, L.; Wang, W.; Li, Y. and Yang, L., 2010. Heavy metals in soil and crops of an intensively Farmed area: A case study in Yucheng city, Shandong province, China. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 7, pp: 395-412.
 41. Joint FAO/WHO. 1999. Export committee on food additives. Summary and conclusions, 53rd meeting. Rome: Joint FAO/WHO.Technical Report.
 42. Janssen, E.; Dauwe, T.; Bervoets, L. and Eens, M., 2001. Heavy metals and selenium in feathers of great tits (Parus major) a long a pollution Environmental Toxicology and Chemestery. Vol. 20, pp: 2815-2820.
 43. Janiga, M.; Mankovska, B.; Bobalova, M. and Durkcova, G., 1990. Significance of concentrations of Lead, Cadmium, and Iron in the plumage of the Feral Pigeon. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 19, No. 6, pp: 892-897.
 44. Kianpour, S. and Sobhan Ardakani, S., 2017. Investigating the concentration of lead, zinc and cadmium in consumed wheat and bread in Hamedan. JFH, Period. Vol. 7, No 4, pp: 28.
 45. Kabata-Pendias, A. and H. Pendias., 1992. Trace elements in soils and plants. CRC Press, Boca Raton, FL.
 46. Kalicanin, B. and Velimirovic, D., 2013. The content of lead in herbal drugs and tea samples. Central European Journal of Vol. 8, No. 2, pp: 178-185.
 47. Karami, M.; Afyuni M.; Rezainejad, Y. and Schulin, R., 2009. Heavy metal uptake by wheat from a sewage sludgeamended calcareous soil. Nutr Cycl Agroecosyst. Vol. 83, pp: 51-61.
 48. Longtong, G.; Turshak, A. and Chaskda, A., 2016. Avian feathers as bioindicator of heavy metal pollution in urban degraded woodland. Ewemen Journal of Analytical & Environmental Chemistry. Vol. 2, No. 2, pp: 84-88.
 49. Monzalvo- Santos,K.; Alfaro-De la Torre, M.C.; Chapa Vargas, L.; Castro-Larragoitia, J. and Rodríguez Estrella, R., 2016. Arsenic and lead contamination in soil and in feathers of three resident passerine species in a semi-arid mining region of the Mexican plateau.J Environ Sci Health ATox Hazard Subst Environ Eng. 51, No. 10, pp: 825-832.
 50. Malakouti, M.J. and Davoodi, M.H., 2004. Zinc in Agriculture, The Forgotten Element in the Life Cycle of Plants, Animals and Humans. Sana Publications, Tehran. 220 p.
 51. Markowski, M.; Kalinski, A.; Skwarska, J.; Wawrzyniak, J. and Bańbura, M., 2013. Avian feathers as bioindicators of the exposure to heavy metal contamination of food. Bull Environ Contam Toxicol. Vol. 91, pp: 302-305.
 52. Mansouri‚ B.; Babaei‚ H. and Hoshyari‚ E., 2011. Heavy metal contamination in feathers of Western Reef Heron (Egretta gularis) and Siberian gull (Larus heuglini) from Hara biosphere reserve of Southern Iran.Environ Monit Assess. 184, No. 10, pp: 6139-6145.
 53. National environmental protection agency of China. 2001. Safety quality standard for non-environmental pollution vegetable (GB/T 18407.1-2001).
 54. Naccari, C.; Cristani, M.; Cimino, F.; Arcoraci, T. and Trombetta, D., 2009. Common buzzards (Buteobuteo) bio-indicators of heavy metals pollution in Sicily (Italy). Environment International. Vol. 35, pp: 594-598.
 55. Nam, D.H.; Lee, D.P and Koo, T.H., 2004. Monitoring for lead pollution using feathers of Feral Pi gen for lead pollution using feathers of Feral Pigen (Columba livia) from Korea. Environ Monit Assess. 95, No. 1-3, pp:13-22.
 56. Oyedele, D.J.; Obioh, I.B.; Adejumo, J.A.; Oiuwole, A.F.; Aina, P.O. and Aubiojo, O.I., 1995. Lead contamination of soils and Vegetation in the Vicinity of a lead smelter in Nigeria. Science of The Total Environment. Vol. 17, No. 32, pp: 189-195.
 57. Onder, S.; Dursan, S.; Gezgin, S. and; Demirbas, A., 2007. Determination of heavy metal pollution in grass and soil of citer center green areas (Konya, Turkey). Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 16, pp: 145-154.
 58. Pilon-Smits, E., 2005. Annual Review of Plant Biology. Vol. 56, pp: 15-39.
 59. Perea, R. and Gutiérre, G., 2016. Introducing cultivated trees into the wild: Wood pigeons as dispersers of domestic olive seeds. Acta ecologica. Vol. 71, pp: 73-79.
 60. Qian, Y.Z.; Chen, C.; Zhang, Q.; Li, Y.; Chen, Z. and Li, M., 2010. Concentration of cadmium, lead, mercury and arsenic in Chinese market milled rice and associated population health risk. Food Control. Vol. 21, pp: 1757-1763.
 61. Sheibanifar, F.; Mortazavi, S. and Mir Senjari, M.M., 2016. Investigating the amount of heavy metal accumulation (lead, zinc, copper and cadmium) in (Egretta alba) texture in Hara Biosphere reserve in winter. JMST. Vol. 15, No. 1, pp: 65-73.
 62. Sauerbeck, D., 1982.Which heavy metal contents in plants may not be exceeded in order to adversely affect chtigungen growth? In German. Avoid. Peterbilt. Researchers Sh. Vol. 39, pp: 108-129.
 63. Savinov, V.M.; Gabrielsen, G.W. and Savinova, T.N., 2003. Cadmium, zinc, copper, arsenic, selenium and mercury in seabirds from the Barents Sea; levels, inter-sp ecific and geographical differences. Sci. Total. Environ. Vol. 306, pp: 133-158.
 64. Salehipour, M.; Ghorbani, H.; Kheirabadi, H. and Afyuni. , 2015. Health risks from heavy metals via consumption of cereals and vegetables in Isfahan Province, Iran. Human and Ecological Risk Assessment: An International. Vol. 21, No. 7, pp: 1920-1935.
 65. Sarma, H., 2011. Metal hyperaccumulation in plants: A Review Focusing on phytoremediation technology, Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 4, No. 2, pp: 118-138.
 66. Sharma, S. and Prasad, F.M., 2010. Accumulation of Lead and Cadmium in soil and vegetable crops along major highways in Agra (India). Electronic J. Chem. Vol. 7, No. 4, pp: 1174-1183.
 67. Scheffer, F. and Schachtschabel, P., 1989. Lehrbuch der Bodenkunde. 12. Auflage, Enke Verlag, Stuttgart.
 68. Tabandeh, L. and Taheri, M., 2016. Evalutaing the pollution and relationship between the concentration of heavy metals in the soil and leaf vegetables of Zanjan province. SR journal. Vol. 30, No 1, pp: 141-152. (In Persian)
 69. Xu, X. and Wang, W.X., 2017. Mercury exposure and source tracking in distinct marine-caged fish farm in southern China. Environmental Pollution. Vol. 220, pp: 1138-1146.
 70. Wuana, R.A. and Okieimen, F.E., 2011. Heavy metals in contaminated soils: a review of sources, chemistry, risks and best available strategies for remediation. ISRN Ecology. pp: 1-20.
 71. Ward, N.I.; Brooks, R.R.; Roberts, E. and Boswell, C.R., 1977. Heavy-metal pollution from automotive emissions and its effect on roadside soils and pasture species in New Zealand. Environ. Sci. Technol. Vol. 11, No. 9, pp: 917-920.
 72. Zhao, F.J.; Su, Y.H.; Dunham, S.J.; Rakszegi, M.; Bedo, Z.; McGrath, S.P. and Shewry, P.R., 2009. Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin. Journal of Cereal Science. Vol. 49, pp: 290-295.